ФРАНШИЗИНГ КАО МОДЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ МАЛОПРОДАЈЕ/FRANCHISING AS THE MODEL OF INTERNATIONALISATION OF RETAILING

Светлана Соколов Младеновић, Ђорђе Ћузовић

DOI Number
-
First page
191
Last page
206

Abstract


Апстракт
Франшизинг је систем који своју примену налази у многим секторима привреде. Последњих година постаје главна покретачка снага у процесу интернационализације услужног сектора, при чему у малопродаји налази своје посебно место. Малопро-дајни ланци све више користе франшизинг у процесу ширења пословања како на домаћем, тако и на иностраном тржишту. Питање ширења пословања малопродај-них ланаца на иностраном тржишту привлачи пажњу теоретичара и практичара кра-јем 20. и почетком 21. века. У том контексту, предмет посебног интересовања пред-стављају и модели интернационализације малопродаје, где се може уочити извесна неконзистентност у литератури у погледу развоја интернационализације малопро-даје кроз модел франшизинта. Управо је циљ овог рада да анализира франшизинг као модел интернационализације малопродаје. Полазна хипотеза у раду јесте да је франшизинг значајан модел интернационализације пословања малопродајних ланаца. Друга хипотеза у раду јесте да избор франшизинга као модела интернационализације малопродаје позитивно утиче на приход компаније. Обе хипотезе биће тестиране кроз развој модела регресионе анализе који укључује детерминанте прихода малопродајних компанија које користе франшизинг као модел интернационализације. Узорак истраживања обухвата 30 малопродајних компанија са листе 250 највећих малопродајних компанија, посматрано по обиму продаје у 2012. години.
Кључне речи:
франшизинг, интернационализција, малопродаја, модели, фактори

Abstract
Franchising is a system that can be applied in many sectors of the economy. In recent years, it has become a major driving force in the process of internationalisation of the service sector, especially in retailing. Retail chains are increasingly using franchising in the process of expanding their operations on the domestic as well as the international market. The issue of expansion of retail chains to international markets attracted the attention of theoreticians and practitioners in the late 20th and early 21st century. In this context, the models of internationalisation of retailing arouse particular interest, yet there is some inconsistency in the literature regarding the development of the internationalisation of retailing through the model of franchising. The aim of this paper is to analyse franchising as the model of internationalisation of retailing. The starting hypothesis of this work is that franchising stands for the significant model of internationalisation of retailing. Another hypothesis is that the choice of franchising as the model of internationalisation of retailing has a positive impact on a company’s revenue. Both hypotheses will be tested through the development of the model of regression analysis, which includes the determinants of revenue of retail companies that use franchising as the model of internationalisation. The study sample includes 30 retail companies from the list of 250 largest retail companies by sales volume in 2012.
Key words: franchising, internationalisation, retailing, models, factors.


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Albaum, G., Strandskov, J. & Duerr, E. (2002). International Marketing and Export

Management. New York: Prentice-Hall.

Alexander, N. & Doherty, A.M. (2010a). International retail research: focus, methodology

and conceptual development. International Journal of Retail&Distribution

Management, 38(11/12), 928-942. DOI 10.1108/09590551011085993

Alexander, N. & Doherty, A.M. (2010b). International Retailing. Oxford: Blackwell.

Alexander, N. & Lockwood, А. (1994). Internationalisation: A Comparison of Growth

Strategies in the Retail and Hotel Sectors. In: Carson, D. & Brown, S. (eds):

Proceedings of the 1994 Annual Conference of the Marketing Education Group

(30-40). Londonderry: University of Ulster.

Barro, R.J. & Sala-i-Martin, X.I. (2003). Economic Growth. New York: The MIT Press.

Cheng, L. & Sternquist, B. (1994). Product Procurement: A Comparison of Taiwanese

and US Retail Companies. International Review of Retail, Distribution and

Consumer Research, 4(1), 62-70.

Dawson, J. (1994). Internationalisation of Retail Operations. Journal of Marketing

Management, 10(4), 267-282.

Doherty, A.M. (2007a). Support mechanisms in international retail franchise networks.

International Journal of Retail&Distribution Management, 35 (10), 781-802.

DOI 10.1108/09590550710820676

Doherty, A.M. (2007b). The internationalization of retailing: factors influencing the

choice of franchising as a market entry strategy. International Journal of

Service Industry Management, 18(2), 184-205. DOI 10.1108/09564230710737826

Doherty, A.M. (2009). Market and partner selection processes in international retail

franchising. Journal of Business Research, 62(5), 528-534. doi:10.1016/j.jbusres.

06.011

Doherty, A.M. & Quinn, B. (1999). International retail franchising: an agency theory

perspective. International Journal of Retail&Distribution Management, 27(6),

-237.

Duckett, B. (2008). Business format franchising: a strategic option for business growth-at

home and abroad. Strategic Direction, 24(2), 3-4.

Elango, B. (2007). Are franchisors with international operations different from those

who are domestic market oriented? Journal of Small Business Management,

(2), 179-193.

Fladmoe-Lindquist, K. (1996). International Franchising: Capabilities and Development.

Journal of Business Venturing, 11(5), 419-438.

Forte, R. & Carvalho, R. (2013). Internationalisation through franchising: the Parfois

case study. International Journal of Retail& Distribution Management, 41(5),

-395. DOI 10.1108/IJRDM-03-2013-0063

Global Power of Retailing 2014, Available at: www.deloittetouche.com (23.09.2014).

Johansson, J.K. (1997). Global Marketing. New York: Times Mirror Books.

McGoldrick, P. (1995). International Retailing: Trends and Strategies, London: Pitman.

Onkvisit, S. & Shaw, J.J. (2009). International Marketing-Strategy and Theory. London:

Routledge.

Pedro, I. (2009). Agency theory and the franchising internationalization intention.

International Journal of Academic Research, 1(2), 165-172. DOI 10.7813/2075-

2009/1-2/A.27

Quinn, B. & Doherty, A.M. (2000). Power and control in international retail franchising.

International Marketing Review, 17(4/5), 354-372.

Sternquist, B. (2007). International Retailing. New York: Fairchild Publications.

Zentes, J., Morschett, D. & Schramm-Klein, H. (2007). Strategic Retail Management.

Wiesbaden: Gabler.

Ćuzović, S. (2013). Trade-principles, structure, development. Niš: Faculty of Economics.

Ćuzović, S. & Sokolov Mladenović, S. (2013). Franchising as an innovative model of

entrepreneurship. International Scientific Conference Innovation and crisis

through the prism of entrepreneurship (9-19). Podgorica: Faculty of Economics.

Ćuzović, S. & Sokolov Mladenović, S. (2011). Strategies of trade internationalization

on Serbian market. International Scientific Conference Distributive trade as

SEE and CEE development driver, CD form, Zagreb.

Ćuzović, S. & Sokolov Mladenović, S. (2007). Benefits and challenges of franchising in

Serbia. International Scientific Conference Challenges of Economic Sciences and

Practices in the EU accession process (291-302). Niš: Faculty of Economics.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804