ПОВЕЋАЊЕ ИЗВОЗА – УСЛОВ ЗА ОСТВАРЕЊЕ СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ РАВНОТЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ/ INCREASING EXPORTS – THE CONDITION FOR ACHIEVING EXTERNAL AND INTERNAL MACROECONOMIC BALANCE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Милан Марковић, Иван Марковић

DOI Number
-
First page
1183
Last page
1198

Abstract


Апстракт

Циљ овог истраживања јесте да се прикаже кључно дугорочно решење за постизање макроекономске равнотеже Републике Србије. Реч је о повећању извоза који најпре доприноси смањењу дефицита платног биланса, а потом, преко канала девизног курса делује на стабилност општег нивоа цена. Краткорочна решења, која укључују задуживање и смањење агрегатне тражње, неодржива су на дуги рок. У раду се приказује и повезаност унутрашње (инфлација) и спољне неравнотеже (платнобилансни дефицит), као и активности и мере за подстицање и диверзификацију извоза, полазећи од основних карактеристика, могућности и ограничења српске привреде.

 

Кључне речи: извоз, инфлација, платни биланс, макроекономска равнотежа, Република Србија.

 

Abstract

The aim of this paper is to present the key long-term solution for achieving macroeconomic balance of the Republic of Serbia – the increase in exports, which primarily helps reduce the balance of payments deficit and subsequently, via the exchange rate channel, affects the stability of the general price level. Short-term solutions, which include borrowing and reducing aggregate demand, are unsustainable in the long run. The paper shows the connection between internal (inflation) and external imbalances (balance of payments deficit), as well as the activities and measures to encourage and diversify exports, starting from the basic features, capabilities, and limitations of the Serbian economy.

 

Key words: exports, inflation, balance of payments, macroeconomic balance, Republic of Serbia


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Afxentiou, P. & Serletis, A. (2000). Output growth and variability of export and import growth: International evidence from Granger causality test. The Developing Economics, 38, 141-163.

Аџић, С. (2008). Инфлација као резултат неуређености привредног система и економске политике – студија случаја за Србију [Inflation as a result of unordered economic system and policy – a case study of Serbia]. Економија, 15 (2), 455-496.

Berg, H.V. & Schmidt, J.R. (1994). Foreign Trade and Economic Growth: Time series evidence from Latin America, The Journal of International Trade and Economic Development, 3/3, November, University of Nebraska Lincoln, USA.

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Hetroscedasticity, Journal of Econometrics, 31, 307-327.

Бурда, М. & Виплош, Ч. (2012). Макроекономија: европски уџбеник [Macroeconomics: European Textbook]. Београд: Центар за издавачку делатност Економског факултета.

Влада Републике Србије (2006). Национална стратегија привредног развоја Републике Србије 2006-2012 [National Economic Development Strategy of the Republic of Serbia 2006-2012]. Београд.

Glezakos, C. (1983). Instability and Growth of Exports A Misinterpretation of the Evidence from the Western Pacific Countries, Journal of Development Economics, 12, 229-336.

Giles, D.E.A, Giles, J.A & McCann, E. (1992). Causality, Unit Roots and Exported Growth: The New Zealand experience. Department of Economics, University of Canterbury, Journal of International Trade and Economic Development, 1/2 November.

Graham, B. (1983). Should Developing Countries Use Currency Depreciation as a Tool of BOP Adjustment? A Review of Theory and Evidence, and a Guide for the Policy Maker, Journal of Development Studies, 19 (July 1983), 461-484.

IMF (2013). External Balance Assessment (EBA) Methodology: Technical Background. Research Department of International Monetary Fund.

Јанковић, Н. & Станишић, Н. (2013). Дефицит текућег биланса као ограничавајући фактор привредног развоја Републике Србије [Current Balance Deficit as a Limiting Factor of Serbian Economic Development]. In: Лековић, В. (Ed.): Институционалне промене као детерминанта привредног развоја Србије (225-242). Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу, Економски факултет.

Jefferson Institute (2003). Конкурентност привреде Србије [Competitiveness of Serbian Economy]. Београд: Џеферсон институт.

Kamin, B. (1988). Devaluation, external balance, and macroeconomic performance: a look at the numbers. Princeton Studies in International Finance, Department of Economics, Princeton University, Princeton, New Jersey.

Ковачевић, Р. (2006). Могућности и ограничења пораста извоза као фактор платног биланса Србије [Possibilities and Limitations of Export Increase as a factor of Serbian Balance of Payments]. Међународни проблеми, 58 (4), 492-512.

Lam, N. V. (1980). Export instability, expansion and market concentration: A methodological interpretation. Journal of Development Economics 7, 99-115.

Марковић, И. (2010). Improvement of Serbian Export Competitiveness. Facta Universitatis, Series: Economics and Organization 7 (3), 271-278.

Марковић, И. & Марковић, М. (2014). Утицај трансмисионог механизма девизног курса на конкурентност извоза Србије [Impact of Exchange Rate Transmission Mechanism on Serbian Export Competitiveness]. Економске теме, 52 (2), 205-221.

Марковић, М. (2014). Улога Народне банке Србије у постизању монетарне стабилности [Role of the National Bank of Serbia in Achieving Monetary Stability]. Економика, 60 (1), 192-200.

Милановић, М., Стевановић, С. & Вићентијевић, Д. (2013). Конкурентност и потенцијали аграрне спољне трговине Србије [Competitiveness and Potential of Serbian Agricultural Foreign Trade]. Теме – часопис за друштвене науке, 37 (1), 297-317.

Миљковић, Д. (2002). Реални девизни курс у транзиционом процесу – Contra Balassa-Samuelson-ов ефекат и catch-up процес [Real Exchange Rate during Transition – Counter Balassa-Samuelson Effect and the Catch-up Process]. Економски анали, 151 (2), 57-67.

Миљковић, Д. & Вучковић, В. (2006). Serbian Foreign Trade, Competitiveness and Exchange Rate Policy. Agora WITOUT FRONTIERS, Vol. 12, No 2, The Institute of International Economic Relations (IIER).

Moran, C. (1983). Export Fluctuations and Economic Growth: An Empirical Analysis. Journal of Development Economics, 12, 195-218.

Mullor-Sebastian, A. (1988). A New Approach to the Relationship between Export Instability and Economic Development. Economic Development and Cultural Change, 36, 217-236.

Mundell, R. (1962). The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and External Stability, Staff Papers, IMF, 9, 70-79.

Народна банка Србије (2014). Статистика, Основни макроекономски индикатори [Statistics, Fundamental Macroeconomic Indicators]. Београд. Available at: http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/80/osnovni_makroekonomski_indikatori.xls (15/05/2014)

Onafowara, O.A. (1996). Trade Policy, Export Performance and Economic Growth: Evidence from Sub-Saharan Africa. The Journal of International Trade and Economic Development, 5/3, November, Susquehanna University, Selinsgrove, USA.

Sinha, D. (1999). Export Instability, Investment and Economic Growth in Asian Countries: A Time Series Analysis, Discussion Paper, No. 799, Economic Growth Center, Yale University.

Tan, G. (1983). Export Instability, Export Growth and GDP Growth. Journal of Development Economics, 12, 219-227.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804