DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANT'S LEGISLATION AND EDUCATION IN SERBIA - HISTORICAL AND CONTEMPORARY TENDENCIES

Дејан Вучетић, Зорица Вукашиновић Радојчић, Ивана Крстић Мастриџеловић

DOI Number
-
First page
109
Last page
132

Abstract


Within the general social background of the 19th and the first decades of the 20th century, one can identify certain phases of state development part of which is the civil servant's legislation and education. The analysis of legislative on state administration organization and civil servants education, authors, has identified separate phases in their development. Having in mind importance of the civil service system issues in contemporary Serbia, author point to the fact that Serbian civil service system and education have (at certain times) shared the same fundamental values and institutes of civil service systems of member states of European Union. This fact is essential to have in mind during the development of civil service system under the strong influence of XXI century EU integration process because it is always easier to incorporate institutions familiar and previously used in the domestic legal system than to transplant previously unknown institutes of civil servants legislation in Serbian legal system.

Keywords

civil service, civil servants' education, public administration, European integration, administrative law.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Влатковић, М. (2005). Јавни службеник у вршењу јавне службе [Public Servant in Public Administration]. Радно и социјално право, Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, бр. 1-6, 203–224.

Вукашиновић Радојичић, З., Крстић Мистриџеловић, И. (2006). Службеничко законодавство у Србији до уставне реформе 1869. године [Employee Legislation in Serbian until the Constitutional Reform in 1869]. У: Коларић, Д. (ур.): Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције (број 1) – тематски зборник радова. Београд: КПА, 235–262.

Вукоњански, И. (2012). Положај државних чиновника у епохи социјалистичке Југославије 1945–1966 [Position of State Servants in the Era of Socialist Yugoslavia 1945-1966]. Архив, 1-2, 173–188.

Гершковић, Л., Ђорђевић, Ј. (1955), Коментар Закона о државним службеницима [Commentary on the Law of State Servants], Архив за правне и друштвене науке. Београд.

Димитријевић, П. (2018). Основе менаџмента јавне управе [Foundations of Public Administration]. Ниш: Медивест.

Ђорђевић, А. (2005). Карађорђев законик [Karađorđe's Code]. У: С. Стојичић (ур.): Србија 1804–2004. Правни факултет у Нишу, Ниш.

Cavalieri, C. (1931). Tumač Zakona o činovnicima s naročitim osvrtom na Zakon o državnom saobraćajnom osoblju [Interpretation of the Law on Administration], Zagreb: Narodne novine.

Јовановић, С. (1933). Уставобранитељи и њихова влада (1838–1858)[Defenders of the Constitution and their Government]. Београд: Г. Кон.

Koprić, I., Marčetić, G. (2003). Education of Administrative Personnel: Experiences and Challenges (pp. 213–252). In: I. Koprić (ed.) Modernization of the Croatian Public Administration. Zagreb: Faculty of Law University of Zagreb and Konrad Adenauer Stiftung.

Костић, Л. (1933). Административно право Краљевине Југославије, прва књига: Устројство управе [Administration Law of the Kingdom of Yugoslavia, book one: Government organisation]. Београд, Г. Кон.

Krbek, I. (1948). Lica u državnoj službi [Employees in Public Administration]. Zagreb: Izdavački zavod JAZU.

Кумануди, К. (1909). Основи јавног права Краљевине Србије: Административно право, I[Foundations of Public Law of the Kingdom of Serbia:Administrative Law], Београд, Г. Кон.

Лилић, С. (2008). Управно право. Београд, Правни факултет.

Marčetić, G., G. Lalić Novak, J. Džinić (2013). Public Administration Education in Twelve Post-Socialist Countries and Croatia: Is There a Convergence?. HKJU - CCPA, 13(1), 123–160.

Милићевић, Ј. (1960). Прва група србијанских студената, државних питомаца школованих у иностранству (1839–1842) [First Group of Serbian Students, State Cadets Schooled Abroad], Историјски часопис, IX–X. Београд, 363–374.

Никић, Ф. (1927). Локална управа и самоуправа у Србији у XIX и XX веку [Local Self-government in Serbia in 19th and 20th century]. Београд, Г. Кон.

Петровић, М. (2006). Наука о управљању као претпоставка управне политике (општи део)[Science of Administration as a Precondition of Administrative Politics (general part]. Ниш: Центар за публикације Правног факултета Универзитета у Нишу.

Петровић, М., Влатковић М. (1990). Закон о државној управи са коментаром[Law on State Administration with Commentary]. Београд, Службени гласник СРС.

Свирчевић, М. (2011). Локална управа и развој модерне српске државе. Од кнежинске до општинске самоуправе[Local Administration and Development of Serbian State]. Београд, Балканолошки институт САНУ.

Правни прописи и други акти

Закон о државним службеницима, Службени гласник РС, бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009. и 99/2014, 94/2017.

Закон о државној управи, Службени гласник РС, бр. 20/1992, 6/1993, 48/1993, 67/1993, 48/1994, 49/1999.

Закон о платама државних службеника и намештеника, Службени гласник РС, бр. 62/2006, 63/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013. и 99/2014.

Закон о радним односима у државним органима, Службени гласник РС, бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998, 49/1999, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005, 83/2005.

Зборник закона и уредаба у Кнежевини и Краљевини Србији, I, II, III, XIV, XVII.

Закон о чиновницима грађанског реда од 24. марта 1861, Зборник, XIV, 1862.

Закон о изменама у закону о чиновницима грађанског реда од 15. фебруара 1864, Зборник, XVII, 1865.

Службене новине Краљевине Југославије, бр. 200 од 3. септембра 1931.

Уредба о плаћеном годишњем одмору радника, намештеника и службеника и Уредба о одсуству жена пре и после порођаја. Службени лист ФНРЈ, бр. 56/1946.

Закон о државним службеницима. Службени лист ФНРЈ, бр. 44/1948.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Оквир политике управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије, 2017.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу Стратегија реформе државне управе у Републици Србији и Акциони план за спровођење реформе државне управе, Београд, 2005.

OECD (1999). European principles for Public administration, Sigma papers, No 27.

SIGMA (2014). Principles of Public Administration, OECD publishing, Paris.

OECD (1999). Sigma Baselines, Control and Management System Baselines for European Union Membership, OECD, Paris.

SIGMA (2017), Monitoring report, The principles of Public Administration, Serbia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804