INNOVATION AS A DETERMINANT OF COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF SERBIA/ИНОВАТИВНОСТ КАО ДЕТЕРМИНАНТА КОНКУРЕНТНОСТИ И РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Gorica Bošković, Ljubodrag Savić, Vladimir Mićić

DOI Number
-
First page
171
Last page
185

Abstract


The backbone of the competitive advantage of a contemporary enterprise is its ability to innovate. Innovations are indispensable for every enterprise, regardless of its size. However, smaller business entities, i.e. small and medium-sized enterprises (SME) have a greater innovative capability in comparison to big systems, since they are more willing and more prepared to apply innovations (raw materials, products, services, processes, production organization) and new technologies quickly and instantaneously, as well as to employ highly qualified personnel. Moreover, they are more adaptable to market changes and to new technologies, which is, again, the direct result of the development of their innovative capacities and activities. Taking into consideration the tendencies in the development of SMEs in the Republic of Serbia, which indicate that the number of these enterprises is increasing, as well as their topicality and importance for the development of the national economy, the aim of this paper is to examine whether and to what extent an increase in the number of SMEs in the Republic of Serbia is followed by an increase in their innovativeness. This research question is of great importance as SMEs can attain a sustainable competitive edge and generate conditions for their further development only by means of innovativeness.

Key words: innovations, inovativeness, small and medium-sized enterprises, competitiveness, development.

 

Основа конкурентске предности савременог предузећа јесте његова спо- собност да иновира. Иновације су потребне сваком предузећу, без обзира на његову величину. Међутим, већу иновациону способност имају мањи привредни субјекти, односно мала и средња предузећа (МСП) у односу на велике системе, јер су спремнија за брзу примену иновација (сировина, производа, услуга, процеса, организације производње), нове технологије, као и за запошљавање стручних кадрова. Исто тако, она су флексибилнија за промене које долазе са тржишта или од нове технологије. што је управо подстицано развојем њихове иновативне активности. Имајући у виду тенденције у развоју МСП у свету, које показују да број ових предузећа расте, као и њихову актуелност и значај за развој привреде наше земље, циљ овог рада је да покаже да ли је и у којој мери раст броја МСП у Републици Србији праћен и растом њихове иновативности. Ово истраживачко питање је важно јер само уз иновативност МСП могу обезбедити одрживу конкурентску предност и створити услове за свој даљи развој.

Кључне речи: иновације, иновативност, мала и средња предузећа, конкурентност, развој.


Keywords

innovations, inovativeness, small and medium-sized enterprises, competitiveness, development.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Достић, М. (2002). Менаџмент малих и средњих предузећа [SME Management], Сарајево: Економски факултет, стр. 125–175.

Drucker, P. (1996). Иновације и предузетништво [Innovation and Entrepreneurship], Београд: Грмеч – Привредни преглед, стр. 45–51.

European Commission, Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP), http://ec.europa.eu/cip/ (14. 12. 2014)

Eurostat, Small and medium-sized enterprises, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/sbs_esms.htm#comment_dset. (15. 7. 2014)

Илић, М. (2006). Пословни инкубатори и кластери као модел развоја малих и средњих предузећа у индустрији [Business Incubators and Clusters as Models for SMEs’ Development], Индустрија, бр. 4, Београд: Економски институт, стр. 63–98.

Каличанин, Ђ., (2006). Менаџмент вредности предузећа [Enterprise Value Management], Београд: Економски факултет, стр. 276.

Madu N. Christian (2000). Competing Through Maintenance Strategies, International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 17 Iss: 9, pp.937–949.

Национална агенција за регионални развој РС, Иновативне активности малих и средњих пословних субјеката у периоду 2008-2010. године [Innovative Activities of Small and Medium-sized Business Subjects in the 2008-2010], http://narr.gov.rs/index.php/Aktivnosti/Istrazhivanja-i-analize/Istrazhivanje-oinovativnim-aktivnostima-MSP

(7. 12. 2014)

Porter M. (1998). Clusters and the new economics of competition, Harvard Business Review 76 (6), str. 77–90.

Porter, M. (1986). Competition in Global Industries, Boston: Harvard Business Schoool Press, str. 38–39.

Project 2007CB16IPO006-2-154 “RIS – Regional Innovation Strategy for east Serbia and north-west Bulgaria region”, Analiza inovacioih potreba MSP sektora [An Analysis of Innovation Needs оf the SME Sector], str. 5,

http://www.raris.org/bazaznanja/download/srbija/opsta-dokumenta/StudijaAnaliza%20inovativnih%20potreba%20MSP%20sektora.srb.pdf (6. 1. 2015)

Savić Lj., Bošković G., Mićić V. (2012). Orientation of the Serbian Industry on Innovation and Quality Competitivenes, Facta Universitatis, Series: Economics and Organization, Vol.9, N°1, Niš: Univerzitet u Nišu, str. 27–38.

Савић Љ., Бошковић, Г. (2011). Утицај светске економске кризе на развој српске индустрије [The Impact of the Global Economic Crisis on the Development of the Serbian Economy], Индустрија, бр. 4, Београд: Економски институт, стр. 87–106.

Сл. гласник РС, бр. 110/2005 и 18/2010, Закон о иновационој делатности [The Law Act on Innovative Activity], Београд.

Службени гласник РС, (2013). Закон о рачуноводству и ревизији [The Law on Accounting and Auditing] , бр. 62/2013, Београд, стр. 4.

Тодоровић, Ј. Ђуричин, Д. Јаношевић, С. (2001). Стратегијски менаџмент [Strategic Management], Београд: Институт за тржишна истраживањa, према: Drucker, P. (1987). Managing in Turbulent Times, Harper and Row, New York, str. 46.

Hamel, G. (2006). The Why, What and How of Management Innovation, Harvard Business Review, Feb; 84(2) pp.72–84.

Центар за промоцију науке Универзитета Сингидунум, Иновације и предузетништво – алати за успех на тржишту ЕУ [Innovation and Entrepreneurship: The Tools for Success in the EU Market], стр. 63. http://www.fefa.edu.rs/files/pdf/zbornici/Inovacije_i_preduzetnistvo_alati_za_uspeh_na_trzistu_EU.pdf (11. 12.2014)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804