THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCHOOL SPORT IN THE PREVENTION OF VIOLENCE

Сандра Раденовић, Слађана Мијатовић

DOI Number
10.22190/TEME1701259R
First page
259
Last page
275

Abstract


The aim of this paper is the proposal considering the importance of school sport as a measure of prevention of violence among students in schools. In the introduction the authoresses discuss the basic definitions of violence, numerous forms of violence in sport, violence in schools, youth violence and juvenile delinquency as the forms of violence which are studied in sociology, psychology, pedagogy and other humanities. The authoresses present the results of the research of prevalence and forms of violence in schools in Serbia according to the report from 2011. Despite the implementation of certain strategic documents (Special Protocol for the Protection of Children and Students from Violence, Abuse and Neglect in Educational Institutions, 2007, Rule book on the Protocol for Treatment in the Institution in the Response to Violence, Abuse and Neglect, 2010) which specify measures for the prevention of violence in schools, the level of violence has remained unchanged compared to the previous researches. These strategic documents do not recognize the importance of the possibility of school sport as the measure of prevention of violence. The authoresses suggest the possibility of designing programmes within the system of school sport as the measure of prevention of violence in schools and the way of improving sport culture and physical culture in the broadest sense.

Keywords

violence, violence in school, school sport, prevention of violence.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Антонић, Ј. (2015). Превенција насиља у спорту [Prevention of Violence in Sport], (завршни рад). Retrieved from http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=colib&select=(si=70214)&lani=SC.

Бабовић, М. (2015). Теоријски и истраживачки приступи у проучавању структурног, културног и директног насиља [Theoretical and Research Approaches in the Study of Structural, Cultural and Direct Violence]. Социологија, 57(2), 331–352. doi:10.2298/SOC1502331B.

Bašelj, A. (2015). Športna diplomacija [Sports Diplomacy], (мастер рад). Retrieved from http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_.

Бењак, Т., Штефанчић, В., Иванић, М. & Драушник, Ж. (2016). Праћење насиља над особама с инвалидитетом темељем података Хрватског регистра о особама с инвалидитетом [Monitoring of Violence against Persons with Disabilities Based on the Data of the Croatian Register of Persons with Disabilities]. Хрватски часопис за јавно здравство, 12(45), 16–18.

Вејновић, Д. & Павловић, Г. (2012). Насилно понашање навијачких група на спортским приредбама – утакмицама у Републици Српској и Босни и Херцеговини [Violent Behaviour of Supporters Groups at Sporting Events – the Matches in the Republic of Srpska and Bosnia and Herzegovina]. У: Симовић, С. (Прир.), Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације: зборник радова III међународног научног скупа „Антрополошки аспекти спорта, физичког васпитања и рекреације”, (161–172). Бања Лука: Факултет физичког васпитања и спорта. doi:10.5550/SP.3.2011.19.

Ђорђевић, И. (2016). О фудбалу, антропологији и транзицији. Наративи о насиљу и безбедности у савременој Србији [Of Football, Anthropology and Transition. Narratives about Violence and Safety in Contemporary Serbia]. Етноантрополошки проблеми [Issues in Ethnology and Anthropology], 7(2), 431–447.

Ђорђевић, И. (2015). Антрополог међу навијачима [Anthropologist among Sports Fans]. Београд: Библиотека XX век.

Заштитник грађана. Заштита деце од насиља у школама. Извештај заштитника грађана и панела младих саветника [Protecting Children from Violence in Schools. The Report of the Ombudsman and the Panel of Youth Advisers]. (2011).

Јовановић, М. Д. (2013). Аксиолошки аспекти неетичког понашања спортиста и навијача [Axiological Aspects of Unethical Behavior of Athletes and Sports Fans]. Менаџмент у спорту [Menagement in Sports], 4(1), 25–34.

Коковић, Д. (2010). Друштво, насиље и спорт [Society, Violence, Sport]. Нови Сад: Mediterran Publishing.

Коковић, Д. (1990). Доба насиља и спорт [The Era of Violence and Sport]. Нови Сад: Sports’ World.

Оташевић, Б. & Секереш, В. (2015). Предиктори навијачког идентитета: демографски показатељи, димензије ревидираног Grayovog модела и когниције о насиљу [Predictors of Sports Fan Identification: Demograpfics, Revised Reinforcement Sensitivity Theory Dimensions and Violent Cognitions]. Примењена психологија [Applied Psychology], 8(4), 453–469. doi: 10.19090.

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама [Special Protocol for the Protection of Children and Students from Violence, Abuse and Neglect in Educational Institutions]. Министарство просвете Р. Србије, 2007.

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање [Rulebook on the Protocol for Treatment in the Institution in Response to Violence, Abuse and Neglect]. Службени гласник Р. Србије, бр. 30 (2010).

Раденовић, С. (2014). Спорт и друштво – Социологија са социологијом спорта. Социологија спорта [Sport and Society – Sociology with Sociology of Sport. Sociology of Sport]. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду.

Раденовић, С. (2012). Биоетика и насиље [Bioethics and Violence]. Годишњак Катедре за друштвене и хуманистичке знаности у медицини Медицинског факултета Свеучилишта у Ријеци, 3(5), 205–218.

Раденовић С. & Савовић, Б. (2015). Социолошко-педагошке перспективе превенције насиља на спортским догађајима [Socio-pedagogical Perspectives of Violence Prevention in Sports Events]. У: Зборник радова Друге међународне научне конференције „Менаџмент безбедности спортских такмичења – Превенција насиља и недоличног понашања на спортским догађајима”, (106–109). Београд: Факултет за спорт Универзитет „Унион-Никола Тесла”.

Рицијаш, Н., Додиг Хундрић, Д. & Кранжелић, В. (2015). Спортско клађење и друга ризична понашања хрватских средњошколаца [Sports Betting and other Risk Behaviour among Croatian High-school Students]. Хрватска ревија за рехабилитацијска истраживања , 51(2), 41–56.

Спасић, Д. (2013). Насиље као предмет изучавања криминолошких наука [Violence as a Case Study of Criminological Science].

Зборник радова [Proceedings], 1, (стр. 218–233). Retrieved from https://zbornici.

fkn.unsa.ba/index.php/zbornik/article/download/36/37.

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018, [Sports DevelopmentStrategy in the Republic of Serbia for the period 2014-2018]. Службени гласник Р, Србије, Бр. 1 (2015).

Трипковић, M. (2007). Насиље [Violence]. У: А. Мимица, М. Богдановић (Прир.), Социолошки речник [Dictionary of Sociology], (стр. 346–347). Београд: Завод за уџбенике.

Cashmore, E. & Cleland, J. (2012). Fans, homophobia and masculinities in association football: Evidence of a more inclusive environment. The British Journal of Sociology, 63, 370–387. doi: 10.1111/j.1468-4446.2012.01414.x.

Извори са интернета:

http://www.detinjarije.com/umesto-treceg-casa-fizickog-vaspitanja-osnovci-ce-se-u-skoli-baviti-sportom-svakog-dana/.
DOI: https://doi.org/10.22190/TEME1701259R

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804