ШКОЛСКА КЛИМА, ЊЕН ЗНАЧАЈ ЗА ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА И МОГУЋНОСТИ МЕРЕЊА/SCHOOL CLIMATE, ITS IMPORTANCE FOR STUDENTS' BEHAVIOR AND POSSIBILITIES OF MEASUREMENT

Дејан Ђорђић, Раде Дамјановић

DOI Number
-
First page
301
Last page
317

Abstract


Интересовање истраживача за проучавање школске климе развија се од ка- сних 50-их година, а 60-их година прошлог века се истраживања у овој области нарочито интензивирају. Најранија истраживања најчешће су се заснивала на истраживању перцепција школског особља о школској организацији и на иден- тификовању фактора који доприносе ефикасности школе. Постепено, све се ви- ше развија интерес за ученичко виђење школског живота. Аутори који су се ба- вили истраживањем школске климе различито су је одређивали. Школска клима обухвата различите аспекте школске организације и живота: материјално окру- жење, квалитет и квантитет интеракција у школи, академске резултате, подршку и слично. У овом раду прихваћено је одређење проблематичног понашања онако како га је дефинисао Richard Jessor, а које обухвата малолетничку делинквенци- ју, антисоцијално понашање, ризична понашања, поремећаје понашања, насиље и друго. У раду су приказани резултати неких од релевантних истраживања која су се бавила повезаношћу школске климе и проблематичних понашања. Између осталог, истраживања су била усмерена на утврђивање карактеристика школа у којима се успешно реализују превентивни програми, повезаности ризичних по- нашања, стратегија решавања конфликата и школске климе, затим на утврђива- ње повезаности антисоцијалног понашања, школског криминалитета и школске климе, као и повезаности пола и социо-економског статуса ученика и перцепци- је школске климе. Истраживачи су користили различите инструменте за испити- вање школске климе, од којих ће најчешће коришћени бити приказани у раду.

Кључне речи: школска клима, проблематична понашања, процена школске климе.

 

The research interest in school climate began during the middle of last century, while it reached its peak in the following years. The early studies in this field have been focused on the school staff perception of the school organization, as well as on the identification of the factors which contribute most to school efficiency. The students’ views of a school life have become the center of the research interest later on. There is no consensus among the researchers about what school climate actually refers to. School climate refers to different aspects of school life and school organization – the students’ material environment, quality and quantity of interactions in school, academic achievements, support, etc. In this paper, the problem behavior is conceptualized according to Richard Jessor and includes juvenile delinquency, antisocial behavior, risk behaviors, conduct disorder, violence, etc. The results of some of the most relevant studies related to the correlation between school climate and problem behaviors are presented in this paper. Those studies have been focused on different aspects of this correlation such as: the characteristics of the efficient schools, the connection between risk behaviors, coping strategies and school climate, as well as the connection between antisocial behaviors, school crime and gender on one side, and the school climate on the other. There is a wide range of different instruments for school climate assessment, and the most common are presented it this paper.

Key words: school climate, problem behaviors, school climate assesment.


Keywords

школска клима, проблематична понашања, процена школске климе.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Anderson, C. S. (1982). The Search For School Climate : A Review of the Research. Review of Educational Research, 52(3), 368–420.

Asner, M. R., & Broschart, J. (1978). Violent Schools - Safe Schools : The Safe School Study Report to the Congress Volume I. National Institute of Education, 1–247.

Astor, R. a., Benbenishty, R., Zeira, a., & Vinokur, a. (2002). School Climate, Observed Risky Behaviors, and Victimization as Predictors of High School Students’ Fear and Judgments of School Violence as a Problem. Health Education & Behavior, 29(6), 716–736. doi:10.1177/109019802237940

Barth, R. S. (2002). The Culture Builder. Educational Leadership, 59(8), 6–11.

Bear, G., & Yang, C. (2011). Delaware School Climate Surveys Technical Manual (pp. 1–115). Preuzeto 14.5.2014. Dostupno na: http://wordpress.oet.udel.edu/pbs/wp-content/uploads/2011/12/Final-Technical-Manual.pdf

Brand, S., Felner, R., Shim, M., Seitsinger, A., & Dumas, T. (2003). Middle school improvement and reform: Development and validation of a school-level assessment of climate, cultural pluralism, and school safety. Journal of Educational Psychology, 95(3), 570–588. doi:10.1037/0022-0663.95.3.570

Cohen, J. (2006). Social, Emotional, Ethical, and Academic Education. Creating a Climate for Learning, Participation in Democracy, and Well-Being. Harvard Educational Review, 76(2), 201–237.

Cohen, J., McCabe, E., Michelli, N., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. The Teachers College Record, 111(1), 180–213.

Cornell, D., & Gregory, A. (2008). Virginia High School Safety Study : Descriptive Report of Survey Results from Ninth Grade Students and Teachers. University of Virginia - Curry School of Education. Preuzeto 12.6.2014. Dostupno na: http://curry.virginia.edu/uploads/resourceLibrary/vhss-ninth-grade-survey-report-7-13-08.pdf

Donovan, J., Jessor, R., & Costa, F. (1991). Adolescent Health Behavior and Conventionality-Unconventionality : An Extension od Problem Behavior Theory. Health Psychology, 10(1), 52–61.

Đurić, S., & Popović-Ćitić, B. (2011). Procena školske klime u funkciji unapređenja kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih institucija [School climate assessment toward improving the quality of educational institutions]. Socijalna Misao, 18(4), 114–129.

Fisher, D., & Fraser, B. J. (1991). School climate and teacher professional development. The South Pacific Journal of Teacher Education, 19(1), 17–32. doi:10.1080/0311213910190103

Fraser, B. J. (1998). Classroom environment instruments: development, validity and applications. Learning Environments Research, 1(1), 7–33.

Freiberg, H. (2005). School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning environment. London: Routledge.

Gottfredson, G., Gottfredson, D., Czeh, E., Cantor, D., Crosse, S., & Hantman, I. (2000). National Study of Delinquency Prevention in Schools : Final Report. Gottfredson Associates, Inc. Preuzeto 31.05.2014. Dostupno na : http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED459409.pdf.

Gottfredson, G., Gottfredson, D., Czeh, E., Cantor, D., Crosse, S., & Hantman, I. (2002). National Study od Delinquency Prevention in Schools, Summary. Gottfredson Associates, Inc. Preuzeto 31.05.2014. godine. Dostupno na : https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/194116.pdf.

Gottfredson, G., Gottfredson, D., Payne, A., & Gottfredson, N. (2005). School climate predictors of school disorder: Results from a national study of delinquency prevention in schools. Journal of Research in Crime and Delinquency, 42(4), 412–444.

Grayson, J. L., & Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator model. Teaching and Teacher Education, 24(5), 1349–1363. doi:10.1016/j.tate.2007.06.005

Guo, P., Choe, J., & Ann Higgins, A. (2011). Report of Construct Validity and Internal Consistency Findings for the Comprehensive School Climate Inventory. Fordham University, Preuzeto 13.05.2014. Godine. Dostupno Na : www.schoolclimate.org/climate/documents/Fordham_Univ_CSCI_development_review_2011.pdf.

Hamre, B. K., & Pianta, R. C. (2001). Early Teacher-Child Relationships and the Trajectory of Children’s School Outcomes through Eighth Grade. Child Development, 72(2), 625–638. doi:10.1111/1467-8624.00301

Hanna, J. (1998). School Climate: Changing Fear to Fun. Contemporary Education. 69(2), 83.

Hoy, W., & Woolfolk, A. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational health of schools. The Elementary School Journal, 93(4), 355–372.

Johnson, B., & Stevens, J. J. (2006). Student achievement and elementary teachers’ perceptions of school climate. Learning Environments Research, 9(2), 111–122. doi:10.1007/s10984-006-9007-7

Johnson, W., & Johnson, A. (1993). Validity of the quality of school life scale: A primary and second-order factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 53(1), 145–153.

Johnson, W., Johnson, A., & Zimmerman, K. (1996). Assessing school climate priorities: A Texas study. The Clearing House, 70(2), 64–66.

Kent, P., & Terrence, D. (2002). The Shaping School Culture Fieldbook. Jossey Bass/Willey: San Francisco

Klein, J., Cornell, D., & Konold, T. (2012). Relationships between bullying, school climate, and student risk behaviors. School Psychology Quarterly : The Official Journal of the Division of School Psychology, American Psychological Association, 27(3), 154–69. doi:10.1037/a0029350

Kosciw, J., Greytak, E., & Bartkiewicz, M. (2012). The 2011 National School Climate Survey: The Experiences of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth in Our Nation’s Schools. New York: GLSEN.

Koth, C., Bradshaw, C., & Leaf, P. (2008). A multilevel study of predictors of student perceptions of school climate: The effect of classroom-level factors. Journal of Educational Psychology, 100(1), 96–104.

Kurbalija, D., & Šakotić-Kurbalija, J. (2010). Predviđanje problematičnog ponašanja adolescenata. Psihologija, 56(9-10), 882–892.

LaRusso, M., & Selman, R. (2011). Early adolescent health risk behaviors, conflict resolution strategies, and school climate. Journal of Applied Developmental Psychology, 32(6), 354–362. doi:10.1016/j.appdev.2011.05.003

LeBlanc, L., Swisher, R., Vitaro, F., & Tremblay, R. E. (2008). High School Social Climate and Antisocial Behavior: A 10 Year Longitudinal and Multilevel Study. Journal of Research on Adolescence, 18(3), 395–419. doi:10.1111/j.1532-7795.2008.00565.x

Lleras, C. (2008). Hostile School Climates: Explaining Differential Risk of Student Exposure to Disruptive Learning Environments in High School. Journal of School Violence, 7(3), 105–135. doi:10.1080/15388220801955604

Loukas, A., & Murphy, J. L. (2007). Middle school student perceptions of school climate: Examining protective functions on subsequent adjustment problems. Journal of School Psychology, 45(3), 293–309. doi:10.1016/j.jsp.2006.10.001

Lunenburg, F. C. (2011). Comprehensive Assessment of School Environments ( CASE ): An Underused Framework for Measuring School Climate, 29(4), 1–8.

Marshall, M. L. (2004). Examining School Climate : Defining Factors and Educational Influences (electronic version). Preuzeto 23.05.2014. sa Georgia State University Center for School Safety, School Climate and Classroom Management. Dostupno na : Http ://education.gsu.edu/schoolsafety.

Moos, R. (1980). EVALUATING CLASSROOM ENVIRONMENTS Rudolf H . Moos. Studies in Educational Evaluation, 6(1979), 239–252.

Nader, K. (2012). Violence Prevention and School Climate Reform. National School Climate Center - School Climate Brief, (5), 1–25.

National Institute of Education. (1977). Violent Schools - Safe Schools : The Safe School Study Report to the Congress Executive Summary. Washington, DC : US Dept of Health, Education, and Welfare, 1–18.

Ninan, M. (2006). School Climate and Its Impact on School Effectiveness : A Case Study. Paper Presented at International Congress for School Effectiveness and Improvement at Fort Lauderdale, Florida, USA.

Robbins, P., & Alvy, H. (2003). The principal’s companion: Strategies and hints to make the job easier. Thousand Oaks: Corwin Press.

Short, P., & Rinehart, J. (1992). School Participant Empowerment Scale: Assessment of Level of Empowerment within the School Environment. Educational and Psychological Measurement, 52(4), 951–960.

Steffgen, G., Recchia, S., & Viechtbauer, W. (2013). The link between school climate and violence in school: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 18(2), 300–309. doi:10.1016/j.avb.2012.12.001

Way, N., Reddy, R., & Rhodes, J. (2007). Students’ perceptions of school climate during the middle school years: associations with trajectories of psychological and behavioral adjustment. American Journal of Community Psychology, 40(3-4), 194–213. doi:10.1007/s10464-007-9143-y

West, C. A. (1985). Effects of school climate and school social structure on student academic achievement in selected urban elementary schools. Journal of Negro Education, 54(3), 451–461.

Wilson, D. (2004). The interface of school climate and school connectedness and relationships with aggression and victimization. The Journal of School Health, 74(7), 293–9.

Zullig, K. J., Koopman, T. M., Patton, J. M., & Ubbes, V. a. (2010). School Climate: Historical Review, Instrument Development, and School Assessment. Journal of Psychoeducational Assessment, 28(2), 139–152. doi:10.1177/0734282909344205


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804