НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ: ХЕГЕМОН СВЕТСКИХ РАЗМЕРА И БАЛКАНСКО СТРАШИЛО О ХАРВИЈЕВОЈ КЊИЗИ И ЊЕНОЈ ОВДАШЊОЈ РЕЦЕПЦИЈИ/NEOLIBERALISM – A HEGEMON OF GLOBAL PROPORTIONS AND THE BOGEYMAN OF THE BALKANS: ON HARVEY‟S BOOK AND ITS RECEPTION IN SERBIA

Владимир Илић, Марта Вељковић

DOI Number
-
First page
293
Last page
304

Abstract


Ко жели да пише о неолиберализму, мора пре свега да говори о капитализму; а у јужно-словенским земљама, и о национализму

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Бакић, Ј. (2012). Крај Југославије: критика национализма и критика империјализма – одговор Владимиру Илићу [The End of Yugoslavia: the Criticism of Nationalism and the Criticism of Imperialism – Response to Vladimir Ilić]. Социологија [Sociology], LIV (4), 731–738.

Брдар, М. (1992). Мегаидеологије и проблем синтезе: нацрт за критичку ревалоризацију друштвено-научних парадигми [Mega Ideologies and the Problem of Synthesis: Plan for Critical Revaluation of Socio-Scientific Paradigms]. Theoria, 35 (1), 69–96.

Голубовић, З. (1982). Стаљинизам и социјализам [Stalinism and Socialism]. Београд: Филозофско друштво Србије.

Голубовић, З. (2012). Историја неолиберализма [The History of Neoliberalism]. Социолошки преглед [The Sociological Review], XLVI (3), 487–490.

Харви, Д. (2012). Кратка историја неолиберализма [A Brief History of Neoliberalism]. Нови Сад: Mediterran Publishing.

Хобсбаум, Е. (2002). Доба екстрема [The Age of Extremes]. Београд: Дерета.

Маринковић, Д. (2013). Кратка историја дугорочних последица [A Brief History of Long-Term Consequences]. Социологија [Sociology], LV (3), 493–498.

Милић, В. (1989). Прилози историји социологије [Contributions to The History of Sociology]. Сарајево: Веселин Маслеша.

Молнар, А. (2014). Романтичарски либерализам и фашизам [Romantic Republicanism and Fascism]. Politikon, 9, 20–29.

Pakulski, J. and Malcolm Waters. (1996). The Death of Class. London: Sage Publications.

Печујлић, М. (1997). Изазови транзиције [The Challenges of Transition]. Београд: Правни факултет.

Полањи, К. (2003). Велика трансформација. Политичка и економска исходишта нашег времена [The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time]. Београд: Филип Вишњић.

Томановић, В. М. (1996). Модернизација и демократизација у (пост)социјалистичким друштвима [Modernisation and Democratisation in (Post)Socialist Societies]. У: З. Видојевић, В. Томановић, М. Јанићијевић, (ур.) Промене постсоцијалистичких друштава из социолошке перспективе [The Changes of Post-Socialist Societies from a Sociological Perspective] (стр. 41–50). Београд: ИДН.

Видојевић, З. С. (1997). Транзиција, рестаурација и неототалитаризам [Transition, Restauration and Neototalitarism]. Београд: Институт друштвених наука −

Центар за социолошка истраживања.

Жуњић, С. (1994). Реч у расправи: Признање, историја, поредак [A Word in the Debate: Recognition, History, Order]. Трећи програм [The Third Programme], 100, 35–176.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804