THE CHALLENGES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE HOTEL INDUSTRY IN MONTENEGRO/ИЗАЗОВИ МЕНАЏМЕНТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ХОТЕЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ ЦРНЕ ГОРЕ

Miško Rađenović, Ana Tripković Marković, Obren Drljević, Radoslav Ćoso

DOI Number
-
First page
839
Last page
852

Abstract


Human resources are considered the most valuable resource in any enterprise. In the hospitality industry, they are becoming more and more important considering the fact that when entering the hotel, guests encounter hotel staffs who delivers the service first. Unprofessionalism and rudeness of the staff will result in customers finding service quality as poor and unsatisfactory. In order to ensure the expertise and motivation of the employees, the enterprises must properly formulate and implement human resources management strategies. Professional and competent management is vital for controlling the strategy implementation. Lapses in management in one hotel division will create a chain reaction resulting in decreasing quality of the overall service. Enterprises that fail to meet the needs and expectations of consumers cannot survive in a market characterized by increasing competition. In Montenegro, there has been no extensive research on hotel management which would point out the most significant shortcomings in the management strategies. Considering the fact that Montenegro aspires to become a global tourist destination, it is necessary to invest in the quality of the whole tourism sector with special emphasis on the hospitality industry. This study analyses the most important management functions as well as the state of hotel management with special emphasis on the significance of human resources management and the necessary skills that managers in the hotel industry must possess. Authors will present the vital flaws in the contemporary way of managing hotels and will give advices for improvement and recommend how to solve the identified problems.

Keywords: management, human resources, Montenegro, motivation, strategy.

 

Људски ресурси сматрају се најважнијим ресурсом сваког предузећа. У хотелијерској индустрији они постају све значајнији с обзиром на то да по доласку у хотел гост прво среће запослене који пружају услугу. Непрофесионалност и нељубазност особља довешће до тога да потрошачи оцене квалитет услуге као низак и незадовољавајући. Како би се обезбедила стручност и мотивација запослених, предузеће мора адекватно да формулише и имплементира стратегије управљања људским ресурсима. Професионални и стручни менаџмент је кључан за контролу имплементације стратегије. Грешке у управљању једном хотелском дивизијом створиће ланчану реакцију која ће утицати на смањење квалитета целокупне услуге. Предузећа која не успеју да задовоље потребе потрошача не могу опстати на све конкурентнијем тржишту. У Црној Гори нису спровођена свеобухватна истраживања хотелског менаџмента која би идентификовала најзначајније пропусте у управљачким стратегијама. С обзиром на то да Црна Гора претендује да постане глобална туристичка дестинација, неопходно је инвестирати у квалитет целокупног туристичког сектора, са посебним нагласком на хотелијерску индустрију. У овом истраживању анализиране су најзначајније менаџмент функције и изазови хотелског менаџмента са фокусом на значај управљања људским ресурсима и неопходне вештине менаџера у хотелској индустрији. Аутори приказују најзначајније недостатке у хотелском управљању и дају препоруке за побољшања и предлоге за решавање идентификованих проблема.

Кључне речи: менаџмент, људски ресурси, Црна Гора, туризам, стратегија.Keywords

management, human resources, Montenegro, motivation, strategy

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Čačić, K. (2010). Poslovanje hotelskih preduzeća [Hotel Company Business] Beograd: Univerzitet Singidunum.

Cerović, Z. (2003). Hotelski menadžment [Hotel Management] Opatija: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Čerović, S. (2013). Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu III izdanje [Human Resources Management in Hotel Industry, III edition], Beograd: Univerzitet Singidunum.

Čerović, S. (2009). Strategijski menadžment u turizmu. [Strategic Management in Tourism] Beograd: Univerzitet Singidunum.

Čerović, S. (2006). Strategijski menadžment u turizmu [Strategic Management in Tourism] Beograd: Univerzitet Singidunum.

Dessler, G. (2007). Osnovi menadžmenta ljudskih resursa IV izdanje [Fundamentals of Human Resources Management, IV edition], Beograd: Data Status.

Kosar, Lj. (2008). Hotelijerstvo II, [Hotel Management II] Beograd: Visoka hotelijerska škola strukovnih studija.

Kotler, P., Bowen, J., Makens, J. (2010). Marketing u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu [Marketing for Hospitality and Tourism], Zagreb: Mate.

Lončarević, R., Mašić, B., Đorđević-Boljanović, J. (2007). Menadžment: principi, koncepti i procesi [Management: Principles, Concepts and Processes] Beograd: Univerzitet Singidunum.

Ninemaier, J., Hayes, D. (2005). Upravljanje hotelskim poslovanjem [Hotel Operations Management] Zagreb: M plus.

Northouse, P. (2008). Liderstvo [Leadership] Beograd: Data Status.

Petković, M., Janićijević, N., Bogićević-Milikić, B. (2006) Organizacija [Organization] Beograd: Ekonomski fakultet.

Ratković, R. (2006). Hotelski menadžment [Hotel Management] Bar: Fakultet za turizam i hotelijerstvo.

Robbins, S., Coulter, M. (2005). Menadžment VIII izdanje [Management, VIII edition], Beograd: Data Status.

Rađenović, M. (2015). Istraživanje stanja ljudskih resursa u hotelijerstvu Crne Gore, neobjavljena doktorska disertacija [Research of the State of Human Resources in the Hotel Industry of Montenegro, unpublished PhD thesis] Budva.

Torrington, D., Hall, L., Taylor, S. (2008). Human Resource Management Prentice Hall, Edinburgh Gate.

Weihrich, H., Koontz, H. (1998). Menadžment [Management] Zagreb: MATE.

Vlada CG, Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine (2007). Strategija razvoja ljudskih resursa u sektoru turizma u Crnoj Gori [Strategy for Human Resources Development in Hotel Industry] Podgorica.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804