NEW ACCOUNTING DIRECTIVE WITH THE AIM TO IMPROVE FINANCIAL REPORTING IN THE EUROPEAN UNION/НОВА РАЧУНОВОДСТВЕНА ДИРЕКТИВА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ/НОВА РАЧУНОВОДСТВЕНА ДИРЕКТИВА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА ФИНАНСИЈСКО

Milorad Stojilkovic

DOI Number
-
First page
103
Last page
122

Abstract


This paper discusses the importance and the foremost intentions of Directive 2013/34/EU. It regulates the basics of financial reporting of micro-, small, medium-sized and large undertakings in the European Union. In addition, the new directive normatively regulates the issue of consolidated financial statements. Finally, it contains the appropriate amendments to the Eighth Directive (Directive 2006/43/EC), which expands the scope of the audit of financial statements, as well as the obligations of statutory auditors. It is therefore rightly called the Accounting Directive. Bearing in mind the importance of the information contained in financial statements, the aim of this paper is to indicate the expected directions of improvement of financial reporting in the European Union, projected by the Accounting Directive. In this regard, the paper points to the most important innovations prescribed by Directive 2013/34/EU. Then, it discusses the challenges which Member States legislatures will face when transposing the Directive into their national legislation, which is a necessary precondition for its application, as of 1 January 2016. Finally, based on the foregoing considerations, the paper analyzes the expected effects of the new regulatory framework for financial reporting in the European Union.

Key words: financial reporting, Directive 2013/34/EU, the quality of financial reporting, harmonization of financial reporting, convergence of accounting systems.

 

У раду се разматрају значај и најважније интенције Директиве 2013/34/ЕУ. Она уређује основе финансијског извештавања микро, малих, средњих и великих предузећа у Европској унији. Осим тога, нова директива нормативно уређује про- блематику консолидованих финансијских извештаја. Коначно, она садржи одгова- рајуће амандмане на Осму директиву (Directive 2006/43/EC), којима се проширује делокруг ревизије финансијских извештаја, а самим тим и обавезе овлашћених ревизора. Зато је, с правом, названа рачуноводствена директива. Циљ рада је да се, имајући у виду значај информација садржаних у финансијским извештајима, укаже на очекиване правце унапређивања финансијског извештавања у Европској унији, пројектоване рачуноводственом Директивом. С тим у вези, у раду се ука- зује на најважнија нова решења прописана Директивом 2013/34/ЕУ. Затим се ра- зматрају изазови са којима ће се суочавати законодавна тела земаља чланица при- ликом транспоновања Директиве у национална законодавства, што је неопходан предуслов за њену примену, почев од 1. јануара 2016. године. Коначно, полазећи од претходних разматрања, анализирају се очекивани ефекти новог регулаторног оквира за финансијско извештавање у Европској унији.

Кључне речи: финансијско извештавање, Directive 2013/34/EU, квалитет финансијских извештаја, хармонизација финансијског извештавања, конвергенција рачуноводствених система.


Keywords

financial reporting, Directive 2013/34/EU, the quality of financial reporting, harmonization of financial reporting, convergence of accounting systems.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Андрић, М., Крсмановић. Б., & Jakšić. D. (2009). Ревизија – теорија и пракса[Audit – Theory and Practice], Суботица, Економски факултет.

Directive 2013/34/EU, Official Journal of the European Union, L 182/29.6.2013.

Kothari, J., & Barone, E. (2012). Финансијско рачуноводство – међународни приступ [Financial Accounting: An International Approach], Дата Статус, Београд.

Лалевић-Филиповић, А. (2014). Изазови рачуноводствене професије у процесу придруживања ЕУ [Challenges of Accounting Profession in the Process of EU Integration]. XLV симпозијум СРРС, Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора (55–77). Златибор, СРРС.

Малинић, Д. (2015). Критички осврт на садржину и структуру званичних финансијских извештаја [A Critical Review of the Content and Structure of Official Financial Statements]. XLVI симпозијум СРРС, Актуелни проблеми и перспективе рачуноводства и финансија (30–59). Златибор. СРРС.

Милојевић, Д. (2006). Независна ревизија и Аки комунитер [Independent Audit and Acquis Communautaire]. X симпозијум СРРРС, Хармонизација регулаторног оквира у области рачуноводства, ревизије и финансија – пут у европске интеграције (209–226). Бања Врућица. СРРРС.

Милутиновић, С. (2014). Степен конвергенције рачуноводствене регулативе у Србији са међународном регулативом [Degree of Convergence of Accounting Regulations in Serbia with International Regulations]. XlV симпозијум СРРС, Рачуноводство и менаџмент приватног и јавног сектора (123–148). Златибор, СРРС.

Новићевић, Б. (2015). Узроци и последице неквалитетног финансијског извештавања у Републици Србији [Causes and Effects of Low-quality Financial Reporting in the Republic of Serbia]. XLVI симпозијум СРРС, Актуелни проблеми и перспективе рачуноводства и финансија (7–29). Златибор. СРРС.

Пољашевић, Ј. (2014). Нова рачуноводствена директива 2013/34/EU у функцији јачања финансијског извештавања [The New Accounting Directive 2013/34/EU Aimed to Improve Financial Reporting], ФИНРАР 2, (4–8).

Ранковић, Ј. (2012). Теорија биланса [Balance Sheet Theory]. Београд. Центар за издавачку делатност Економског факултета.

Стојилковић, М. (2013). Велики банкарски скандали – антикризне политике и посткризни процеси [Big Banking Scandals – Anti-crisis Politics and Postcrisis Processes]. З. Аранђеловић и С. Маринковић (Прир.), Антикризне политике и посткризни процеси – изазови економске науке, (стр. 683–705).

Шкарић-Јовановић, К. (2013). Основаност примене Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња предузећа [Adequacy of Applying International Financial Reporting Standards for Small and Mediumsized Enterprises]. XLIV симпозијум СРРС, Рачуноводствено регулаторно окружење – подстицај или ограничење привредног раста (84–105). Златибор. СРРС.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804