КОРЕЛАЦИЈА УПОТРЕБЉЕНЕ МУНИЦИЈЕ СА ОСИРОМАШЕНИМ УРАНИЈУМОМ ИЕТНИЧКЕ СТРУКТУРЕ СТАНОВНИШТВА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ТОКОМ АГРЕСИЈЕ НАТО 1999.ГОДИНЕ/CORRELATION BETWEEN THE USE OF DEPLETED URANIUM AMMUNITION AND THE ETHNIC STRUCTURE OF THE POPULATIO

Обрад Стевановић, Слободан Миладиновић, Далибор Кекић

DOI Number
-
First page
1599
Last page
1621

Abstract


Апстракт

Радом се истражује корелација употребљених пројектила са осиромашеним уранијумом и етничке структуре становништва по општинама (N=208) бивше Савезне Републике Југославије (СРЈ), односно врста, интензитет и поузданост те корелације и временска динамика употребе наведених пројектила током агресије НАТО на СРЈ, 1999. године. С обзиром на то да заступљеност становништва албанске и неалбанске етничке припадности у укупном броју становника бивше СРЈ, не представљају хомогена обележја посматраног простора, за утврђивање степена повезаности броја пројектила са осиромашеним уранијумом и броја становника албанске и неалбанске етничке припадности по општинама, коришћен је Спирманов (Spearman) коефицијент корелације. Резултати спроведеног истраживања указују на то да постоји директна пропорционалност између броја употребљених пројектила са осиромашеним уранијумом и броја Албанаца (r = 0.514, p = 0.000000) и инверзна пропорционалност између броја употребљених пројектила са осиромашеним уранијумом и броја неалбанаца (r= - 0.320, p = 0.000003). Тако утврђеном просторном дистрибуцијом пројектила са осиромашеним уранијумом, пре свега је, озбљно и дугорочно, контаминиран животни простор Албанаца на Косову и Метохији, а тиме и простор привременог боравка снага NATO, UNMIK и EULEX, на том делу територије Републике Србије.Такође, резултатима спроведеног истраживања, утврђено је да су НАТО снаге, у последњих 11 дана агресије, употребиле више од половине (54%) од укупног броја пројектила са осиромашеним уранијумом употребљених током агресије на СРЈ.

Кључнеречи: осиромашени уранијум, Албанци, неалбанци, агресија НАТО, општине, корелација.

 

Abstract

This paper explores the correlation of the number of used depleted uranium (DU) projectiles with the ethnic composition of the population in the municipalities (N=208) of the Federal Republic of Yugoslavia (FRY), specifically the type, intensity, and reliability of the correlation and the time dynamics of the use of DU projectiles during the NATO aggression on FRY in 1999. Since the number of citizens and the share of Albanian and non-Albanian populations in the total population of the former FRY do not represent the homogenous characteristics of the observed area, the Spearman correlation coefficient was used to determine the level of correlation between the number of DU missiles and the population of Albanian and non-Albanian ethnic origin in the observed municipalities. The research yielded the results that indicate direct proportionality between the number of DU missiles and the number of Albanians (r = 0.514, p = 0.000000) and inverse proportionality between the number of specified missiles and the number of non-Albanians (r = - 0.320, p = 0.000003. The determined spatial distribution of DU projectile seriously and lastingly contaminated the living space of Albanians in Kosovo and Metohija, and thus the area of temporary residence of NATO, UNMIK, and EULEX forces in this part of the territory of the Republic of Serbia. The results also revealed that, in the last eleven days of the aggression, NATO forces fired more than a half (54%) of all DU projectiles fired within FRY.

Key words: depleted uranium, Albanians, non-Albanians, NATO aggression, municipalities, correlation

 

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Djurović, B., Spasić Jokić, V., Petković, S., Fortuna, D., Selaković, V. & Atlagić.N. (2011).Osiromašeni uranijum - metode detekcije, saniranje neposrednih efekata i prevencija kasnih posledica [Depleted Uranium –Detection, Mitigation of Direct Effects and Prevention of Late Consequences], Draslar Partner, Belgrade.

Haave, E.C.& Haun M.P. (2003). A-10s over Kosovo, Air University Press, Maxwell Air Force Base, Alabama, December, http://aupress.maxwell.af.mil/Books/Haun/Haun.pdf,Retrieved on 25 Feb 2013.

Jovanović, V., Petković, S., Čikarić, S. (2012). Zločin u ratu-genocid u miru: posledice NATO bombardovanja Srbije 1999. godine [Crime During War – Genocide During Peace: Effects of the NATO Bombing of Serbia in 1999], Službeni glasnik, Beograd.

Lagorio, S., Grande, E. & Marchina, L. (2008). Review of epidemiological studies of cancer risk among Gulf War and Balkans veterans. Epidemiol. Prev., 32(3), 145-155..

NPRI - The Nuclear Policy Research Institute. (2003). Depleted Uranium: Scientific Basis for Assessing Risk, NPRI, Washington D.C., July, http://www.helencaldicott.com/depleted.pdf, available 18.11.2014.

Peragallo, M.S., Urbano, F., Sarnicola, G., Lista, F. & Vecchione, A. (2011). Cancer incidence in the military: an update. Epidemiol. Prev., 35(5-6), 339-345 .

Petković, S., Zarić, N. & Dević, Z. (2000). The use of ammunition containing depleted uranium in NATO campaign against Federal Republic of Yugoslavia. Vinča Institute of nuclear sciences bulletin: a scientific and informational journal of the Vinča Institute of Nuclear Sciences, 5(1-4), .

Statistical Yearbook of Yugoslavia (2000). Federal Republic of Yugoslavia, Federal Statistical Office, Belgrade.

Stojković, M. (2001). Statistics. Faculty of Economics, Subotica.

The Kosovo Report Conflict: International Response, Lessons Learned – The Independent International Commission On Kosovo. (2000). Oxford University Press Inc., New York.

The Regulations governing limits of radioactive contamination of the environment and the manner of conducting decontamination, Official Gazette of FRY, No. 9/99.

UNEP/UNCHS Balkans Task Force (BTF). (1999). The potential effects on human health and environment arising from possible use of depleted uranium during the 1999 Kosovo conflict(October 1999). A preliminary assessment. Geneva. October 1999.

Žakula, B. (2001). Municija sa osiromašenim uranijumom [Depleted Uranium Ammunition]. Hemijska industrija (Chemical Industry), 55(7-8), 330-335. .


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804