УЗРОЦИ СЛАБЉЕЊА ДЕМОГРАФСКЕ ПОЗИЦИЈЕ СРБА У СТАРОЈ СРБИЈИ НА ПРАГУ XX ВЕКА/THE CAUSES OF WEAKENING THE SERBIAN DEMOGRAPHIC POSITION IN OLD SERBIA AT THE BEGINING OF THE 20th CENTURY

Дејан Антић

DOI Number
-
First page
1447
Last page
1460

Abstract


Апстракт

Предмет интересовања овог рада јесте демографска позиција српског живља у Старој Србији на прагу XX века. Посебна пажња посвећена је фактору исељавања, конфискације имовине, насељавању мухаџира и злочинима којима су се служиле османске власти. Потпомогнуте разбојничким арбанашким четама, оне су активно радиле на поспешивању процеса маргинализације и етничког чишћења Срба са простора Косовског вилајета, о чему сведоче бројни извештаји дипломатских представника, царинских служби и начелника пограничних округа Краљевине Србије. 

Кључне речи: Косовски вилајет, исељавање, Стара Србија, злочини, територија.

 

Abstract

This paper deals with the analysis of the demographic position of the Serbian people in Old Serbia on the verge of the 20th century. A special attention is paid to the factors of emigration, expropriation, colonization of Muhajirun and crimes, all of which being tools used by the Turkish authorities. Assisted by the Arbanasi plundering troops, they were actively working on realizing the process of marginalization and the ethnic cleansing of Serbs from the territory of Kosovo Vilayet, that was proved by numerous reports of diplomatic representatives, customs services and also by the chiefs of the border areas of the Kingdom of Serbia.

Key words: Kosovo Vilayet, emigration, Old Serbia, crimes, territory.

 Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Антић, Д. (2013). Извештавање листа Политика о приликама у предвечерју Првог балканског рата [The reporting of the daily newspaper ‘Politika’ about the opportunities on the eve of the First Balkan War]. Зборник радова: Први балкански рат 1912/1913. године: Друштвени и цивилизацијски смисао, књ. I, (стр. 485-500). Ниш: Филозофски факултет Ниш.

Батаковић, Д. (2006). Косово и Метохија у српско–арбанашким односима [Kosovo and Metohija in the Serbian-Arbanasi relations]. Београд: Чигоја.

Богдановић, Д. (1999). Књига о Косову [The Book of Kosovo]. Београд: Војноиздавачки завод.

Војводић, М. (1991). Идеје Гарашаниновог „Начертанија“ и политичка мисао у Србији крајем XIX века [The ideas of Garasanin’s “Nacertanija” and the political thoughts in Serbia in the late19th century]. Зборник радова са међународног научног скупа „Илија Гарашанин (1812−1874), (стр. 1-11). Београд: САНУ.

Војводић, М. (2007). Срби и Србија на Косову и Метохији од Берлинског конгреса до Балканских ратова [Serbs and Serbia in Kosovo and Metohija from the Berlin Congress to the Balkan Wars]. Зборник радова: Косово и Метохија: прошлост, садашњост, будућност, (стр. 85-94). Београд: САНУ.

Екмечић, М. (1989). Стварање Југославије 1790–1918, књ. II [The Creation of Yugoslavia 1790-1918]. Београд: Просвета.

Екмечић, М. (2008). Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у новом веку (1492−1992) [A Long journey between slaughter and plowing. The history of Serbs in the new century]. Београд: Завод за уџбенике.

Јагодић, М. (2009). Српско–албански односи у Косовском вилајету 1878–1912 [The Serbian-Albanian relations in the Vilayet of Kosovo]. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Јовановић, Ј. (1941). Јужна Србија од краја XVIII века до ослобођења [South Serbia from the end of 18th century until liberation]. Београд: Геца Кон.

Кецојевић, Д. (2006). Косово и Метохија: Терор над Србима [Kosovo and Metohija: Terror against Serbs]. Зборник радова: Срби на Косову и у Метохији, (стр. 155-188). Београд: САНУ.

Љушић, Р. (2001). Историја српске државности. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе [The history of Serbian statehood. Serbia and Montenegro – new century states]. Нови Сад: Беседа.

Миљковић, Е. (2007). Становништво Косова и Метохије под Османском влашћу [The population of Kosovo and Metohija under Ottoman rule]. Зборник радова: Косово и Метохија: прошлост, садашњост, будућност, (стр. 25-34). Београд: САНУ.

Недељковић, С., Јовић, Г. (1999). Историјско–географски поглед на демографске карактеристике Косова и Метохије крајем XIX и почетком XX века [Historical and geographical view of the demographic characteristics of Kosovo and Metohija in the late 19th and early 20th century]. Баштина, св. 9−10 (1998−1999). Приштина: Институт за српску културу.

Поповић, В. (1996). Источно питање. Историјски преглед борбе око опстанка Османлијске царевине у Леванту и на Балкану [The East Question. A historical overview of the fight of the survival of the Ottoman Empire in Levant and in the Balkans]. Београд: Књижара „Никола Пашић“.

Попов, Ч. (2008). Источно питање и српска револуција 1804−1918 [The East Question and the Serbian revolution]. Београд: СКЗ.

Растовић, А. (2007). Британци о Косовском вилајету 1903–1913, [The British about the Vilayet of Kosovo 1903-1913]. Зборник радова: Косово и Метохија: прошлост, садашњост, будућност, (стр. 95-105). Београд: САНУ.

Растовић, А. (2012а). Британска дипломатија о стању у Косовском вилајету после Берлинског конгреса [British diplomacy about the situation in the Vilayet of Kosovo after the Berlin congress]. Историјски часопис, књ. LXI (2012), Београд: Историјски институт САНУ.

Растовић, А. (2012б). Прилике у западном делу Рашке области почетком двадесетог века (политичко–дипломатски извештаји) [The situatios in the western part of Raska region in the early 20th century (politico-diplomatic reports)]. Милешевски записи 9, Пријепоље: Народни музеј у Пријепољу.

Радовановић, М. (2008). Косово и Метохија. Антропогеографске, историјско-географске, демографске и геополитичке основе [Kosovo and Metohija. Anthropogeographical, historical and geographical, demographic and geopolitical basics]. Београд: Службени гласник.

Ракочевић, Н. (1994). Политичке и друштвене прилике [Political and Social Conditions]. Историја српског народа, књ. VI-1, (стр. 263-291). Београд: СКЗ.

Слијепчевић, Ђ. (1974). Српско арбанашки односи кроз векове са посебним освртом на новије време [Serbian-Arbanasi relations through centuries with a special emphasis on new age]. Минхен: Искра.

Стојанчевић, В. (2014). Историјска прошлост крајева југоисточне Србије у периоду српске националне револуције 1804−1878. године [Historical past of the Southeast areas of Serbia in the period from 1804 to 1878 of the Serbian national revolution]. Ниш: Филозофски факултет Ниш.

Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења јужне Србије 1912−1937 [The Commemoration of 25th year of liberation of southern Serbia,1912-1937]. (1937). Скопље: Штампарија Јужна Србија.

Танасковић, Д. (2010). Неоосманизам. Повратак Турске на Балкан [Neo-Ottomanism. The comeback of Turkey in the Balkans]. Београд: Службени гласник.

Терзић, С. (2012). Стара Србија (XIX−XX век). Драма једне цивилизације [Old Serbia (19th – 20th century). The drama of one civilization]. Нови Сад – Београд: Православна реч.

Терзић, С. (1997). Стара Србија, настанак имена и знања о њој до 1912 [Old Serbia, the creation of the name and the knowledge about it until 1912]. Историјски часопис, књ. XLI – XLII, (1995−1996). Београд: Историјски институт САНУ.

Ћоровић, В. (1919). Муслиманско питање [The Muslim Question]. Будућност, I, св. 1, Сарајево.

Цвијић, Ј. (1912). Балкански рат и Србија [The Balkan war and Serbia]. Српски књижевни гласник, књ. XXIX, св. 9, Београд: Штампарија „Давидовић“.

Необјављени извори:

Архив Србије – Београд: Министарство иностраних дела Србије − Политичко одељење.

Архив Србије – Београд: Министарство иностраних дела Србије − Политичко-просветно одељење.

Архив Србије – Београд: Министарство иностраних дела Србије – Строго поверљива архива.

Објављени извори:

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903−1914, књ. III, св. 1/I, 1/14 јануар -5/28 март 1908, прир. М. Војводић; Љ. Алексић Пејковић, Београд 2010.

Документи о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, књ. IV, св. 3/II, 1/14 април – 30. јуни/13. јули 1911, прир. Љ. Алексић Пејковић; К. Џамбазовски, Београд 2009.

Документи о Рашкој области 1900–1912, прир. М. Петровић, Београд 1995.

Зулуми ага и бегова у Косовском вилајету, прир. Б. Перуничић, Београд 1989.

Милан Ракић, Конзулска писма 1905−1911, прир. А. Митровић, Београд 1985.

Преписка о арбанаским насиљима у Старој Србији 1898−1899, Министарство иностраних дела Краљевине Србије, Београд 1899.

Сведочанство о Косову 1901−1913, прир. Б. Перуничић, Београд 1988.

Српски документи за состојбата на муаџирите во Македонија (1906−1911), прир. Г. Тодоровски, Гласник, XXVI, бр. 1-2, Скопје 1982.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804