КОНФИСКАЦИЈА ИМОВИНЕ У САВРЕМЕНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ/THE CONFISCATION OF PROPERTY IN MODERN CRIMINAL LAW

Драган Јовашевић

DOI Number
-
First page
467
Last page
487

Abstract


У структури криминалитета од најстаријих времена до данас, како у нашој, тако и у другим земљама, преовладава имовински криминалитет. Управо зато сва кривична законодавства у систему кривичних санкција прописују различите врсте имовинских кривичноправних мера као ефикасан одговор друштва према учиниоцима имовинских кривичних дела. У имовинске кривичноправне мере спа­дају: 1) имовинске казне: новчана казна и конфискација имовине, 2) имо­винска мера безбедности одузимања предмета, 3) мера одузимања имовинске ко­ристи ко­ја је прибављена кривичним делом и 4) одузимање имовине про­истекле из кри­вичног дела. Иако спада у најстарије врсте казни, конфискацију имо­вине више не познаје ново кривично право Србије. Њу ипак предвиђају по­је­ди­на упоредна кри­вична законодавства, као и неки међународни документи сма­трајући је адекватном санкцијом према учиниоцима најтежих кривичних дела (нпр. дела организованог криминала). Управо о појму, садржини, каракте­ри­сти­ка­ма, врстама, природи и деј­ству казне конфискације имовине говори овај рад.

Кључне речи:   имовински криминалитет, имовинске мере, казне, конфискација имовине, закон, одговорност.

 

Abstract

In the structure of criminality since the oldest days until today, in our as well as in other countries, crimes against property have been the most frequent. That is the reason why all criminal legislations prescribe different types of punishments that affect perpetrator’s property as an efficient answer of the society to crimes against property. Measures that affect perpetrator’s properties include the following: 1) punishments affecting property: fine and confiscation of property, 2) safety measure that includes seizure of objects, 3) measure of confiscation of financial benefit obtained by the commission of criminal offence and 4) confiscation of property derived from the commission of criminal offence. Although it represents one of the oldest punishments, the confiscation of property does not exist in Serbian criminal law. However, comparative criminal legislation is familiar with this sanction, as well as some international documents, considering it an adequate sanction for the perpetrators of the most serious criminal offences (such as organized crime). In this paper, contents, characteristics, types, natures and effects of the punishment of confiscation of property are discussed.

Key words:         crimes against property, property measures, penalties, confiscation of property, law, responsibility


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Богдашич, О. В. (2004). Уголовниј кодекс Литовској Республики [Criminal code of the Republic of Lithuania]. Санкт Петербург: Јуридическиј Центр Прес.

Grozdanić, V.i Škorić, M. (2009). Uvod u kazneno pravo [Introduction of the Criminal law]. Zagreb: Organizator.

Ђорђевић, М. и Ђорђевић, Ђ. (2014). Кривично право [Criminal law]. Београд: Пројурис.

Запевалова, В.В. и Манцева, Н.И. (2001). Уголовниј кодекс Етонској Республики[Criminal code of the Republic of Estonia].Санкт Петербург: Јуридическиј центр Пресс.

Игњатовић, А. (2007). Кривично право. Општи део [Criminal law, General Part]. Нови Сад: Привредна академија.

Јеремић, Т. (1947). Совјетско кривично право. Општи део [Soviet Criminal law]. Београд: Удружење студената права.

Јовашевић, Д. (2001). Новчана казна у југословенском кривичном праву [Fine in the Yugoslav Criminal law]. Правни зборник. Подгорица,1−2, 230−243.

Јовашевић, Д. (2010). Кривично право. Општи део[Criminal law, General Part]. Београд: Номос.

Јовашевић, Д. и Стевановић, З. (2011). Казне као облик друштвене реакције на криминал [Punishments as form of social reactivate against criminal]. Београд: Институт за криминолошка и социолошка истраживања.

Јовашевић, Д. (2011). Међународно кривично право[International Criminal law]. Ниш: Правни факултет.

Коробаев, A.И. и Еремин, В.Н. (2002). Уголовниј кодекс Јапонии [Japanese Criminal code]. Санкт Петербург: Јуридическиј центр Пресс.

* (2003). KriminalnijkodeksUkrajini [Crminal Code of the Ukraine]. Oficijnevidanija. Verhovna rada Ukrajni. Kiev: Parlamentske vidavnictvo.

Лазаревић, Љ. (2005). Коментар Кривичног законика Републике Србије [Commentary of the Criminal code of the Republic of Serbia ]. Београд:Савремена администрација.

Lukashov, A.I. i Sarkisova, E.A. (2001). The Latvian Penal code. Saint Petersburg: Yuridicisky Center Press.

Мрвић Петровић, Н. (2005). Кривично право [Criminal law]. Београд: Службени гласник.

Ненов, И. и Стојнов, А. (1992). Наказатељно право на Република Блгариа. Обша част [Bulgarian Criminal law, General part]. Књига втора. Софија: СофиР.

Николић, Д. и Ђорђевић, А. (2002). Законски текстови старог и средњег века. Ниш: Правни факултет.

Novoselec, P. (2004). Općidiokaznenogprava [General part of the Criminal law]. Zagreb: Pravnifakultet.

Paglee, C.D. (1998). Chinese Criminal code. Bejing: University Press.

Petrović, B.i Jovašević, D. (2005). Krivično (kazneno) pravo Bosne i Hercegovine. Opći dio [Criminal law of the Bosnia and Herzegovina, General part]. Sarajevo: Pravni fakultet.

Прадел, Ж. (2009). Компаративно кривично право, санкције[Comparative Criminal law, sanctions]. Београд: Правни факултет.

Радовановић, М. (1975). Кривично право. Општи део [Criminal law, General part]. Београд: Савремена администрација.

Рарог, А.И. (2008). Уголовное право России. Обшаја част [Russian Criminal law, General part]. Москва: Ексмо.

* (1995). Сборник наказателни закони. Софија: СофиР.

Selinšek, Lj. (2007). Kazenskopravo. Splošnidelinosnoveposebnegadela.Ljubljana: GVZaložba.

Срзентић, Н., Стајић, А. и Лазаревић, Љ. (1986). Кривично право СФРЈ. Општи део [Criminal law of SFRY, General part]. Београд: Савремена администрација.

* (2012). StGB. Strafgesetzbuch. 50. Auflage. Munchen: Beck.

Стојановић, З. (2006). Кривично право. Општи део [Criminal law, General part]. Београд: Правна књига.

Turković, K. et al. (2013). Komentar Kaznenog zakona [Commentary of the Criminal code].Zagreb: Narodne novine.

Федосова, И. и Скуратова, Т. (2005). Уголовниј кодекс Россијској федерации [Russian Criminal code]. Москва: Гарант.

Foregger, E. i Serini, E. (1989). Strafgesetzbuch. StGB. 9. Auflage. Wien: Manzsche Verlag.

Horvatić, Ž. (2003). Kazneno pravo. Opći dio [Criminal law, General part]. Zagreb: Pravni fakultet.

*(2000). Criminal code of the Republic of Albania. Official text. Tirana.

* (2000). Criminal code of the Republic of Belarus. Official text. Minsk.

Прописи

Россијскоја газета. Но.50(2003).

Службени лист ДФЈ. Бр. 48(1945).

Службени лист ФНРЈ. Бр. 61(1946), 74(1946) и 105(1946).

Службени лист ФНРЈ.Бр. 66(1946).

Службени лист ФНРЈ.Бр. 106(1947).

Службени лист ФНРЈ. Бр. 13(1951).

Службени лист СФРЈ. Бр. 44(1976).

Службени лист СФРЈ. Бр. 38(1990).

Службени лист СРЈ. Међународни уговори. Бр. 6(2001).

Службени лист СРЈ. Међународни уговори. Бр. 2(2002).

Службени лист СРЈ. Међународни уговори. Бр. 7(2002).

Службени лист СРЈ. Међународни уговори . Бр. 7(2002).

Службени гласник Републике Србије. Бр. 39(2003).

Службени гласник Републике Србије. Бр. 97(2008).

Службени гласник Републике Србије. Бр. 32(2013).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804