ЗАКОНОДАВНА ТУМАЧЕЊА ОДРЕДАБА СРПСКОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА О ПОРОДИЧНОЈ ЗАДРУЗИ/LEGISLATIVE INTERPRETATIONS OF THE PROVISIONS OF SERBIAN CIVIL CODE ON FAMILY COMMUNITY

Марко Ђурђевић

DOI Number
-
First page
629
Last page
643

Abstract


Предмет овога рада су законски акти који су садржали аутентична тумачења одредаба о породичној задрузи из Грађанског законика за Кнежевину Србију од 1844. године Српског грађанског законика о породичној задрузи. У првом делу аутор је на основу увида у службене класификације ових аката утврдио да су се оне мењале и истакао претпоставку да је разлог промена била еволуција те- оријских ставова о појму тумачења и прихватање, крајем деветнаестог века, становишта да тумачење права, поред утврђивања смисла спорних правних нор- ми (тумачење у ужем смислу), обухвата и попуњавање правних празнина (ту- мачење у ширем смислу). Потом, полазећи од схватања усвојеног у савременој теорији да су тумачење и попуњавање правних празнина одвојене активности, те да су попуњавањем празнина прописа о породичним задругама могле бити и стваране нове норме о породичној задрузи, анализирао је понаособ четири за- конска акта Савета и кнеза донета у периоду од 1847. до 1852. године. Сва чети- ри су у осмом издању Грађанског законика објављеном 1903. године била развр- стана у законодавна тумачења. Након анализе, аутор је изложио закључак који делимично одступа од те службене класификације: једним законодавним актом, од 28. јуна 1849. године, Савет и кнез нису само тумачили одредбе о задругама већ су створили нову норму која је утврдила наследноправни положај мајке у за- друзи у случају смрти сина.

Кључне речи: Српски грађански законик, аутентична тумачења Српског грађанског законика, измене и допуне Српског грађанског законика, породична задруга.

 

The subjects of this work are authentic interpretations of the Civil Code of the Principality of Serbia (1844) concerning provisions family community (zadruga). In the first part of the paper, after a deep insight into the official classifications of these legal acts, the author shows that these acts were changing. He assumes that the reason of these changes was the evolution of the theoretical views of the concepts of interpretation and acceptance that existed at the end of the 19th century, as well as the attitude that the interpretation of the law, besides its role in determining the meaning of the disputed legal norm (interpretation in the strict sense), also includes filling the legal gaps (interpretation in a wider sense). After that, starting from the idea adopted in the modern theory, according to which the interpretation and filling the legal gap are separate activities, and hence by filling the legal gaps in the regulations on family communities new norms on family community could be created, the author separately analyzed four legislative acts that the Council and the Prince passed from 1847 to 1852. These four legislative acts were classified as legislative interpretations in the eighth edition of the Civil Code published in 1903. After the analysis, the author is presenting the conclusion partially diverges from the official classification. In a single legislative act, dating from 28 June 1849, the Council and the Prince not only interpreted the provisions of the family communty, but they also created a new provision which established the legal hereditary status of the mother in the family community in the event of the death of her son.

Key words: Serbian Civil code; authentic interpretations of the Serbian Civil Code; changes and amendments to the Serbian civil code; family community


Keywords

Српски грађански законик, аутентична тумачења Српског грађанског законика, измене и допуне Српског грађанског законика, породична задруга.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Аранђеловић, Д. (1912). Неколико речи о миразу, спреми и удомљењу по нашем Грађанском законику [A few words about the dowry, fostering and homing in our Civil Code]. Београд: Геца Кон.

Аранђеловић, Д. (1925). Наследно право [Inheritance Law]. Београд: Штампарија Драг. Грегорића.

Драшкић, М. (2014). Усвојење и хранитељство – добра традиција Српског грађанског законика [Adoption and Forester Care – a valuable tradition of Serbian Civil Code]. У М. Полојац, З. Мирковић, М. Ђурђевић (Ур.), Српски грађански законик-170 година [Serbian civil code – 170 years] (127‒143). Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Ђорђевић, А. (1910). Систем приватнога (грађанскога) права Краљевине Србије. Наследно право) [The system of Civil (Privat) Law of the Kingdom of Serbia. Inheritance Law]. Београд: Државна штампарија Краљевине Србије.

Ђорђевић, А. (1893). Систем приватнога (грађанскога) права Краљевине Србије. Општи део (прва половина) [The system of Civil (Privat) Law of the Kingdom of Serbia. General part (first half)]. Београд: Краљевско-српска државна штампарија

Ђурђевић, М. (2014), Толковања, измене и допуне Српског грађанског у првих двадесет година његовог важења [Interpretations, changes and amendments to the Serbian Civil Code in the first twenty years of its validity]. У М. Полојац, З. Мирковић, М. Ђурђевић (Ур.), Српски грађански законик ‒ 170 година [Serbian civil code – 170 years] (385‒405). Београд: Правни факултет Универзитета у Београду

Ghestin, Ј., Goubeaux, G., Fabre – Magnan, M. (1994). Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin. Introduction générale. Paris: LGDJ.

Јовичић, М. (1996). Осам (српских и југословенских устава) и Српски грађански законик [Eight (Serbian and Yougoslav) constitutions and Serbian Civil Code]. У Јовичић М. (Ур.), Сто педесет година од доношења Српског грађанског законика (1844-1994)[One hundred and fifty years of proclamation the Serbian civil code (1844-1994)] (23‒29). Београд: Српска академија наука и уметности.

Лазаревић, А. (1937). Наследно-правни положај кћери у задрузи [Hereditary status of daughters in family community (zadruga)]. Правна мисао, 11-12, 587‒594. Земун: Графички завод „Ротација”.

Лукић, Р. (1961). Тумачење права [Interpretation of law]. Београд: Савремена администрација.

Malaurie, Ph., Morvan, P. (2012). Introduction au droit. Paris: Defrénois.

Марковић, Л. (1930). Наследно право [Inheritance Law]. Београд: Геца Кон.

Марковић, Ч. (1907). И деца изван задруге наслеђују оца који је умро у задрузи [And children outside the family community (Zadruga) inherit their father who died in the family comunnity]. Архив за правне и друштвене науке, књига трећа, 208‒217. Београд: Правни факултет Универзитета Београдског.

Матић, Д. (1851). Објаснење Грађанског законика за Књажество Српско. Друга част, прво одељење [The Interpretation of the Civil Code of the Principality of Serbia. Part II, Chapiter Two]. Београд: Књажества српског књигопечатња.

Матић, Д. (1850). Објаснење Грађанског законика за Књажество Српско. I част [The Interpretation of The Civil Code of the Principality of Serbia. Part I]. Београд: Књажества српског књигопечатња.

Министарство правде. Грађански законик за Књажество Србију обнародован на Благовести 25. марта 1844. године. Друго издање [The Civil Code of the Principality of Serbia proclaimed on the Annunciation on March 25. 1844. Second edition] (1873). Београд: Државна штампарија.

Министарство правде. Грађански законик за Краљевину Србију (службено издање) [The Civil Code of the Kingdom of Serbia (official edition)] (1903). Београд: Државна штампарија.

Никетић, Г. (1912). Грађански законик за Краљевину Србију протумачен одлукама одељења и Опште седнице Касационог суда [The Civil Code of the Kingdom of Serbia , interpreted through decisions of the Depratment and through decisions of the General Sesion of the Court of Cassation]. Београд: Геца Кон.

Никчевић, Т. (1971). Постанак и покушај прераде Грађанског законика Кнежевине Србије [Making of Serbian Civil Code and attempts to amend it]. Споменик CXIX, 1‒36. Београд: Српска академија наука и уметности.

Перић, Ж. (1924). Задружно право по Грађанском законику Краљевине Србије [Cooperative law by Civil Code of the Kingdom of Serbia]. Београд: Издавачка књижарница Геце Кона.

Перић, Ж. (1920). Задружно право по Грађанском законику Краљевине Србије. IV, О постанку и престанку задруге [Cooperative law by Civil Code of the Kingdom of Serbia. IV, About the establishment and termination i.e. community ]. Београд: Геца Кон.

Перић, Ж. (1912). О улози судске власти по српском законодавству [On the role of judicial power in accordance with Serbian legislation]. У Г. Никетић, Грађански законик Краљевине Србије протумачен одлукама одељења и Опште седнице касационог суда (предговор) [The Civil Code of the Kingdom of Serbia, interpreted through decisions of the Depratment and through decisions of the General Sesion of the Court of Cassation, preface] (IX‒XLIV). Београд: Геца Кон.

Петровић, Ђ. (1856). Речник закона, уредба, уредбени прописа издани у Књажеству Србији од 1827 до половине 1854. год.[Glossary of laws, provisions, regulatory dispositions issued in the Principality of Serbia from 1827 until mid-1854]. Београд: Правитељствена књигопечатња.

Попечитељство правосуђа. Збир толковања, допуна и измена у Грађанском законику [Collection of interpretations, additions and changes to the Civil Code] (1860). Београд: Државна печатња.

Радовановић, Љ. (1934). Законик грађански од 11. марта 1844 са изменама и допунама [The Civil Code from 11. Mars 1844. with additions and changes]. Београд: Геца Кон.

Сборник закона и уредба и уредбени указа [Assemble of laws and dispositions and regulatory commands], VIII (1856).

Сборник закона и уредба и уредбени указа [Assemble of laws and dispositions and regulatory commands], V (1853).

Сборник закона и уредба и уредбени указа [Assemble of laws and dispositions and regulatory commands], IV (1849).

Сборник закона и уредба и уредбени указа [Assemble of laws and dispositions and regulatory commands], I (1840).

Станковић, Г., Симић, М. (1996). Тумачење закона у Српском грађанском законику [The interpretation of the law into the Civil Code of Serbia]. У М. Јовичић (Ур.), Сто педесет година од доношења Српског грађанкског законика (1844‒1994) [One hundred and fifty years of proclamation the Serbian civil code (1844‒1994)] (183‒190). Београд: Српска академија наука и уметности

Тасић, Ђ. (1933). Увод у правне науке [Introduction to the Science of Law]. Београд: Штампарија Главног савеза српских земљорадничких задруга”.

Terré, F. (2012). Introduction générale au droit. Paris: Dalloz.

Васић, Р., Јовановић, М., Дајовић, Г. (2014). Увод у право [Introduction to Law]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Vodinelić, V. (2012). Građansko pravo. Uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava [Civil law. Introduction to Civil law and to the general part of Civil law]. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik.

Зборник закона и уредаба и уредбених указа [Assemble of laws and dispositions and regulatory commands], II (1880).

Зборник закона и уредаба [Assemble of laws and dispositions], XXI (1868).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804