ФУНКЦИЈЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА/ FUNCTIONS OF THE IN REM SECURITY RIGHTS

Милош Живковић

DOI Number
-
First page
645
Last page
659

Abstract


Радови правника о заложном праву традиционално не придају посебан значај изучавању функција заложног права. Функције заложног права, међутим, су од значаја како за правилну примену и тумачење правила заложног права, тако и за оцену правног режима заложног права с аспекта његове подобности да испуни функције које овај институт има. Обезбеђујућа функција представља појмовно обележје заложних права, јер заложно право служи за обезбеђење наплате потраживања које обезбеђује. Још пре једног века истакнута је и функција прибављања кредита, јер ако дужник није у ситуацији да пунуди залогу као обезбеђење, поверилац му по правилу уопште неће одобрити кредит, или ће га одобрити под знатно неповољнијим условима. У савременом периоду могу се уочити још две функције залоге: растерећење професионалних давалаца кредита, превасходно банака и олакшавање рефинансирања професионалних кредитора. Ове две функције залоге, које су у правној теорији неретко мање наглашене или се уопште не истичу, последица су значаја залоге као средства обезбеђења за макроекономску стабилност и ваљано функционисање финансијског система.

Кључне речи: заложно право, обезбеђујућа функција, функција прибављања кредита, функција растерећења, функција олакшања рефинансирања.

 

The works of lawyers on the in rem security rights traditionally do not attach much attention to the analysis of the functions of security rights. The functions of such security rights, however, are of importance for due application and interpretation of the rules on security rights in property, as well as for the assessment of the legal regime of the in rem security rights from the point of view of their ability to fulfill the tasks of this legal institution. The security function is embedded in the very notion of the in rem security rights, because the purpose of such rights is securing the collection of the secured claim. As far back as a century ago, the function of obtaining credit was emphasized, because if the debtor cannot offer in rem security, the creditor shall, as a rule, deny him the credit, or award the credit under significantly less favorable conditions. In the modern times two more functions of the in rem security rights can be identified: unburdening the professional creditors, primarily banks, and making refinancing of professional creditors easier. These two functions of the in rem security rights, which are either less emphasized or not identified at all in the legal doctrine, are a consequence of the significance of the in rem security rights for the macroeconomic stability and proper operation of the financial system.

Key wordsin rem security rights, security function, function of obtaining credit, unburdening function, refinancing function.              


Keywords

заложно право, обезбеђујућа функција, функција прибављања кредита, функција растерећења, функција олакшања рефинансирања.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Baur, J., Stürner, R. (2009), Sachenrecht, München: Beck.

Becker-Eberhard Е. (1993), Die Forderungsgebundheit der Sicherungsrechte, Bielefeld: Verlag Ernst und Werner Gieseking.

Borga, N. (2009), L`ordre public et les sûretés conventionnelles, Contribution à l`étude de la diversité des sûretés, thèse, Paris.

Водинелић, В. В. (2014), Грађанско право, Увод у грађанско право и Општи део грађанског права [Civil Law, Introduction to Civil Law and General Part of Civil Law], Београд: Службени гласник.

Demyanyuk, Y., van Hemert, O. (2008), Understanding the Subprime Mortgage Crisis, доступно на https://www.stlouisfed.org/banking/pdf/SPA/SPA_2007_05.pdf (последњи приступ 18. августа 2014).

Dernburg, H. (1891), Das Preußische Hypothekenrecht, Zweite Abtheilung, Leipzig: Breithof und Härtel.

Dullien S. et al. (eds.) (2010), Financial and Economic Crisis of 2008–2009 and Developing Countries, Berlin, New York and Geneva: UNCTAD and HTW.

Ђурђевић, Д. (2015), Институције наследног права [Institutions of the Law of Inheritance], Београд: Досије.

EBA Report on EU Covered Bond Frameworks And Capital Treatement, (2014), http://www.eba.europa.eu/documents/10180/534414/EBA+Report+on+EU+Covered+Bond+Frameworks+and+Capital+Treatment.pdf, (последњи приступ 10. септембар 2014).

The Economist, (2013), The origins of financial crisis – Crash course, доступно на http://www.economist.com/news/schoolsbrief/21584534-effects-financial-crisis-are-still-being-felt-five-years-article (последњи приступ 20. августа 2014).

Ellinger, E. P., Lomnicka, E., Hooley, R. (2006), Ellinger’s Modern Banking Law, Oxford: Oxford University Press.

Живковић М. (2010), Акцесорност заложних права на непокретности [Accessority of Security Rights in Real Property], Београд: Правни факултет.

Јосиповић, Т. (2006), „Њемачки модел рефинанцирања хипотекарних кредита издавањем вриједносних папира с покрићем у хипотекарним тражбинамаˮ [German System of Refinancing of Mortgage Credits By Issuing Securities Covered by Mortgage Credits], у Зборник Правног факултета у Загребу бр. 56, Посебни број, 281–314.

Јухас, Г. (2008), „Хипотекарна криза у банкарским кредитима” [Mortgage Crises in Banking Credits], Правни живот, бр. 12, стр. 731.

Kotz, D. M. (2008), The Financial and Economic Crisis of 2008: А Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism, доступно на http://people.umass.edu/dmkotz/Fin_Cr_and_NL_08_12.pdf (последњи приступ 20. августа 2014).

Kwaw, E. (1996), The Law and Practice of offshore Banking and Finance, London: Quorum Books.

Лазић М. (2009), Права реалног обезбеђења [In rem Security Rights], Ниш: Пунта.

Mincke, W. (1987), Die Akzessorität des Pfandrechts, Berlin: Duncker & Humblot.

Michel Cabrillac, Christian Mouly, Séverine Cabrillac, Philippe Pétel (2010), Droit des sûretés,Paris: Litec.

Нацрт Законика о својини и другим стварним правима Србије (2012) [2012 Draft Property Code], http://www.ius.bg.ac.rs/prof/Materijali/xivmil/NACRT% 20ZAKONIKA%20O%20SVOJINI.pdf.

Одлука о адекватности капитала банке [Decision on Capital Adequacy of Banks], Службени гласник, бр. 46 (2011), 6 (2013) и 51 (2014).

Одлука о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке [Decision on Classification of Balance Sheet and Of Balance Sheet Positions of Banks], Службени гласник, бр. 94 (2011), 57 (2012), 123 (2012), 43 (2013) и 113 (2013).

Одредница The Financial Crisis of 2008 у Encyclopaedia Britannica доступну на http:// www.britannica.com/EBchecked/topic/1484264/The-Financial-Crisis-of-2008-Year-In-Review-2008 (последњи приступ 20. августа 2014).

Smith, R. J. (2006), Property Law, Harlow: Pearson Longman.

Станковић, О., Орлић, М. (1993), Стварно право [Property Law], 6. издање, Београд: НИУ Службени лист СРЈ.

Стојановић, Д., Павићевић, Б. (1997), Право обезбеђења кредита [Credit Security Law], Београд: НИУ Службени лист СРЈ.

Хибер, Д., Живковић, М. (2015), Обезбеђење и учвршћење потраживања [Securing and Strengthening of Claims], Београд: Правни факултет.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804