THE CENTRAL BUREAU OF OPIUM IN CONSTANTINOPLE: THE SEGMENT OF YUGOSLAV - TURKISH ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE TWO WORLD WARS/ЦЕНТРАЛНИ ОПИЈУМСКИ БИРО У ЦАРИГРАДУ: ЈЕДАН СЕГМЕНТ ЈУГОСЛОВЕНСКО-ТУРСКИХ ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА

Vladan R. Virijević, Zdravko M. Deletić

DOI Number
-
First page
597
Last page
612

Abstract


Establishing diplomatic relations between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Republic of Turkey in 1925 defined the ways of the cooperation of these two countries concerning politics, army, economy, culture and education, as well as many other areas. Signing numerous bilateral agreements that regulate the unsolved mutual questions during the second half of the 20s and at the beginning of the 30s of the last century improved mutual relations that were intensified, particularly after signing the Balkan Pact in 1934. The important segment is the cooperation regarding the economy which was significantly improved with the temporary changes in the years of the world economic crisis. Common participation in the world market of opium, which was seen through the acting of the “Turkish-Yugoslav Central Bureau of Opium” in Constantinople, was a particularly important fact.

This paper, the heuristic base of which consists of archival sources, published sources, the press from that period and relevant bibliography - presents the basic characteristics of running the business of the Yugoslav-Turkish “bureau”.

Key words: the Kingdom of Yugoslavia, the Republic of Turkey, opium, trade, Constantinople.

 

Успостављање дипломатских односа између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Републике Турске 1925. године трасирало је путеве сарадње двeју држава – на политичком, војном, економском, културно-просветном и другим нивоима. Потписивање бројних билатералних споразума којима су регулисана нерешена међусобна питања током друге половине 20-их и почетком 30-их година прошлог века, унапредило је узајамне односе, чије интензивирање је уследило нарочито након склапања Балканског пакта 1934. године. Значајан део представљала је сарадња на плану економије, која је, уз повремене осцилације у годинама светске економске кризе, бележила видан напредак. Посебно важан импулс у том смислу давао је заједнички наступ на светском тржишту опијума, изражен кроз деловање „Турско-југословенског централног опијумског бироаˮ у Цариграду. У овом раду, чију хеуристичку основу чине необјављена архивска грађа, објављени извори, оновремена штампа и релевантна литература, изложене су основне одлике пословања југословенско-турског „опијумског бироаˮ.

Кључне речи: Краљевина Југославија, Република Турска, опијум, трговина, Цариград.

          


Keywords

the Kingdom of Yugoslavia, the Republic of Turkey, opium, trade, Constantinople.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Unpublished Archive Material:

Archives of Yugoslavia - Belgrade:

Фонд Посланства Краљевине Југославије у Турској – Цариград, Анкара 1919–1945. (1890–1945) [Legations of the Kingdom of Yugoslavia in Turkey – Constantinopol, Ankara] (370), фасцикле 7 и 12.

Фонд Генералног конзулата Краљевине Југославије у Цариграду 1923–1945 (1912–1947) [General Cconsulate of the Kingdom of Yugoslavia in Constantinopole] (411), фасцикле 14 и 15.

Фонд Централног пресбироа Краљевине Југославије [Central Press-bureau of the Presidency of the Ministerial Council of the Kingdom of Yugoslavia] (38), фасцикла 38.

Published sources:

Економист [The Economist]. (1924). Економист – орган Друштва за економску и социјалну политику, 3, Београд.

Збирка међународних уговора [The Collection of International Contracts]. (1933). Збирка међународних уговора, Министарство спољних послова Краљевине Југославије, св. 13, Београд.

Збирка међународних уговора [The Collection of International Contracts]. (1937). Збирка међународних уговора, Министарство иностраних послова Краљевине Југославије, св. 3, Београд.

Привредни преглед [Economy Overview]. (1934). Привредни преглед Министарства иностраних послова (консуларно-привредно одељење), 27, Београд.

Споменица [Memorial]. (1937). Споменица двадесетпетогодишњице ослобођења Јужне Србије 1912–1937, Скопље.

Статистика [Statistic]. (1926). Statistika spoljne trgovine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za 1925. godinu, Beograd.

Newspapers:

Политика (Belgrade)

Време (Belgrade)

Правда (Belgrade)

Jutro (Ljubljana)

Cumhuriyet (Istanbul)

Скопски гласник (Skoplje)

Врбаске новине (Banja Luka)

Вардар (Skoplje)

Literature

Drašković, G. (2003). Međunarodno pravno regulisanje sprečavanja zloupotreba opojnih droga [International Legal Regulation of the Prevention of the Maluse of Opiates]. Bezbednost, 5, 750–762.

Жупанчић, Т. (2004). Посланство Краљевине Југославије у Турској – Цариград, Анкара 1919–1945 [Representation of the Kingdom of Yugoslavia in Turkey - Constantinople, Ankara 1919-1945] . (1890–1945). Архив, 2, 9–26.

Јовановић, В. (2009). Македонски опијум 1918–1941 – О финансијским и политичким размерама феномена [Macedonian Opium 1918-1941 – On the Financial and Political Dimensions of the Phenomenon], Годишњак за друштвену историју, 3, 69–79.

Lakatoš, Ј. (1929) Privredni almanah Jugoslovenskog Lloyda. glava VI. Zagreb.

Лазаревић, Б. & Милошевић. M. (2001). Дипломатски списи [Diplomatic Documents]. Неготин: Историјски архив.

Милићевић, Д. (1932). Питање опиума [The Question of Opium]. Српски књижевни гласник, 4, 290–294.

Михајловић, П. Д. (1937). Привреда савремене Турске. [The Economy of Modern Turkey]. Београд: Балкански институт.

Todorović. D. (1979). Jugoslavija i balkanske države 1918–1923. [Yugoslavia and the Balkan states 1918–1923]. Beograd: Narodna knjiga.

Hakov, Dž. & Virijević, V. (Eds.). (2011). Istorija savremene Turske [History of Modern Turkey]. Prizren: Bal-Tam.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804