ГЕНЕЗА РАДИКАЛНОГ ИСЛАМИЗМА НА БАЛКАНУ/THE GENESIS OF RADICAL ISLAMISM IN THE BALKANS

Стеван Стевчић

DOI Number
-
First page
613
Last page
626

Abstract


У процењивању регионалне рефлексије појединих глобалних феномена, а када говоримо о експанзији идеологије радикалног исламизма, Балкан је простор коме је неопходно посветити одговарајућу пажњу. Његов географски положај, историјско наслеђе и актуелни друштвени и политички процеси који се на овом простору одвијају, указују на потенцијал за стварање солидне основе за деловање радикалних исламиста, које би могло да прелази регионалне оквире. Глобални тренд пораста активизма међу муслиманима, али и  оружани сукоби на простору бивше СФРЈ, су допринели укорењивању идеологије радикалног исламизма, која представља идеолошку основу различитих облика политичког насиља. У врло широком дијапазону деловања радикалних исламиста, у актуелном тренутку се по друштвеној опасности посебно издваја упућивање њихових следбеника у оружани конфликт у Сирији и Ираку, што може имати далекосежне негативне последице. Сузбијање утицаја ове идеологије је могуће искључиво планским деловањем свих релевантних субјеката, на ширем друштвеном плану. 

Кључне речи: Балкан, Босна и Херцеговина, Косово и Метохија, радикални

исламизам, исламистички тероризам.  

 

The Balkans is an area which should be appropriately addressed to while assessing the regional reflection of a global phenomenon and talking about the expansion of the ideology of radical Islamism. Its geographical position, historical heritage and current social and political processes that are taking place in this area, indicate the potential for creating a solid foundation for the operation of radical Islamists, which could exceed the regional framework. The global trend of increasing activism among Muslims, as well as the armed conflicts in former Yugoslavia, have contributed to entrenching the ideology of radical Islamism, which is the ideological basis of various forms of political violence. In a very wide range of action of radical Islamists at the current moment, considering the social danger in particular, the sending of their followers into armed conflicts in Syria and Iraq stands out, which could have far-reaching negative consequences. Suppressing the influence of this ideology is possible only by introducing planned operations of all relevant stakeholders at the broader social context.

Key words: Balkans, Bosnia and Herzegovina, Kosovo and Metohija, radical Islamism, Islamist terrorism.Keywords

Балкан, Босна и Херцеговина, Косово и Метохија, радикални исламизам, исламистички тероризам.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bardoš, G., The Ideology of Militant Islamism in Southeastern Europe,

http://acdemocracy.org/the-ideology-of-militant-islamism-in-southeastern-europe/ , dostupno 29.12.2014.

Bataković, D. (2006). Kosovo i Metohija u srpsko-arbanaškim odnosima [Kosovo and Metohija in the Serbian-Arbanasian relations]. Beograd: Čigoja štampa.

Bodrijar, Ž. (2007). Duh terorizma [The Spirit of Terrorism]. Beograd: Arhipelag.

Ganor, B. (2005). The Counter-Terrorism Puzzle. Herzilya: Interdisciplinary Center Herzilya Projects.

Izetbegović, A., Islamska deklaracija [Islamic Declaration].

http://www.bastabalkana.com/wp-content/uploads/2012/09/Islamska-Deklaracija-knjiga-o-islamizaciji-muslimana-Alija-Izetbegovic.pdf, dostupno 27. 12. 2014.

International Centre for the Study of Radicalisation. (2013). ICSR Insight: Up to 11,000 foreign fighters in Syria; steep rise among Western Europeans. London: ICSR.

Potežica, O. (2007). Vehabije, između istine i predrasuda [Wahhabis, between the truth and the prejudice]. Beograd: Filip Višnjić.

Precht, T. (2007). Homegrown terrorism and Islamist radicalisation in Europe. Denmark: Research report funded by the Danish Ministry of Justice.

Said, E. (2008). Orijentalizam [Orientalism]. Beograd: Čigoja štampa.

Simeunović, D. (2009). Terorizam [Terrorism]. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Shay, S. (2007). Islamic Terror and the Balkans. Herzilya: Interdisciplinary Center Herzilya Projects.

Shepard, W. (1996). Sayyid Qutb and Islamic Activism: A Translation and Critical Analysis of Social Justice in Islam. New York: E.J. Brill.

Tanasković, D. (2010a). Islam dogma i život [Islam dogma and life]. Beograd: Srpska književna zadruga.

Tanasković, D. (2010b). Islam i mi [Islam and us]. Beograd: Partenon.

Todorova, M. (2006). Imaginarni Balkan [Imagining the Balkans]. Beograd: Čigoja štampa.

Trifunović, D., Stojković, G., Vračar, M. (2011). Terorizam i vehabizam [Terrorism and Wahhabism]. Beograd: Filip Višnjić.

Hantington, S. (2000). Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka [The clash of civilizations and the remaking of world order]. Podgorica: CID.

Šindler, Dž. (2011). Bosanski rat i teror [Bosnian war and terror]. Beograd: Službeni glasnik.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804