КЈЕРКЕГОР О ЖЕНИ И ЕМАНЦИПАЦИЈИ/KIERKEGAARD ON WOMEN AND EMANCIPATION

Бојан Благојевић

DOI Number
-
First page
423
Last page
436

Abstract


Феминистичка критика Кјеркегорове филозофије стандардно реферира на иста места из његове продукције: приказе женског, тј. пасивног очајања из Болести на смрт, разлике између женског и мушког сопства из Појма стрепње, приказе типова пасивне егзистенције преко одабраних женских ликова из књижевности из првог тома Или–или и патерналистичко позиционирање жене у браку из другог тома Или–или и Стадијума на животном путу. Но, и у оквиру феминистичке критике постоје битна разилажења у интерпретацији наведених места. Тако се она виде као несумњиви знаци Кјеркегорове мизогиније, као део ироничне тактике усмерене према Данској цркви и положају жене који је она промовисала или као подстицај упућен управо жени, читатељки да рефлектује своје културне и историјске околности. Међутим, феминистичка критика превиђа места на којима Кјеркегор говори о одређеним појединкама: својим савременицама Томасини Гилембург и Јохани Хајберг, те Девици Марији. Из ових места може се закључити чак да је Кјеркего- ров сексизам ограничен на типологије и избор метафора, док његов захтев упућен појединкама остаје подједнако ригорозан као и захтев појединцима уопште: да се за своју слободу, као и за аутентичност, изборе самe, без утапања у масовне покрете било које врсте.

Кључне речи: Кјеркегор, феминизам, еманципација, сопство, патријархат.

 

The feminist critique of Kierkegaard's philosophy usually refers to the same passages of his writing: the accounts of the feminine, ie. passive despair given in The Sickness unto Death, the differences between the feminine and masculine self in The Concept of Anxiety, the accounts of the types of passive existence through selected female literary characters in the first volume of Either/Or and the paternalistic positioning of the women in marriage in the second volume of Either/Or and Stages on Life's Way. However, there are significant dissents even within the feminist interpretations of the stated passages: they are seen as indubious signs of Kierkegaard's misoginy, as a part of an ironic tactics directed at the Church of Denmark and theposition of woman it promoted, or as an incentive directed towards the woman, the female reader, to reflect her cultural and historical circumstances. However, the feminist critique overlooks the passages in which Kierkegaard speaks of specific individuals: his contemporaries Thomasine Gyllembourg and Johanne Heiberg, and the Virgin Mary. One can conclude from these passages that Kierkegaard's sexism stays limited to the typologies and his choice of metaphores, while his demand directed to female individuals stays as rigorous as his demand directed to individuals in general: to fight for their freedom, as well as for their authenticity, on their own, without blending into mass movements of any kind. Key words: Kierkegaard, feminism, emancipation, self, patriarchate.


Keywords

Кјеркегор, феминизам, еманципација, сопство, патријархат.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bertung, B. (1997). Yes, a Woman Can Exist. In Leon, C. & Walsh, S. (Prir.), Feminist interpretation of Søren Kierkegaard (pp. 51-68). Pennsylvania State University Press.

Howe, L. (1997). Kierkegaard and the Feminine Self. In Leon, C. & Walsh, S. (Prir.), Feminist Interpretation of Søren Kierkegaard (pp. 217-48). Pennsylvania State University Press.

Kierkegaard, S. (1967). Crisis in the Life of an Actress and Other Essays on Drama. New York and Evanston: Harper & Row.

Kierkegaard, S. (1987a). Either/Or I. Princeton NJ: Princeton University Press.

Kierkegaard, S. (1987b). Either/Or II. Princeton NJ: Princeton University Press.

Kierkegaard, S. (1983). Fear and Trembling. Princeton NJ: Princeton University Press.

Kierkegaard, S. (1968). Journals 1853-55. London: Collins.

Kierkegaard, S. (1988). Stages on Life's Way. Princeton NJ: Princeton University Press.

Kierkegaard, S. (1980). The Sickness Unto Death. Princeton NJ: Princeton University Press.

Leon, C. & Walsh, S. (1997). Introduction. In Leon C. & Walsh, S. (Prir.), Feminist Interpretation of Søren Kierkegaard. Pennsylvania State University Press.

Leon, C. (2008). The Neither/Nor of the Second Sex: Kierkegaard on Women, Sexual Difference and Sexual Relations. Macon, GA: Mercer University Press.

Sipe, D. (2004). Kierkegaard and Feminism: A Paradoxical Friendship. Retrieved 3.10.2014, from http://concept.journals.villanova.edu/article/view/146/117

Walsh, S. (1997). On "Feminine" and "Masculine" Forms of Despair. In Leon, C. & Walsh, S. (Prir.), Feminist Interpretations of Søren Kierkegaard (pp. 203-16). Pennsylvania State University Press.

Warren Berry, W. (1995). ": Existentialism and Essentialism in Either/Or, Part II. In R. L. Perkins (Prir.), International Kierkegaard Commentary, Either/Or, Part II (pp. 33-58). Macon, GA: Mercer University Press.

Warren Berry, W. (1997). The Heterosexual Imagination and Aesthetic Existence in Kierkegaard's Either/Or, Part I. In R. L. Perkins (Prir.), International Kierkegaard Commentary, Either/Or, Part I (pp. 201-228.). Macon, GA: Mercer University Press.

Watkin, J. (1997). The Logic of Søren Kierkegaard's Misogyny, 1854-5. In Leon, C. & Walsh, S., Feminist Interpretation of Søren Kierkegaard (pp. 69-82). Pennsylvania State University Press.

Жуњић, С. (2002). Дијалектичка лирика страха и дрхтања [Dialectic Lyric of Fear and Trembling]. у С. Кјеркегор, Страх и дрхтање [Fear and Trembling] (pp. 5-140). Београд: Плато.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804