КРИВИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ ПРЕВАРА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРЕВАРУ У ОСИГУРАЊУ/CRIMINAL LAW ASPECTS OF FRAUD WITH SPECIAL EMPHASIS INSURANCE FRAUD

Слободан Јовановић, Јасмина Лабудовић Станковић

DOI Number
-
First page
507
Last page
521

Abstract


Апстракт

У раду се указује на општи проблем превара у осигурању које доводе до многобројних поремећаја, од неоправданог увећања одштетних захтева или лажног приказивања узрока о настанку осигураног случаја, до повећане премије оси­гурања савесним осигураницима заједнице ризика. Аутори анализирају пре­ва­ру као предмет регулисања у кривичном праву, обележја преваре у осигурању, радњу и намеру због које се врши превара, као и додирне тачке кривичног дела пре­варе са обележјима других кривичних дела која у својим обележјима садрже пре­вару. Кривичноправни аспект изабране теме у излагању обрађен је и при­меном упоредноправног метода, који је омогућио увид у решења одређеног бро­ја страних законодавстава која могу бити корисна и у српском правном систему.

Кључне речи:   осигурање, превара, заблуда, злоупотреба, стицај.

 

Abstract

The paper deals with general issues of insurance fraud, leading to numerous distortions, from unjust claims augmentation or false presentation of the cause of the insured event, to insurance premium increase on the side of conscientious policyholders in the risk community. The authors analyse fraud as an object of regulation in the criminal law, insurance fraud features, conduct and motive for committing fraud as well as connecting points of fraud with other crimes embracing fraud in its features. The criminal law aspect of the topic chosen has been processed by the application of the comparative method that has enabled insight into the solutions of a number of foreign jurisdictions that could be useful in the Serbian legal system.

Key words:          insurance, fraud, error, abuse, cumulation

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Врховни касациони суд, http://www.vk.sud.rs/sr-lat/krivi%C4%8Dna-materija-2.

Вуковић, С. Станојчић, Г. (2013). Коментар Кривичног законика [Criminal Code Commentary]. Београд: Пословни биро д.о.о.

DeutschesStrafgesetzbuchvom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das durchArtikel 5 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95).

Drescher, C. (2009). Сузбијање прања новца и преваре у фокусу осигуравајућих друштава [Moneylaundrysuppressionandfraudinfocusofinsurancecompanies]. У Славнић Ј. И Јовановић С. (Ур.), Интеграција (права) осигурања Србије у европски (ЕУ) систем осигурања [Insurance (Law) IntegrationofSerbiaintotheEuropean (EU) InsuranceSystem](86−94).Палић: Удружење за право осигурања Србије.

Ђурђић, В. и Јовашевић, Д. (2012). Кривично дело – посебни део[Criminal law – Special part. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу.

Игњатовић, А. (2007). Кривично право – посебни део[Criminal law – Special part. Нови Сад: Универзитет Привредна академија.

Јеж, З., Јоксић, И. (2013). Морал и право у традиционалном и савременом друштву [Morality and law in the trad itional and modern society. Култура полиса, 10(21), 273−287.

Јовашевић, Д. (2014). Кривично право – посебни део[Criminal law – Special part.Београд: Досије.

KazenskizakonikRepublikeSlovenije[Criminal Code of Republic of Slovenia. UradnilistRS, Št. 55 (2008)i 66 (2008).

Kazneni zakon Republike Hrvatske[Criminal Code of Republic of Croatia. Narodne novine RH, Br. 110 (1997), 27 (1998), 50 (2000), 129 (2000), 51 (2001), 111 (2003), 190 (2003), 105 (2004), 84 (2005), 71 (2006), 110 (2007), 152 (2008), 57 (2011), 143 (2012).

Кривичен законик на Република Македонија [Criminal Code of Republic of Macedonia. Службен весник на РМ, Бр. 37 (1996).

Кривични законик Републике Србије [Criminal Code of Republic of Serbia. Сл. гласник РС,Бр. 85 (2005), 88 (2005),107 (2005),72 (2009),111 (2009) и 121 (2012).

Кривични закон Републике Српске [Criminal Code of Republic of Serbska. Службени гласник Републике Српске, Бр. 49 (2003).

Кривични законик Републике Црне Горе [Criminal Code of Republic of Montenegro. Службени лист Републике Црне Горе, Бр.70 (2004), 13 (2004).

Лабудовић Станковић, Ј. (2012).Секундарно тржиште осигурања живота [Subprimelifeinsurancemarket]. У Ј. Славнић и С. Јовановић(Ур.), Изазови усклађивања права осигурања Србије са европским (ЕУ) правом осигурања [ChallengesinharmonisationoftheSerbianInsuranceLawwiththeEuropean (EU) InsuranceLaw] (148−160). Палић: Удружење за право осигурања Србије.

Лазаревић, Љ. (2011). Коментар Кривичног законика[CriminalCodeCommentary]. Београд: Правни факултет Универзитета Унион.

Le Codepénal de la République Française (CPF). Version en vigueur au 30 janvier 2013.

Маровић, Б., Жарковић, Н. (2007). Лексикон осигурања[InsuranceDictionary]. НовиСад: ДДОР Нови Сад.

ΟΠοινικόςΚώδικαςτηςΔημοκρατίαςστηνΕλλάδα., Επίσημη Εφημερίδα, 1. 1. 1951 – ν. 2943 του 12.9.2001.

Österreichisches Bundesgesetzvom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicherStrafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB), StF: BGBl. Nr. 60 (1974), Fassung vom 30.01.2013.

Петровић, З. (2006). Преварни поступци у осигурању живота[Fraudulentactsinlifeinsurance].У Ј. Славнић и П. Шулејић (Ур.),Осигурање у сусрет процесу придруживања Србије и Црне Горе Европској унији[Insuranceinthe Accession ProcessofSerbia&Montenegrotothe EU], (202−211). Палић: Удружење за право осигурања Србије и Црне Горе.

Rikoslain Suomen tasavallan.Virallinenlehti, määrä39 (1889) – 940 (2008).

StrafflagenKonungariketSverige.Ds 1999:36 – 09.11.2005.

Стојановић, З. (2012). Коментар Кривичног законика[Criminal Code Commentary].Београд: Службени гласник.

The Fraud Act 2006 (c. 35) of the United Kingdom and Northern Ireland by theRoyal Assent on 8 November 2006, (Commencement) Order 2006 – SI 2006 No. 3200 (C.112).

Trestný zákon Slovenskej republiky. Zákon 300 (2005) Z.z z 20. mája 2005.

First Council Directive 73/239 of 24 July 1973 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to the taking-up and pursuit of the business of direct insurance other than life assurance, Official Journal of the European Communities, L 228, 16. 8. 1973, p. 3–19.

Código Penal Bolivia (CPB). Decreto Ley 10426 de 23 Agosto de 1972 – Modificaciones al Código Penal y actualización según Ley 2494 (2003).

Código Penal de la República Argentina (CPA).Ley 11.179 (2009).

Codul penal din România (CPR), Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Monitorul oficial alRomâniei, Partea I, Nr. 510/24 (2009).

Чејовић, Б., Кулић, М. (2014). Кривично право[Criminal law. Нови Сад: Универзитет Привредна академија.

Чубински, М. П. (1934). Научни и практични коментар Кривичног законика Краљевине Југославије [Scientific and practical Commentary of theCriminal Code of the Kingdom of Yugoslavia]. Београд: Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон а.д.

WetboekvanStrafrechtvan Nederland van 3 maart 1881, Geldendop 30.01.2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804