Примена истраживачке методе у почетној настави природних наука

Marija Bošnjak, Dušanka Ž. Obadović, Ivana Bogdanović

DOI Number
-
First page
265
Last page
280

Abstract


Inquiry-based instruction is very important for the development of the pupils’ research skills and for easier acquiring of scientific contents. This type of teaching allows the gradual inclusion of pupils in an active learning process that leads to the development and understanding of scientific contents by asking questions and through data analysis and critical thinking. This paper presents the results of the tests of the efficacy of the model of inquiry teaching in the realization of physics contents in the initial teaching of natural sciences. The sample consisted of 112 fourth grade pupils (56 pupils in the experimental group and 56 pupils in the control group) from two elementary schools in Sombor (Serbia). The initial, the final and the repeated knowledge tests are used to measure the quality of knowledge of physics contents. Descriptive, causal and comparative methods were used for results processing. Research results analysis showed that by the use of the model of inquiry teaching higher quality of knowledge was achieved compared to the traditional approaches in the initial teaching of natural sciences.

Key words: classroom teaching, inquiry-based instruction, physics contents in sciences, student achievement.

 

Истраживачка настава (Inquiry-based instruction) веома је значајна за развијање истраживачких вештина код ученика и за лакше усвајање научних садржаја. Овај вид наставе омогућава поступно укључивање ученика у процес активног учења, што доводи до развоја и разумевања научних садржаја кроз постављање питања, анализу података и критичко мишљење. У раду су приказани резултати испитивања ефикасности примене модела истраживачке наставе у реализацији физичких садржаја у почетној настави природних наука. Узорак је чинило 112 ученика четвртог разреда (56 ученика у експерименталној групи и исто толико у контролној) из две основне школе у Сомбору (Србија). За мерење квалитета знања о физичким садржајима коришћени су почетни, завршни и поновљени тестови знања, а за обраду резултата коришћена је дескриптивна, каузална и компаративна метода. Анализа резултата истраживања показала је да се применом модела истраживачке наставе постиже већи квалитет знања у односу на традиционалне приступе реализацији почетне наставе природних наука.

Кључне речи: разредна настава, физички садржаји природних наука, истраживачка настава, постигнућа ученика.


Keywords

classroom teaching, inquiry-based instruction, physics contents in sciences, student achievement.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bell. R. L., Smetana, L., Binns, I. (2005) Simplifying Inquiry Instruction. National Science Teacher Association, October 2005, 30–33.

Bonnstett, R. J. (1998). Inquiry: Learning From the Past With an Eye on the Future. Electronic Journal of Science Education 3(1).

Bošnjak, M., Cvjetićanin, S., Branković, N., Krivokućin, I. (2010). Stavovi i iskustva učenika razredne nastave u Srbiji o primeni eksperimenata. [The views and experiences of primary school students in Serbia on the implementation of experiments]. Pedagogija, 2/2010, 338–346.

Bošnjak, M., Obadović, D. (2009). Analiza zastupljenosti izbornog predmeta Ruka u testu – otkrivanje sveta u nastavnoj praksi u Zapadnobačkom okrugu [Analysis of the presence of Optional Subject „Hands on – Discovering of the World” in Teaching Practice of the West-Bačka District]. Pedagogija, 1/2009, 145–157.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates.

Colburn, A. (2000). Un Inquiry Primer. Science Scope, March 2000, 42–44.

Cvjetićanin, S., Branković, N., Samarţija, B. (2008). Uticaj eksperimentalnog rada na vrstu i zastupljenost aktivnosti učenika u nastavi poznavanja prirode [The influence of experimental work on the type and presence of students’ activities in science teaching]. Pedagogija, 1/2008.

Francuska akademija nauka – „Ruka u testu”, Ministarstvo za omladinu, obrazovanje i istraţivanje, Direkcija za školsko obrazovanje. (2004). Predavanje nauka u školi [Teaching Science at School]. Beograd: Zavod za udţbenike i nastavna sredstva.

Harlen, W. (2011). Principi i velike ideje naučnog obrazovanja [Principles and big ideas of science education]. Beograd: Prosvetni pregled.

Jokić, S. (2004a). Otkrivanje novih dimenzija Sveta [Discovering New Dimensions of the World]. Beograd: Prosvetni pregled, Pedagoška praksa, 573.

Jokić, S. (2004b). Više od eksperimenta [More than Experiment]. Beograd: Prosvetni pregled, Pedagoška praksa, 574.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloomʼs taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41 (4), 212–218

http://rt3region7.ncdpi.wikispaces.net/file/view/8+Perspectives+on+RBT.pdf (Accessed 16. 8. 2011)

Minner, D., Levy, A. J., Century, J. (2010). Inquiry-Based Science Instruction – What Is It and Does It Matter? Results from a Research Synthesis Years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching, 47(4), 474–496.

National Research Council (NRC). (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.

Šarpak, Ţ. (2001). Ruka u testu, nauke u osnovnoj školi [Hands on, sciences in elementary school], Beograd: Društvo fizičara Srbije.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804