DEMOGRAPHIC AND SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS AND MOTIVES OF THE VISITORS TO THE TOURIST MANIFESTATION NISVILLE JAZZ FESTIVAL/ДЕМОГРАФСКЕ, СОЦИО-ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И МОТИВИ ПОСЕТИЛАЦА ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ НИШВИЛ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛA

Vukašin Šušić, Marija Bratić, Milan Milovanović

DOI Number
-
First page
123
Last page
137

Abstract


The organization of the events which include different cultural, musical, sporting and other events is a very complex process because it is a specific tourist industry and a product. This paper explores the socio-demographic characteristics, the educational structure, the funds available, the ways of informing the public, the vehicles traveling to the desired event, the behavior and habits of the visitors, with the aim identifying the target groups that visited one of the most important musical events in our country. The study was committed to the accidentally selected sample of 56 respondents who visited the NISVILLE JAZZ FESTIVAL, held in Nis in 2014. The survey included a heterogeneous structure of the participants regarding their gender, age, economic status, ethnicity, education and others. The survey should emphasise the effective ways of animating and attracting a large number of domestic and foreign visitors as well as the directions for the promotion of musical events in the future.

Key words: Nisville jazz festival, tourist events, demographic structure, Serbia, tourism.

 

Организовање догађаја, у које спадају и различите културне, музичке, спортске и друге манифестације, врло је комплексан процес јер је реч о специ- фичној туристичкој понуди и производу. У овом раду истражују се социо-демо- графска обележја, образовна структура, расположива новчана средства, начини информисаности, превозна средства путовања до жељене манифестације, понашање и навике посетилацa, са циљем да се одреде циљне групе које посећују једну од најзначајнијих музичких манифестација у нашој земљи. Истраживање је извршено на случајно одабраном узорку од 56 испитаника који су били посетиоци Нишвил џез фестивала одржаног у Нишу 2014. године. Основни циљ рада је да се на основу анализе утврде доминантне групе туриста који посећују ову манифестацију. Анкета је подразумевала хетерогену структуру учесника према полу, старости, платежним способностима, националности, образовању и др. Анкета треба да укаже на ефикасније начине анимирања и привлачења већег броја домаћих и страних посетилаца, као и на правце промоције ове музичке манифестације у будућности.

Кључне речи: Нишвил џез фестивал, туристичке манифестације, демографска структура, Србија, туризам.


Keywords

Nisville jazz festival, tourist events, demographic structure, Serbia, tourism.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Allen, Ј., О´Toole, W., McDonnell, I., Harris; R (2005). Festival and special event menagment (third edition). John Wiley&Sons.

Dulĉić, A., Petrić, L. (2001). Upravljanje razvojem turizma [Managing tourism development]. Zagreb: Mate.

Getz, D. (2009). Evant Studies – Theory, resarch and policy for planned events, New York: Elsevier.

Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution and research. Tourism Managment, 29 (3), 403-428. doi:10.1016/j.tourman.2007.07.017

Richards, G., Palmer, R. (2010). Evantful cities – Cultural managment and urban revitalistion, Elservir.

Wagen, L., Carlos, B. (2009). Event management. Pearson, Sydney.

Vukonić, B., Ĉavlek, N., (2001). Rječnik turizma [Dictionary of tourism]. Masmedia, Zagreb.

Бјељац Ж. (2010). Туристичке манифестације у Србији. [Tourist events in Serbia], посебна издања Г. И. Јован Цвијић, књига 82, Београд.

Бјељац, Ж., Терзић, А., Бранков, Ј. (2013). Сабор трубача у Гучи: социо-демографски профил и мотиви посете [Trumpet festival in Guča: sociodemographic profile and the motives for visiting]. Зборник Матице српске за друштвене науке, 144(3), 563–576. DOI: 10.2298/ZMSDN1344563b

Бранков, Ј., Бјељац, Ж., Поповић, И. (2009). Туристичка манифестација „Kосидба на Рајцу” – Анализа према полу и старосној структури посетилаца [Tourist event “haymaking on mt Rajac” – Analysis by gender and age structure of visitors]. Зборник радова Географског института Јован Цвијић, 59(1), 103–120.

Јовановић, В. (2013). Тематски туризам. [Special interest tourism]. Београд: Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент.

Ловић, С., Бјељац, Ж., Цветковић, М. (2012). Туристичка манифестација „Дани шљиве – шљиво моја” у Блацу – анализа географског порекла посетилаца и њихових одређених демографских карактеристика [Tourist event “Days ofplum” at Blace – Demographic and geographic analysis of visitors]. Зборник радова Географског института Јован Цвијић, 62(2), 83-95. DOI: 10.2298/IJGI1202081L

Пасиновић, М. (2006): Менаџмент природних и културних ресурса [Managament of natural and cultural resources]. Бар: Факултет за туризам, хотелијерство и трговину.

Ћурчић, Н., Бјељац, Ж. (2007). Навике и понашања туриста везано за путовања – анализа према полу [The habits and behavior of tourists regarding travelanalysis by gender]. Демографија, књига 4, 303–314.

Черовић С. (2004). Истраживање туристичког тржишта [Tourism market research]. Нови Сад, Природно-математички факултет.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804