ОПОРТУНИЗАМ ПРИВАТНОГ АКТЕРА КОД ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА/OPPORTUNISM OF PRIVATE ACTORS IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

Предраг Цветковић

DOI Number
-
First page
427
Last page
444

Abstract


This paper deals with the issue of opportunism of private actors in Public-Private Partnerships (PPP). The problem of opportunism in the implementation of a PPP project stems from the fact that the parties’ relations are strained by the tension stemming from their conflicting interests. The organizational structure and the modus operandi of a public actor are aimed at accomplishing and promoting a general (public) interest. The aim of a private actor is to make a profit. This paper analyzes the reasons for the opportunism of a private actor in a public-private partnership, with emphasis on the “hold-up” problem imposed on the public actor. In particular, the hold-up problem is reflected in the fact that a public actor has to agree with the changes proposed in the PPP agreement by a private partner. This agreement is based on the fact that a public partner has no actual opportunity to protect the “initial agreement” contained in the original contract. The author proposes that the problem of opportunism shall be resolved ex ante by introducing relevant clauses in the PPP agreement. These clauses shall oblige the private partner to pay the price for their opportunistic behaviour. Therefore, the proposed methodology has a pre-emptive effect on the possible opportunism of a private actor.

Key words:         public-private partnership, opportunism, “hold-up”problem, project-specific investments.

 

Апстракт

Рад се бави питањем опортунизма приватног актера из јавно-приватног партнерства (ЈПП). Проблем опортунизма у реализацији ЈПП пројекта потиче из чињенице да однос његових актера карактерише тензија супротстављених инте­ре­са. Јавни актер је својом структуром и начином функционисања усмерен ка оства­ри­вању и развијању општег (јавног) интереса. Приватни актер има за циљ оства­ри­ва­ње добити.  Рад анализира разлоге опортунизма приватног актера ЈПП-а у, уз акце­нат на проблем „ограничења избора“ јавног актера. Конкретна манифе­ста­ција проблема ограничења избора је саглашавање јавног актера са изменама уговора које је предложио приватни партнер. Ова је сагласност резултат чињенице да је јавни партнер без суштинске могућности да заштити „првобитну погодбу“ из немо­ди­фи­ко­ваног уговора. У раду се предлаже коришћење уговорног решавања проблема опор­тунизма кроз exante стипулисање одређених клаузула у споразуму јавног и при­ватног партнера. Овим се клаузулама приватном партнеру ставља у изглед пла­ћање „цене“ за опортуно понашање. Стога описана методологија има преемптивно дејство на могућност опортунизма приватног актера.

Кључне речи:   јавно-приватно партнерство; опортунизам; „hold up“ проблем; пројектно специфичне инвестиције


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Ayres, I. and t Gertner, R. (1992). Strategic contractual inefficiency and the optimal choice of legal rules. Yale Law Journal, 101(4), 729−773.

Benjamin, K. and Leffler, K. B. (1981). The Role of Market Forces in Assuring Contractual Performance. Journal of Political Economy, 89(4), 615−641.

Cvetković, P. & Milenković-Kerković, T. (2011). Javno-privatno partnerstvo: polazna razmatranja [Public-private partnership: initial considerations]. Pravo i privreda, 4−6, 758−770.

Cvetković, P. & Sredojević, S. (2012). Јavno-privatno partnerstvo: priručnik za sprovodjenje na nivou lokalne samouprave [Public-private partnership: a handbook for implementation at the local government level]. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije.

Cvetković, P. (2013). Teorija igara kao analitički okvir javno-privatnog partnerstva. [Game Theory as an analytical framework of Public-private partnership]. U: P. Dimitrijević (ur.), Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru: tematski zbornik radova, (str. 241−254). Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta.

Cvetković, P. (2014). Ugovorni režim javno-privatnog partnerstva: sui generis karakter kao posledica holističkog pristupa [The Contractual Regime of Public-private partnerships: sui generis character as a consequence of the holistic approach]. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 66, 111−127.

Douglas G. B., Getner, R. H. & Picker, R. C. (1994). Game Theory and the Law. Harvard University Press.

Jovanović, M. (2012). Osvrt na stabilizacionu klauzulu u Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama [On the Stabilisation Clause in the Public-Private Partnership and Concessions Act]. Pravo i privreda, 4-6, 658−673.

Lepotić-Kovačević, B. (2012). Delatnosti od opšteg interesa i javno-privatno partnerstvo u oblasti energetike u propisima Republike Srbije [Activities of public interest and the Public-Private Partnership in the field of energy resources in the regulations of the Republic of Serbia]. Pravo i privreda, 7-9, 590−609.

Macneil, I. (1978). Contracts: Adjustment of Long-term Economic Relations under Classical, Neoclassical, and Relational Contract law. Northwestern University Law Review, 72, 854–905.

Nenezić, D. & Radulović, B. (2012). Analiza mogućnosti i modaliteta finansiranja i mera finansijske podrške javno-privatnog partnerstva u Srbiji [Analysis of options, financial models and financial support measures in public-private partnerships in Serbia]. Квартални монитор, 30, 62−71; http://fren.org.rs/sites/

default/files/qm/L2_3.pdf accessed on 12th March 2015.

Ping, S. H. (2013). Game Theory and PPP. In: P. de Vries, B. Etienne (Eds.), The Routledge Companion to Public-Private Partnerships, (175−207), Routledge Handbooks Online, https://www.routledgehandbooks.com/citation?doi=10.4324/

ch8

Posner, R. A. 2(010). Economic Analysis of Law. Aspen: Aspen Publishers.

Radulović, B. & Nenezić, D. (2012). Novi regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo u Republici Srbiji: Učenje na sopstvenim ili tudjim greškama? [A new regulatory framework of Public-private partnership in the Republic of Serbia]. U: V. Radović (ed.), Uskladjivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije (190−219). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Rogerson, W.P. (1992). Contractual Solutions to the Hold-up Problem. The Review of Economic Studies, 4(59), 777−793.

Scott, R. E. & Stephan, P. B. (2006). The Limits of Leviathan: Contract Theory and the Enforcement of International Law. Cambridge University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804