НАСИЛНИШТВО И ВИКТИМИЗАЦИЈА КОД УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА:ЕФЕКТИ ПЕРИОДА ИСПИТИВАЊА, ПОЛА, РАЗРЕДА И УСПЕХА/VIOLENCE AND VICTIMIZATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS: EFFECTS OF TESTING PERIOD, GENDER, CLASS AND SCHOOL ACHIVEMENT

Валентина Соколовска, Бојана Динић, Душан Маринковић

DOI Number
-
First page
617
Last page
630

Abstract


Циљ овог истраживања је испитивање различитих облика насилништва и виктимизације међу ученицима средњих школа, узевши у обзир релевантне чи­ни­оце као што су период испитивања, пол, разред и школски успех. Узорак је чи­нило 947 ученика, од којих је 489 испитивано 2013. и 458 − 2014. године. Уче­ни­­ци су били из другог, трећег и четвртог разреда средњих школа различитих усме­­рења из урбане средине. Вршење и изложеност различитим облицима вршњачког насиља мерени су преко Упитника о вршњачком насиљу и викти­ми­за­цији (УВНB). Резултати показују да су облици вербалног насиља доминантни у насилној интеракцији, како у погледу вршења насиља, тако и у односу на трпље­ње насиља. Такође, у односу на претходну школску годину приметан је по­раст свих облика насиља и трпљења физичког насиља међу млађим учени­ци­ма. Док су младићи више склони директним облицима насиља, у случају скло­но­сти рела­ционом насиљу нису забележене полне разлике, али у трпљењу овог на­сиља полне разлике се морају сагледати у контексту успеха и периода испи­ти­вања.

VIOLENCE AND VICTIMIZATION AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS: EFFECTS OF TESTING PERIOD, GENDER, CLASS AND SCHOOL ACHIVEMENT

Abstract

This study aimed at examining different forms of violence and victimization among high school students, including relevant factors such as testing period, gender, class and school achivement. The sample included 947 high school students of which 489 were examined in 2013. and 458 in 2014. year. Students were from the second, the third and the fourth class of different high schools from urban city. Peer violence and victimization was measured by Peer Violence and Victimization Questionnaire (PVVQ). Results showed that verbal violence forms are the most dominant in peer violence and victimization interactions. Further, increase of all forms of violence and physical victimization was obtained among younger students. While male students are more prone to direct forms of violence and more suffer from physical violence, in the case of suffer from relational violence gender difference should be consider in the context of school achievement and testing period.

Key words:         peer violence, victimization, forms of violence, high school students, urban area


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Anderson, C. A., & Huesmann, L. R. (2003). Human aggression: A social-cognitive view. In M. Hogg & J. Cooper (Eds.), The Sage Handbook of Social Psychology (pp. 296–323). London: Sage.

Arent, H. (2002). O nasilju On Violence. Beograd: Alexandria Press.

Boulton, M.J., Trueman, M., & Flemington, I. (2002). Associations between secondary school pupils’definitions of bullying, attitudes towards bullying, and tendencies to engage in bullying: Age and sex differences. Educational Studies, 28(4), 353–370.

Boulton, M. J. & Underwood, K. (1992). Bully/victim problems among middle school children. British Journal od Educational Psychology, 62, 73–87.

Bursik, J. R. Jr. (1984). Urban Dynamics and Ecological Studies of Delinquency. Social Forces, 63(2), 393-413.

Card, N., Stucky, B., Sawalani, G., & Little, T. (2008). Direct and indirect aggression during childhood and adolescence: A meta−analytic review of gender differences, intercorrelations, and relations to maladjustment. Child Development, 79(5), 1185–1229.

Cook, J. P.,&J. H. Laub (2002). After the Epidemic: Recent Trends in Youth Violence in the United States. Crime and Justice, 29, 1–37.

Gartner, R. (1990). The victims of homicide: A temporal and cross-national comparison. American Sociological Review, 55(1), 92–106.

Гашић-Павишић, С. Ж. (2004). Мере и програми за превенцију насиља у школи Interventions and programs for preventing peer violence in school. Зборник Института за педагошка истраживања, 36, 168–187.

De Coster, S., Heimer, K., & Wittrock, S. M. (2006). Neighborhood disadvantage, social capital, street context, and youth violence. The Sociological Quarterly, 47(4), 723–753.

Динић, Б., Соколовска, В., Миловановић, И. и Ољача, М. (2014). Облици и чиниоци школског насилништва и виктимизације Forms and factoers of peer violence and victimisation. Зборник Института за педагошка истраживања, 46(2), 399–424.

Друштво за развој деце и младих – Отворени клуб (2014). Извештај о заступљености, врстама и узроцима вршњачког насиља у Нишу и Видину. Преузето са http://www.oknis.org.rs/centri-za-vrsnjacku-medijaciju/izdanja/

izvestaj-o-zastupljenosti-vrstama-i-uzrocima-vrsnjackog-nasilja.pdf

Due, P., Holstein, B.E., Lynch, J., Diderichsen, F., Gabhain, S.N., Scheidt, P., &Currie, C. (2005). Bullying and symptoms among school-aged children: International comparative cross sectional study in 28 countries. European Journal of Public Health, 15(2), 128–132.

Frisén, A., & Bjarnelind, S. (2010). Health-related quality of life and bullying in adolescence.Acta Paediatrica, 99(4), 597–603.

Hawker, D. S., & Boulton, M. J. (2000). Twenty years' research on peer victimization and psychosocial adjustment: A meta-analytic review of cross-sectional studies. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41(4), 441–455.

Horne, A. M., Stoddard, J. L., & Bell, C. D. (2007). Group approaches to reducing aggression and bullying in school. Group dynamics: Theory, research, and practice, 11(4), 262–271.

Jenkins, E. J. (1995). Violence exposure, psychological distress and risk behaviors in a sample of inner-city youth. In R. Block & C. Blocks (Eds.), Trends, risks, and interventions: Proceedings of the Third annual spring symposium of the homicide working group (pp. 287–298). Washington, DC: U. S. Department of Justice.

Kodžopeljić, J., Smederevac, S. i Čolović, P. (2010). Razlike u učestalosti i oblicima nasilnog ponašanja između učenika osnovnih i srednjih školaFrequency and manifestations of bullying: Differences between primary and secondary school students. Primenjena psihologija, 3(4), 289–305.

Kramer, C. R. (2000). Poverty, inequality, and youth violence. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 567, 123–139.

Marcus, R. E. (2007). Aggression and violence in adolescence. New York: Cambridge University Press.

Marušić, I. i P. Т. Ivanec. (2008). Praćenje vršnjačkog nasilja u osnovnim školama: Spolne razlike u učestalosti i vrstama nasilnog ponašanjaMonitoring peer violence in elementary schools: Gender differences in the frequency and types of violent behavior. Ljetopis socijalnog rada, 15(1), 5–19.

Mead, G. H. (2000). Um, osoba i društvo. Zagreb: Jesenski i Turk.

Miller, L. S., Wasserman, G. A., Neugebauer, R., Gorman-Smith, D., & Kamboukos, D. (1999). Witnessed community violence and antisocial behavior in high-risk urban boys. Journal of Clinical Child Psychology, 28, 2–11.

Moore, H. M., & Tonry, M. (1998). Youth violence in America. Crime and Justice,24, 1–26.

Nakamoto, J., & Schwartz, D. (2010). Is peer victimization associated with academic achievement? A meta-analytic review. Social Development, 19,221–242.

Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell.

Olweus, D. (1997). Bully/victim problems in school: Knowledge base and an effective intervention program. The Irish Journal of Psychology, 18(2), 170–190.

Olweus, D. (2010). Understanding and researching bullying: Some critical issues. In S. J. Jimerson, S. M. Ewearer, & D. L. Espelage (Eds.), Handbook of bullying in schools: An international percepctive (pp. 9−34). NY: Routledge.

Павловић, М. и Жунић-Павловић, B. (2008). Планирање школских програма превенције вршњачког насиља Planning school programmes for preventing peer violence. Настава и васпитање, 57(3), 318−337.

Pellegrini, A. D. & Long, J. D. (2004). Part of the solution and part of the problem: The role of peers in bullying, dominance, and victimization during the transition from primary school through secondary school. In D. L. Espelage & S. M. Swearer (Eds.), Bullying in American schools: A social ecological perspective on prevention and intervention (pp. 107–117). Mahwah, NJ: Lawerence Erlbaum Associates, Publishers.

Popadić, D. (2009). Nasilje u školama Violence at schools. Beograd: Institut za psihologiju.

Попадић, Д. и Кузмановић, Д. (2013). Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност дигиталног насиља међу ученицима у Србији. Београд: Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Преузето са http://sbn.rs/clientpub/uploads/Digitalno%20nasilje-Izvestaj%202013.pdf

Rajhvajn Bulat, L. i Ajduković, M. (2012). Obiteljske i psihosocijalne odrednice vršnjačkog nasilja među mladimaFamily and psychosocial determinants of youth peer violence. Psihologijske teme, 21(1), 167–194.

Roland, E., & Idsøe, T. (2001). Aggression and bullying. Aggressive Behavior, 27, 446–462.

Strøm, I. F., Thoresen, S., Wantzel−Larsen, T., & Dyb, G. (2013). Violence, bullying and academic achievement: A study of 15–year–old adolescents and their school environment. Child Abuse & Neglect, 37(4), 243–251.

Taylor, B. R. (1995). The Impact of Crime on Communities. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 539, 28-45.

Veber, M. (1998). Duhovni rad kao poziv Geistige Arbeit als Beruf. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Veenstra, R., Lindenberg, S., Oldehinkel, A. J., De Winter, A. F., Verhulst, F. C., & Ormel, J. (2005). Bullying and victimization in elementary schools: A comparison of bullies, victims, bully/victims, and uninvolved preadolescents. Developmental Psychology, 41(4), 672–682.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804