ФИДУЦИЈАРНА ТЕОРИЈА КАО ПОКУШАЈ ПОМИРЕЊА КОНЦЕПТА ДРЖАВНОГ СУВЕРЕНИТЕТА И КОНЦЕПТА МЕЂУНАРОДНОГ JUS COGENS-A/A FIDUCIARY THEORY AS AN ATTEMPT TO RECONCILE THE CONCEPT OF STATE SOVEREIGNTY WITH THE CONCEPT OF INTERNATIONAL JUS COGENS

Сенад Ганић

DOI Number
-
First page
543
Last page
558

Abstract


Апстракт

Постојање норми које се у хијерархији јављају као норме које се налазе изнад норми националних правних поредака и које се државама могу наметнути без њиховог пристанка, још увек је контроверзна појава у правној науци. Иако је њихова егзистенција данас неупитна, још увек постоји огромна доза отпора у њиховом прихватању која чини да jus cogens норма у међународном праву још увек није у потпуности објашњена. Један од кључних разлога зашто је то тако је тај што се ова норма јавља као негација државног суверенитета, с обзиром на то да руши концепцију о држави као правно неограниченоj творевини, што је још увек, код великог дела научне јавности, један од конститутивних елемената државне суверености. У покушају да баци ново светло на природу и порекло когентних норми али и да релаксира, у концепцијама које се нуде, иначе супротстављени однос између ових норми и државне суверенoсти, појавила се једна нова теорија која, чини се, даје одговоре на питања која је когентна норма са собом донела. Фидуцијарна теорија о jus cogens-у је, сматрамо, свакако један од успешнијих покушаја у том правцу и држимо да је од изузетне важности да научну али и ширу јавност упознамо са њеним основним поставкама и резултатима до којих је дошла.

Кључне речи:   Државни суверенитет, Jus Cogens, фидуцијарна теорија.


Abstract

The existence of norms being in the hierarchy appears as norms that are above the norms of national legal orders, and the ones can be imposed to the states without their consent, is still a controversial appearance in jurisprudence. Although their existence is now unquestionable, there is still a huge dose of resistance in their acceptance making the jus cogens norm in the international law not to be fully explained yet. One of the key reasons why it is so is that this norm appears as a negation of the concept of state sovereignty, since it destroys the concept of the state, as  the unlimited entity in the the legal sense, which is still, for a large part of the scientific community, one of the constituent elements of the state sovereignty. In an attempt to shed a new light onto the nature and origin of jus cogens norms but also to relax, in the conceptions being offered until now, a conflicting relationship between them and the state sovereignty,  a new theory has appeared that seems to be giving answers to questions that jus cogens brought along. The Fiduciary theory of jus cogens, we think, is certainly one of the most successful attempts in this direction, and we consider of great importance to make familiar the scientific and general public with its basic assumptions and the results of this theory.

Key words:         State Sovereignty, Jus Cogens, Fiduciary Theory


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Verdross, А. (1937). Forbidden Treaties in International Law. American Journal of International Law, 31, 571−578.

Verdross, А. (1966). Jus Dispositivum and Jus Cogens in International Law. American Journal of International law, 60, 55−63.

Decent, E. F. (2005). The Fiduciary Nature of Legal Authority. Queen's Law. Journal, 31, 259−310.

Editorial Comment, (1966). Jus Dispozitivum and Jus Cogens in International Law: In the Light of a Recent Decision of the German Supreme Constitutional Court. American Journal of International Law, 60, 511.

Kant, I. (1991). The Metaphysics of Morals. Cambridge: Cambridge University Press.

Кант, И. (1993). Метафизика морала [Тhe Metaphysics of Morals]. Сремски Карловци-Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Сојановића.

Kreća, М. (1977). Jus Cogens u međunarodnom pravu, (Doktorska disertacija). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Locke, J. (1690). An Essay Concerning the True Original Extent and End of Civil Governmеnt, Доступно на: http://www.pinkmonkey.com/dl/library1/book1283.

pdf, дана 01 .09. 2011. године.

Марковић, Р. (2008). Уставно право и политичке институције [Constitutional Law and Political Institutions]. Београд: Службени гласник.

Maus, I. (2001). Aspekti narodne suverenosti – O nacionalnim i međudržavnim dimenzijama demokratije [Aspekte der Volkssouveränität]. Beograd: Dosije.

Meron, Т. (1986). On a Hierarchi of International Human Rights. American Journal of International Law, 80, 1−21.

McNair, A. (1961). Law of Treaties. Oxford: Clarendon Press.

Petsche, M. A. (2010). Jus Cogens as a Vision of the International Legal Order. Доступно на: http://works.bepress.com/markus_petsche/3, дана 17. 09. 2011. године.

Ракић, Б. (2009). Србија пред светским судом [Serbia before the World Court]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Report of the Sixth Commitee to the General Assambly. Doc. A/5601., para. 18 (1963)

Stephens, P. J. (2004). A Categorical Approach to Human Rights Claims: Jus Cogens as a Limitation on Enforcement?. Wisconsin International law Journal, 22, 245−272.

Фулер, Л. Л. (2001). Моралност права [The Morality of Law]. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Christenson, G.A. (1988). Jus Cogens: Guarding Interests Fundamental to International Society. Virginia Journal of International Law, 28, 585−649.

Criddle, Е. Ј., & Decent, E. F. (2009). A Fiduciary Theory of Jus Cogens. The Yale Journal of International Law, 34, 331−389.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804