EТИКА ВРЛИНЕ И ЊЕН ЗНАЧАЈ У РАЧУНОВОДСТВУ/VIRTUE ETHICS AND ITS IMPORTANCE IN ACCOUNTING

Милован Вуковић, Дејан Ризнић, Данијела Воза

DOI Number
-
First page
327
Last page
344

Abstract


Oвaj рaд aнaлизирa eтику врлинe, кoja уз дeoнтoлoгизaм и утилитaризaм,  прeдстaвљa jeдну oд три трaдициje нoрмaтивнe eтикe кoje сe нajчeшћe примeњуjу у oблaсти пoслoвнe eтикe. Teжишни дeo рaдa сe oднoси нa рaзмaтрaњe eтикe врлинe – нajстaриje eтичкe трaдициje – како са теоријског, тако и са емпиријског становишта. Етика врлине, која се усредсређује на карактерне (моралне) црте појединца, постаје све значајније друштвено питање у савременом друштву с обзиром на све учесталије примере скандала у пословном свету, укључујући и најразвијеније земље. Главне етичке врлине су сагледане у теоријском смислу кроз призму рачуноводства – области која није имуна од различитих облика девијација у пословном деловању. У емпиријском делу рада су предочени разултати испитивања присуства различитих карактерних црта у раду запослених у рачуноводственом сектору на примеру једног већег производног система. Резултати овог истраживања показују да се концепт етике врлине може применити на рачуноводство, односно на професију рачуновође и ревизора.

Кључнe рeчи:   Нoрмaтивнa eтикa, пoслoвнa eтикa, eтикa врлинe, врлинe, рaчунoвoдствo.

 

Abstract

This paper analyzes virtue ethics which, together with deontоlogy and utilitarianism, represents one of the three traditions of normative ethics frequently applied to the area of business ethics. The main part of this paper considers various aspects of virtue ethics – the oldest ethical tradition – both from the theoretical and empirical standpoint. Virtue ethics, which focuses on character (moral) traits of an individual, is becoming an increasingly important social issue in modern society due to more and more common examples of scandals in the business world, including the most developed countries. The major ethical virtues  are seen theoretically through the prism of accounting – the area which is not immune to various forms of deviations in business activities. The empirical part of the paper provides the results of the study on the presence of different character traits in the work of the accounting sector employees in a large production system. The research results show that the concept of virtue ethics can be applied to accounting, that is, to the profession of accountant and auditor.

Кључне речи:   Normative ethics, business ethics, virtue ethics, virtues, accounting


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Anscombe, G.E.M. (1958). Modern moral philosophy.Philosophy,33, 1−19.

Ardaugh, D. (2010). Business as a profession: A bridge too far of fair way to go? Saarbrucken: Lamber Academic Publishing.

Beauchamp, T.L. (1991). Phylosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy. New York: McGraw-Hill.

De George, Р.Т. (1999).Business ethics (5th edn). EnglewoodCliffs, N.J.: Prentice Hall.

Ди Џорџ, Р.Т. (2003). Пословна етика [Businessethics]. Београд: Филип Вишњић.

Дмитрoвић Шaпoњa, Љ., Mилутинoвић, С. (2009а). Eтичнoст кao дугoрoчни интeрeс влaсникa кaпитaлa, мeнaџмeнтa и рaчунoвoдствeнe прoфeсиje и кao прeдмeт прoфeсиoнaлнe рaчунoвoдствeн eтикe [Ethnicity as along-term interest of the capital owners, management and accounting profession and as a subject of professional accounting ethics]. Рaчунoвoдствo, 5−6, 63−77.

Дмитрoвић Шaпoњa, Љ., Mилутиoнoвић, С. (2009b). Eтичкaoдгoвoрнoст и пoслeдицe нeeтичкoг пoнaшaњa у прoцeсу финaнсиjскoг извeштaвaњa [The ethical responsibility and the consequences of unethical behavior in the financial reporting process]. Aнaли Eкoнoмскoг фaкултeтa у Субoтици, 22, 177−187.

Dobson, J. (2007). Applying virtue ethics to business: The agent-based approach. Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies, 12(2), 1−11.

Драмонд, Џ., Беин, Б. (2001). Пословна етика [Businessethics], Београд: Clio.

Кант, И. (2008). Заснивање метафизике морала [Foundations of the Metaphysics of Morals]. Београд: Дерета.

May, W. (1989). Vocation, career and profession. Monograph Series.The Australian Institute of Ethics and The Professions, Brisbane, 1 (1).

MacIntyre, A. (1981).After Virtue. University of Notre Dame Press.

Mлaдић, Д., Кркaч, К. (2007). Увoд у oпћу eтику.[Introduction to general ethics]. У К. Кркач (Прир.),Увoд у пoслoвну eтику и кoрпoрaциjску друштвeну oдгoвoрнoст [Introduction to business ethics and corporate social responsibility] (стр. 27−69). Загреб: Зaгрeбaчкa шкoлa eкoнoмиje и мeнaџмeнтa − MATE.

Пeнс, Г. (2004). Teoриje врлинe. [Theories of virtues] У П. Сингер (Прир.), Увoд у eтику [Introduction to Ethics] (стр. 361−274). Сремски Карловци – Нови Сад: Издaвaчкa књижaрницa Зoрaнa Стojaнoвићa.

Segon, M. (2010). Managing organizational ethics: Proffesionalism, duty and HR practitioners. Journal of Business Systems, Governanace and Ethics, (5)(4), 13−25.

Tamminen, R., Leskinen, M. (1996). Level of ethics, ethical frustration and accountant discretionary practices. Electronic Journal of Business Ethics and Organizational Studies, 1(1), 1−11.

Flexner, A., Medical education in the United States and Canada: A Report to the Carnegie Foundation for the advancement of teaching, The Carnegie Foundation, Stanford; CA, 1910.

Christians, C.G., Rotzoll, K.B., Fowler, M., McKee, K.B. (2001). Media Ethics: Cases and Moral Reasoning. New York: Adison Wesley Longman.

Шeвeрс, M., Пaкaлук, M. (2009). Рaзумeвaњe рaчунoвoдствeнe eтикe. [Understanding Accounting Ethics]. Бeoгрaд: Службени гласник.

Weiss, J.W. (2008).Business Ethics (4th edn). Thomson: South-Western.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804