ТHE DEVELOPMENT OF SOCIALIST IDEAS IN THE PRINCIPALITY OF SERBIA FROM 1868 TO 1876

Мирослав Д. Пешић

DOI Number
-
First page
319
Last page
339

Abstract


This work shows the development of socialist thoughts in the Principality of Serbia from 1868 to 1876. The main character of socialist thoughts in Serbia in the second part of the 19th century was Svetozar Marković. The ideas that were founded in Serbia by Svetozar Markovic represented the reaction on capitalist order, i.e. on the civil society in Western European countries. As the leader of the generation of school youth which founded the National Radical Party a few years later (1881), Markovic got into a fight with the vicarious regime, demanding fundamental social and economical reforms in Serbia.


Keywords

Svetozar Marković, socialist ideas, National Assembly, liberals, Nikola Pašić.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Необјављени извори:

Архив српске академије наука и уметности (АСАНУ), бр.14556/8, Заоставштина Драгослава Страњаковића.Политичке борбе у Србији.Радикална странка-стварање и рад [Serbian academy of science and art archive, no. 14556/8, the legacy of Dragoslav Stranjakovic. Political fights in Serbia. The Radikal party-creation and work].

Објављени извори:

Каљевић, Љ. (2006).Моје успомене,[My memories]. приредио Слободан Турлаков.Ужице: Историјски архив.

Марковић, С. (1960). Сабрани списи, књ.1[Collected writings], book.1. Београд: Култура.

Марковић, С. (1965а)Сабрани списи, књ.2[Collected writings],book.2. Београд: Култура.

Марковић, С. (1965б).Сабрани списи, књ.3[Collected writings],book.3.Беорад: Култура.

Марковић, С. (1965в).Сабрани списи, књ.4 [Collected writings],book.4.Београд: Култура.

Марковић, С. (1995). Целокупна дела, књ.4[Overall work], book.4.Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Марковић, С.(1996б). Целокупна дела, књ.6 [Overall work],book.6.Београд:Завод за уџбенике и наставна средства

Марковић, С. (1996г).Целокупна дела, књ.7[ Overall work], book.7.Београд:Завод за уџбенике и наставна средства.

Марковић, С. (1996д).Целокупна дела, књ.11[ Overall work], book.11.Београд:Завод за уџбенике и наставна средства

Марковић, С. (1996а). Целокупна дела, књ.13[Overall work],book.13.Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

Марковић, С. (1996в).Целокупна дела, књ.16 [Overall work],book.16.Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Никола П. Пашић, Писма,чланци и говори (1872-1891) [Nikola P. Pasic, letters, articles and speeches (1872-1891)], приредили Латинка Перовић, Андреј Шемјакин, Београд 1995.

Програми и статути српских политичких странака до 1918.године [The programs and statutes of Serbian political parties until 1918.].приредили Василије Крестић, Радош Љушић, Београд 1991.

Протоколи Народне скупштине држане у Крагујевцу 1871.године[The protocols of the National assembly held in Kragujevac in 1871.]. Београд 1871.

Протоколи Народне скупштине држане у Крагујевцу 1873.године[ The protocols of the National assembly held in Kragujevac in 1873.].Београд 1874.

Стенографске белешке Народне скупштине одржане у Београду 1874/5, књ.1[The shorthand notes of the National assembly held in Belgrade 1874/5], book.1, Београд 1875.

Стенографске белешке Народне скупштине 1875/6, књ.1[The shorthand notes of the National assembly 1875/6],book.1, Београд 1876.

Стенографске белешке Народне скупштине одржане у Крагујевцу и Београду 1875/6, књ.2 [The shorthand notes of the National assembly held in Kragujevac and Belgrade 1875/6], book.2, Београд 1876.

Штампа: Раденик, Јавност, Политика.

Литература

Аутобиографија Николе П. Пашића, у: Никола П. Пашић (10.децембар 1926-10.децембар 1936),[The autobiography of Nikola P. Pasic, in: Nikola P. Pasic (10th December 1926 – 10th December 1936],Београд 1937.

Бјелица, М. (1972).Политичка штампа у Србији 1834-1872.године.[Political press in serbia 1834-1872].Београд: Југословенски институт за новинарство.

Гузина, Р. (1976). Општина у Србији 1839-1918.године [A municipality in Serbia 1839-1918].Београд: Рад.

Живановић, Ж. (1923). Политичка историја Србије у другој половини 19.века, књ.1[ Political history of Serbia in the second half of 19th century], book.1.Београд: Геца кон.

Живановић, Ж. (1924). Политичка историја Србије у другој половини 19.века, књ.2 [Political history of Serbia in the second half of 19th century], book.2.Београд: Геца кон.

Јовановић, С. (1990).Политичке и правне расправе, I-III[Political and legal disputes].Београд: Бигз.

Лапчевић, Д. (1922).Историја социјализма у Србији[ The history of socialism in Serbia].Београд: Геца кон.

Манојловић, Љ. (1936). Светозар Марковић[Svetozar Markovic].Београд: Нолит.

Милановић, Ј. (2007).Аћим Чумић (1836-1901) [ Acim Cumic 1836-1901]. Београд:Завод за уџбенике и наставна средства.

Милићевић, Ј. (1964).Јеврем Грујић.Историјат светоандрејског либерализма [ Jevrem Grujic. The history of St. Andreja's liberalism].Београд:Нолит

Милићевић, Ј. (2002). Прилог познавању порекла Србијанског парламентаризма, у: Друштвене појаве у Србији XIX.века[ The contribution to knowing the origin of the Serbian parliamentarism, in: Social phenomena in Serbia in XIX. century].приредио Радош Љушић.Београд: СКЗ

Перовић, Л. (1982). Пера Тодоровић [Pera Todorovic].Београд: Рад.

Перовић, Л. (1993).Српско-руске револуционарне везе.Прилози за историју народњаштва у Србији [Serbian-Russian revolutionary connections. The contributions to the history of nationalism in Serbia]. Београд: Службени лист СРЈ

Перовић, Л. (1997). Светозар Марковић и скупштинска опозиција 1874 и 1875.године, Живот и дело, Зборник радова[ Svetozar Markovic and the opposition in assembly in 1874 and 1875, Life and work, The collection of works].Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Перовић, Л. (2006).Између анархије и аутократије. Српско друштво на прелазима векова (XIX-XXI) [Between anarchy and autocracy. Serbian society in the transition of centuries XIX-XXI],у:Огледи, бр.8.Београд: Хелсиншки одбор за људска права у Србији.

Петровић, Р. (1972).Адам Богосављевић[Adam Bogosavljevic].Београд: Рад.

Продановић, Ј. (1947).Историја политичких странака и струја у Србији, књ.1 [The history of political parties and currents in Serbia], book.1.Београд:Просвета.

Раденић, А. (1973). Из историје Србије и Војводине 1834-1914.године[From the history of Serbia and Vojvodina 1834-1914.]. Нови Сад- Београд: Историјски институт.

Раденић, А. (1977). Социјалистички листови и часописи у Србији (1871-1918), књ.1[ Socialist papers and magazines in Serbia (1871-1918.],book.1.Београд:Просвета.

Раденић, А. (1988). Радикална странка и тимочка буна.Историја Радикалне странке-доба народњаштва, књ.1[Radical party and Timok rebellion.The history of the Radical party-the age of nationalism], book.1.Зајечар:Историјски архив

Скерлић, Ј. (1966). Светозар Марковић.Његов живот, рад и идеје [Svetozar Markovic. His life, work and ideas].Београд: Просвета

Спасић, Ж. (1975).Јавност Светозара Марковића [The public of Svetozar Markovic].Крагујевац: Светлост

Шемјакин, А.(2008). Идеологија Николе Пашића (1868-1891.)[The ideology of Nikola Pasic 1868-1891.]. Београд:Завод за уџбенике


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804