MULTIMEDIA APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL CONCEPTS IN CLASS TEACHING – A VIEW FROM THE STUDENTS’ PERSPECTIVE/МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРИСТУП РАЗВИЈАЊУ ДРУШТВЕНИХ ПОЈМОВА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ – ПОГЛЕД ИЗ УГЛА УЧЕНИЧКЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ

Aleksandra Trbojević, Biljana Jeremić, Živorad Milenović

DOI Number
-
First page
867
Last page
885

Abstract


The starting point of this paper is the widespread educational imperative that is nowadays directed towards schools, which are expected to prepare students to understand the sociability of the world they live in and to actively participate in it. This paper considers the possibility of more significantly affecting the development of complex social concepts (social groups, the past and the development of society, standards and rules, laws, etc.) and social interaction. The issue of efficiency of applied teaching models is viewed from the perspective of students as actors in the educational process. The aim of this research is to determine students’ attitudes towards the adoption of content about the past during lessons based on the multimedia approach, as compared to traditional classes. The paper proposes a general hypothesis that the teaching about the distant past that includes vocal reproduction and audio-visual perception is more successful at encouraging students to continue independent research of historical sources, to actively construct historical knowledge, and to express social skills. The students (N=124) evaluated the effects of teaching on the subscales of a Likert-type questionnaire: research of historical sources, active construction of knowledge, and social skills. The results showed that students evaluated the applied teaching models for the adoption of content about the past as successful. Students who were focused on the musical and visual experience during the processing of historical content estimate that they understood the events, that the events seemed real to them, that they imagined historical places and personalities with ease, which contributed to their researching sources on their own, being more active in classes, and cooperating with others. The implications of the research results on the issue of more effective teaching during which social concepts are developed are reflected in the constant creation of new teaching models that make the understanding of today’s society and living in it more successful.

Key words: historical content, music, singing, teaching of science and social studies.

 

Полазиште рада је све присутнији образовни императив који се данас упућује школама, од којих се очекује да ученике припреме за разумевање друштвености света у коме живе, и да у њему активно учествују. У раду се разматра могућност да се новим наставним моделима значајније утиче на развој сложених друштвених појмова (друштвене групе, прошлост и развој друштва, норме и правила, закони и др.) и социјалну интеракцију. Питање ефикасности примењених наставних модела посматрано је из угла ученика као једног од актера образовног процеса. Циљ спроведеног истраживања био је да се утврде њихови ставови у погледу усвајања садржаја о прошлости током наставе обликоване мултимедијалним приступом, у поређењу са традиционалном наставом. Постављена је општа хипотеза по којој настава о далекој прошлости која укључује  вокалну репродукцију и аудиовизуелну перцепцију успешније подстиче ученике на даље самостално истраживање историјских извора, активну конструкцију историјских сазнања и испољавање социјалних вештина. Упитником Ликертовог типа ученици (Н=124) су процењивали ефекте наставе по субскалама: истраживање историјских извора, активна конструкција знања, социјалне вештине. Резултати су показали да примењене наставне моделе ученици процењују успешним за усвајање садржаја о прошлости. Ученици који су током обраде историјских садржаја били фокусирани на музички и визуални доживљај процењују да су разумели догађаје, да су им они деловали стварни, да су са лакоћом замишљали историјска места и личности, што је допринело да и сами истражују изворе, да на часовима буду активни и да сарађују са другима. Импликације резултата истраживања на питање ефикасније наставе током које се развијају друштвени појмови, одражавају се у константном осмишљавању нових наставних модела који разумевање друштва данашњице и практично деловање у њему чине успешнијим.

Кључне речи: историјски садржаји, музика, настава Природе и друштва, певање.

 

 

 


Keywords

historical content, music, singing, teaching of science and social studies.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Abbot, D., Lundin, J., & Ong, F. (Eds.). (2008). California preschool learning foundations Volume 1. C A: California Department of Education, Child Development Division, Retrieved: April 29, 2013 from: http://www.cde.ca.gov/sp/cd/re/psfoundations.asp

Alten, M. (1997). Un siècle d'enseignement musical à l'école primaire. Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 55(1), 3-15

Baranović, B. (2006). Nacionalni kurikulum u europskim zemljama i Hrvatskoj: komparativni prikaz. [National Curriculum in European Countries and in Croatia: Comparative Analysis]. Sociologija sela, 44 (2-3), 181-200.

Baucal, A. (2003). Konstrukcija i ko-konstrukcija u zoni narednog razvoja: da li i Pijaže i Vigotski mogu biti u pravu? [Construction and Co-Construction in the Zone of Proximal Development: Could Both Piaget and Vygotsky Be Right?]. Psihologija, 36 (4), 517-542.

Blagdanić, S. (2008). Obrazovni potencijal istorijskih sadržaja u nastavi prirode i društva. [Educational Potential of Historical Content in the Teaching of Science and Social Studies]. Pedagogija, 63(1), 75-84.

Braičić, Z., Đuranović, M., & Klasnić, I. (2015). Teaching and Learning Methods and Practices in Science and Social Studies Lessons. Croatian Journal of Education, 17(1), 83-95.

Buljubašić Kuzmanović, V. (2006). Pedagoška radionica u funkciji aktivne nastave i učenja na uspjesima. [Pedagogic Workshop in the Function of Active Teaching and Learning Through Success]. Metodički ogledi, 12(1), 123-136.

Cameron, C., Connor, C., & Morrison, F. (2005). Effects of variation in teacher organization on classroom functioning. Journal of School Psychology, 43(1), 61-85.

Carpendale, J., & Lewis, C. (2004). Constructing an understanding of mind: The development of children`s social understanding within social interaction. Behavioral and Brain Sciences, 27(1), 79-151.

Chen, A., Darst, P., & Pangrazi, R. (2001). An examination of situational interest and its sources. British Journal of Educational Psychology, 71(1), 383-400.

De Zan, I. (2001). Metodika nastave prirode i društva. [Methods of Teaching Science and Social Studies]. Zagreb: Školska knjiga.

Đorđević, J. (2009). Individualizacija i inoviranje nastave i učenja u školi 21. veka. [Individualization and Innovations in Teaching and Learning in the School of the 21st Century]. Pedagoška stvarnost, 47(7-8), 673-685.

Hus, V., & Aberšek, B. (2007). Early Science Teaching in the New Primary School in Slovenia. Journal of Baltic Science Education, 6(1), 58-65.

Ilić, M. (2010). Inkluzivna nastava [Inclusive teaching]. Univerzitet u Istočnom Sarajevu Filozofski fakultet na Palama.

Jovanović, V. (2011). Faktori napredovanja na testu čitalačke pismenosti. [Factors of Progress in Reading Literacy Test]. Psihološka istraživanja, 14(2), 135-155.

Jeremić, B. (2012). Model komunikacije tokom horskog izvođenja [Model of Communication During Choir Performance]. Nastava i vaspitanje, 81(2) 333-350.

Jeremić, B. (2013). Recognition and support program for children talented for music at junior age of school children. Metodički obzori, 8(18), 97-109.

Koljanin, D. (2008). Istorija kao naučna disciplina i školski predmet [History as a Scientific Discipline and as a School Subject. U: A. Đurović (ur.). Istorija – ključni pojmovi za kraj obaveznog obrazovanja: priručnik za nastavnike [History – Key Concepts for the End of Compulsory Education: A Teachers Handbook] (77-84). Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Kostović Vranješ, V., & Goreta, S. (2008). Suradničko učenje u okviru trodijelnog sustava za promicanje kritičkog mišljenja (ERR) u nastavi prirode i društva – Moj zavičaj. [Cooperative Learning in the Framework of a Three-Part System for Promoting Critical Thinking (ERR) in Teaching Science and Social Studies – My Homeland U: I. Hicela (ur.). Zbornik radova Prema kvalitetnoj školi [Collection of Papers: Towards a Quality School] (241-251). Split: Sveučilište u Splitu Filozofski fakultet.

Milutinović, J. (2006). U susret promenama sistema vaspitanja i obrazovanja – muzeji kao paradigma učionice van škole [Towards the Changes of the Education System – Museums as a Paradigm of a Classroom Outside a School. U: E. Kamenov (ur.). Zbornik radova Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije [Collection of Papers: Development of the Education System During Transition] (250-264). Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu Filozofski fakultet.

Miklošević, Ž. (2010). Muzeji i njihov odnos spram prošlosti [Museums and their relation to the past]. Povijest u nastavi, 8(2), 203-215.

Milenović, Ž. (2013). Evaluacija i identifikacija ishodišnih i procesualnih kvaliteta rada učenika u inkluzivnoj nastavi [Evaluation and Identification of Outcome and Process Quality of the Work of Students in Inclusive Teaching]. Pedagogija, 68(3), 494-502.

Miščević Kadijević, G. (2009). Uticaj različitih modaliteta kooperativnih oblika rada na usvajanje deklarativnih i proceduralnih znanja učenika [Influence of Different Modalities of Cooperative Work Forms on Adopting Declarative and Procedural Knowledge in Students]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 42(1), 383-400.

Mlinarević, V., Peko, A., & Munjiza, E. (2007). Slika obitelji u udžbenicima hrvatskog jezika i književnosti za mlađu školsku dob [Image of a Family in the Schoolbooks of Croatian Language and Literature for the Early School Age]. Odgojne znanosti, 9(1), 33-48.

Montessori, M. (1998). Creative Development in the Child: The Montessori Approach, Vol. 1 & 2. Edited and compiled notes from 1939 Madras course that Mario Montessori translated as a study aid. Ed. Rukmini Ramachandran. Trans. Mario M. Montessori. Madras, India: Kalakshetra.

National Curriculum Standards for Social studies (1988). Izveštaj NCSS Radne grupe o osnovnim društvenim studijama u ranom detinjstvu. [Report of the NCSS Work Group on Basic Social Studies in Early Childhood]. Retrieved: March 31, 2012 from http://www.ncss.org/positions/elementary

Pešikan, A. (1996). Treba li deci istorija-psihološki problemi učenja/nastave istorije u osnovnoj školi [Do Children Need History – Psychological Problems of Learning/Teaching History in a Primary School]. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika.

Pešikan, A. (2003). Nastava i razvoj društvenih pojmova kod dece [Teaching and Development of Social Concepts in Children]. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pijaže, Ž., & Inhelder, B. (1978). Intelektualni razvoj deteta [The Intellectual Development of a Child]. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

PISA (2003). Program međunarodnog ispitivanja postignuća učenika, Srbija: Rezultati [The Program of International Student Achievement Tests, Serbia: Results]. Beograd: Institut za psihologiju.

Sorden, S., D. (2012). The Cognitive Theory of Multimedia Learning. Retrieved: February 27, 2014 from http://www.scoop.it/.../sorden-draft-multimedia2012-p.

Spodek, B., Saracho, O., & Lee, D. (1984). Mainstreaming young children. Belmont: Wadsworth Publishing Co.

Stanisavljević Petrović, Z., & Cvetković, M. (2011). Dimenzije razvoja multikulturalnosti u školskoj sredini [Dimensions of the Development of Multiculturalism in a School Environment]. Teme, 35(4), 1407-1420.

Stevanović, M. (2003). Modeli kreativne nastave [Models of Creative Teaching]. Rijeka: Andromeda.

Šefer, J. (2003). Pristupi tematskoj nastavi [Approaches to Thematic Teaching]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 35(1), 79-93.

Šefer, J., & Ševkušić, S. (2007). Misliti u vremenu i prostoru: predlozi za izmene u programu predmeta poznavanje društva [To think in time and space: suggestions for curricular changes in the academic subject Social Studies]. Nastava i vaspitanje, 56(4), 361-372.

Ševkušić, S. (1993). Kooperativno učenje u razredu [Cooperative Learning in Class]. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 25(1), 73-85.

Ševkušić, S. (2006). Osnovne metodološke postavke kvalitativnih istraživanja [Basic Methodological Postulates of Qualitative Research]. Zbornik radova, br. 38/2. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Ševkušić, S., & Šefer, J. (2006). Akciono istraživanje novog pristupa nastavi poznavanja društva u četvrtom razedu osnovne škole [Action Research of the New Approach in Teaching Social Studies in the Fourth Grade of Primary School]. Nastava i vaspitanje, 55(3), 269-283.

Španović, S. (2013). Pedagogical Aspects of E-Textbooks. Odgojne znanosti, 12(2), 459-470.

Tomanović, S. (2004). Sociologija detinjstva. Sociološka hrestomatija [Sociology of Childhood. Collection of Sociology Papers]. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Trbojević, A. (2010). Uticaj primene novih modela obrade istorijskih sadržaja na uspeh učenika u nastavi prirode i društva [Effects of the application of new models of teaching historical content in the teaching of Science and Social Studies on students’ success]. Nastava i vaspitanje, 59(3), 377-389.

Trbojević A., & Španović S. (2013). Integrisana nastava prirode i društva u funkciji formiranja društvenih pojmova [Integrated teaching of Science and Social Studies in the Function of Forming Social Concepts]. Inovacije u nastavi, 26(2), 30-44.

Trbojević, A., Jeremić, B., & Pećanac, R. (2015). Application of Computers and Vocal Music Performance in the Formation of Social Concepts of Early School Age Children. In: Mgr. Miroslava Fudorová (Ed.) Zborník vedeckovýskumných prác, č. 15 (195-212). Banska Bistrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Turner, N., T. (2003). Essentials of elementary social studies: Part of the Essentials of Class teaching Series. Retrieved: October 7, 2012 from http://www.amazon.com/Essentials-Elementary-Studies Classrom Teaching /dp/0205402666.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804