ОБЉУБА ЗЛОУПОТРЕБОМ ПОЛОЖАЈА НАСТАВНИКА/SEXUAL INTERCOURSE THROUGH TEACHER’S ABUSE OF POWER

Игор Вуковић, Иван Ђокић

DOI Number
-
First page
887
Last page
902

Abstract


Апстракт

У раду се разматра питање дозвољености сексуалних односа између наставника и ученика, пре свега из угла постојећих кривичноправних забрана. И у случају када је сексуални однос између наставника и ученика правом дозвољен, због позиције неравноправности ових субјеката оправдано се доводи у сумњу социјално-етичка прихватљивост таквог односа. Претежни део рада је посвећен правно-догматској анализи законских обележја кривичног дела обљубе злоупотребом положаја, када се као учинилац појављује наставник или васпитач. С обзиром на то да инкриминисање овог деликта није неспорно, неопходно је да се његова криминална зона рестриктивно тумачи, тако да обухвати само случајеве у којима заиста долази до злоупотребе положаја или поверења.

Кључне речи: наставник, васпитач, злоупотреба положаја, сексуални односи

Abstract

The paper analyses the question of the permissibility of sexual relationships between teachers and students, primarily from the perspective of existing criminal prohibitions. And in those cases in which the sexual relationship between teacher and student is legally allowed, the position of inequality of these persons reasonably casts doubt on the social-ethical acceptability of such a relationship. Most of the work is devoted to legal-dogmatic analysis of the actus reus and mens rea of the offence of sexual intercourse through abuse of position by teacher or educator. Given the fact that this offence is arguable, it is essential that criminal zone in this case should be interpreted restrictively, so as to cover only cases in which really comes to the abuse of position or trust.

Key Words: teacher, educator, abuse of position, sexual relations


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


DeChiara, P. (1988). The Need for Universities to Have Rules on Consensual Sexual Relationships Between Faculty Members and Students. Colombia Journal of Law and Social Problems, 21(2), 137−162.

Закон о основама система образовања и васпитања [The Law on the Foundations of the Education System], Службени гласник РС. Бр. 72 (2009), 52 (201) и 55 (2013).

Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима [The Law on Special Measures in Preventing the Commission of Crimes Against Sexual Freedom towards Minors],Службени гласник РС. Бр. 32 (2013).

Закон о сексуалним кривичним делима Велике Британије [Sexual Offences Act 2003].

Збирка судских одлука из области кривичног права (1972). Београд: Републички завод за јавну управу.

Конвенција Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања од 2007. године [Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse], CETS No.: 201.

Краус, Б. (1986). У: Н. Срзентић (Ред.), Коментар кривичних закона СР Србије, САП Косова и САП Војводине [Commentary on the Criminal Acts of SR Serbia, SAP Kosovo and SAP Vojvodina]. Београд: Савремена администрација.

Кривични законик [The Criminal Code], Службени гласник РС. Бр. 85 (2005), 72 (2009), 111 (2009), 121 (2012), 104 (2013) и 108 (2014).

Кривични законик Аустрије [Strafgesetzbuch], Савезни службени лист. Бр. 60 (1974),… 106 (2014).

Кривични законик Краљевине Југославије [The Criminal Code of the Kingdom of Yugoslavia], Службене новине. Бр. 47 (1929), 1213 (1931) и 2455 (1931).

Кривични законик Немачке [Strafgesetzbuch], Службени лист Царства. Бр. 127 (1871),… Савезни службени лист. Бр. 10 (2015).

Лазаревић, Љ. (2011). Коментар Кривичног законика [Commentary on the Criminal Code]. Београд: Правни факултет Унион.

Lenckner T. & Perron W. (2001). In: A. Schönke & H. Schröder (Hrsg.) et al. Strafgesetzbuch. Kommentar (рр. 1414−1418). München: C. H. Beck.

Maier, P. (2007). In: M. A. Niggli & H. Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar. Strafrecht II (рр. 1113−1170). Basel: Helbing Lichtenhahn.

Philipp, T. (2014). In: F. Höpfel, E. Ratz (Hrsg.), Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch (§§ 201−212, рр. 92−97). Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.

Renzikowski, J. (2005). In: B. von Heintschel-Heinegg (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch (Band 2/2, рр. 1043−1087). München: C. H. Beck.

Симић, И. (2007). Кривични законик – практична примена [The Criminal Code – Practical Application]. Београд: Службени гласник.

Стојановић, З. (2012). Коментар Кривичног законика [Commentary on the Criminal Code]. Београд: Службени гласник.

Таховић, Ј. (1956). Коментар Кривичног законика [Commentary on the Criminal Code]. Београд: Савремена администрација.

Fischer, T. (2011). Strafgesetzbuch und Nebengesetze. München: C. H. Beck.

Frommel, M. (2005). In: U. Kindhäuser, U. Neumann & H.-U. Paeffgen (Hrsg.), Nomos Kommentar. Strafgesetzbuch (Band 2, рр. 3211−3219). Baden-Baden: Nomos.

Clay, R. H. C. (1976). Dismissal of Public Schoolteachers for Aberrant Behavior. Kentucky Law Journal, 64(4), 911−936.

Connolly, W. B. & Marshall, A. B. (1989). Sexual Harassment of University or College Students by Faculty Members. Journal of College and University Law, 15(4), 381−403.

Чејовић, Б. (1986). Кривично право у судској пракси. Посебни део [Criminal Law in the Jurisprudence. Special Part]. Београд: Југословенски завод за продуктивност рада.

Wiprächtiger, H. (2007). Das geltende Sexualstrafrecht – eine kritische Standortbestimmung. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 125, 280−314.

Young, S. (1996). Getting to Yes: The Case against Banning Consensual Relationships in Higher Education. American University Journal of Gender and the Law, 4(2), 269−302.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804