THE IMPORTANCE AND REPRESENTATION OF PATRIOTIC EDUCATION CONTENT IN ELEMENTARY SCHOOL TEACHING OF MUSIC CULTURE

Драгана Цицовић Сарајлић, Биљана M. Павловић

DOI Number
10.22190/TEME1703539C
First page
539
Last page
556

Abstract


This paper discusses the importance and representation of the content of patriotic education in elementary school teaching of music culture and the attitude of students towards it. Patriotic education in teaching of music culture is realized by familiarizing students with the musical contents that contribute to the development of patriotism, such as traditional, spiritual and patriotic songs, as well as works of national art music. This form of education today has great meaning and significance, especially in the region of Kosovo and Metohija where, due to the specific conditions of life of Serbian people, it is necessary to pay more attention to developing a sense of state and national belonging and patriotism. The paper presents the results of the research which was aimed at determining the opinion of the 8th grade students from the territory of central Serbia and Kosovo and Metohija about the importance and representation of the content of patriotic education in elementary school teaching of music culture. The starting assumption of the study was that 8th grade students from the territory of central Serbia and Kosovo and Metohija have a developed awareness about the importance of the content of patriotic education and the need for its greater representation in elementary school teaching of music culture, which was partly confirmed by the research. The results of the research indicate the necessity for greater representation of patriotic education in elementary school teaching of music culture. The study was conducted using descriptive methods and the methods of theoretical analysis.


Keywords

patriotism, education, music contents, elementary school.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Анђелковић, П. (2014). Пасионирани патриотизам или ЕУропство [Passionate patriotism or EUslavery]. Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини − Косовска Митровица.

Базић, Ј. (2012). Друштвени аспекти образовања [Social aspects of education], Прилози за социологију образовања. Београд: Институт за политичке студије, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић.

Базић, Ј. и Павловић, Б. (2017). Улога музике у формирању и реконструкцијама српског националног идентитета [The role of music in the formation and reconstruction of the Serbian national identity]. Српска политичка мисао, број 1, 24. vol. 55. Београд: Институт за политичке студије, 279‒298.

Бодрожић, Ђ. (2015). Српски идентитет [Serbian identity]. Београд−Подгорица: Српска књижевна задруга, Књижевна задруга српског националног вијећа.

Цицовић Сарајлић, Д. (2013). Српске духовне пјесме [Serbian spiritual songs], Збирка нотних записа за учитеље, наставнике и професоре музике. Косовска Митровица: Факултет уметности у Приштини–Звечану.

Цицовић Сарајлић, Д. (2014). Српска црквена музика у основношколској настави музичке културе [Serbian church music in primary school teaching of music culture]. Косовска Митровица: Факултет уметности у Приштини – Косовска Митровица.

Цвијић, Ј. (1966). Балканско полуострво и јужнословенске земље [Balkan Peninsula and the South Slavic countries]. Београд: Завод за уџбенике.

Ћоровић, В. (2014). Историја Срба [History of the Serbs]. Београд: Феникс либрис.

Деретић, Ј. (2005). Културна историја Срба [Cultural History of the Serbs]. Београд: Народна књига−Алфа.

Јовановић, Б. (2005). Школа и васпитање [School and education]. Београд: Едука.

Јовановић, Б. и Парлић, Ј. (2011). Улога наставе у остваривању циљева националног и интеркултуралног васпитања [The Role of Teaching in Achieving the Goals of National and Intercultural Upbringing]. У: К. Шпијуновић (ур.), Настава и учење: стање и проблеми, Зборник радова са научног скупа. Ужице: Учитељски факултет у Ужицу, 149–164.

Јовановић, Б. (2012). Улога школе у развијању националних и проевропских вредности [The role of the school in developing national and pro-European values]. У: В. Трифуновић (ур.), Школа као чинилац развоја националног и културног идентитета и проевропских вредности, Зборник радова са међународног научног скупа (16. април 2011). Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини, 75−88.

Јовановић, Б. и Качапор, С. (2016). Васпитање за међунационалну толеранцију и сарадњу [Education for inter-ethnic tolerance and cooperation]. Теме, г. XL, бр. 1, Ниш: Универзитет у Нишу, 351−364.

Krulj, R., Kačapor, S. i Kulić, R. (2002). Pedagogija [Pedagogy]. Beograd: Svet knjige.

Мандић, Б. (2009). Народно музичко стваралаштво као подстицај развоја духовног „зрачења” ученика [National musical creativity as an incentive for the development of spiritual „glow“ of students]. У: И. Радовановић и Б. Требјешанин (ур.), Иновације у основношколском образовању, Зборник радова са научног скупа (14. новембар 2009). Београд: Учитељски факултет у Београду, 334‒340.

Марковић, Ж. Д. (2010). Улога националног васпитања у очувању културног идентитета у глобализирајућем друштву [The role of national education in the preservation of cultural identity in a globalized society]. У: С. Денић (ур.), Могућност националног васпитања у време глобализације, Зборник радова са научног скупа (8. април 2010). Врање: Учитељски факултет у Врању, 32‒45.

Митровић, Љ. (2010). Геокултурна парадигма, национално васпитање и идентитет у ери глобализације [Geocultural paradigm, national education and identity in the era of globalization]. У: С. Денић (ур.), Могућност националног васпитања у време глобализације, Зборник радова са научног скупа (8. април 2010). Врање: Учитељски факултет у Врању, 81−98.

Павловић, Б. (2013). Традиционално народно музичко стваралаштво Косова и Метохије у настави музике [Traditional folk musical creativity of Kosovo and Metohija in teaching of music], Приручник за учитеље и наставнике музичке културе у основној школи. Лепосавић: Учитељски факултет у Призрену − Лепосавић.

Павловић, Б. (2013а). Васпитне вредности традиционалних народних песама и игара у настави музичке културе [The educational value of traditional folk songs and dances in Teaching of music]. Настава и васпитање, год. LXII, бр. 4, 668‒681.

Павловић, Б. и Цицовић Сарајлић Д. (2015). Заступљеност и значај патриотских песама у настави музичке културе [The presence and importance of patriotic songs in teaching of music]. У: В. Вујевић (ур.), Наука и слобода, Зборник радова са научног скупа (6‒8. јун 2014). Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 1143‒1154.

Pedagoška enciklopedija 2 [Pedagogical Encyclopedia 2] (1989). U: N. Potkonjak i P. Šimleša (ur.). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva [etc.].

Пејовић, Р. (1998). Српска музика од насељавања словенских племена на балканско полуострво до краја XVIII века [Serbian music from the settlement of Slavic tribes on the Balkan peninsula until the end of the eighteenth century]. Београд: Универзитет уметности у Београду.

Перковић Радак, И. (2004). Музика српског осмогласника између 1850. и 1914. године [Music of Serbian osmoglasnik – Orthodox liturgical books ‒ between 1850 and 1914]. Београд: Факултет музичке уметности у Београду.

Ракић, М. (2010). Национална безбедност и традиција [National Security and Tradition]. Приредио: Радослав Гаћиновић, Србија, Изградња националне безбедности, Зборник радова. Београд: Институт за политичке студије, 117‒132.

Васиљевић, З. (1996). Цветник српских народних песама [Collection of Serbian folk songs]. Београд: Просвета.

Васиљевић, З. (2000). Рат за српску музичку писменост [The war for Serbian music literacy]. Београд: Просвета.

Вилотијевић, М. (2000). Дидактика 1 [Didactic 1], Предмет дидактике. Београд: Научна књига, Учитељски факултет у Београду.
DOI: https://doi.org/10.22190/TEME1703539C

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804