УТИЦАЈ КВАЛИТЕТА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА НА ЕФЕКТИВНОСТ КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ У ЕРИ ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА/INFLUENCE OF EDUCATION SYSTEM QUALITY ON THE USE OF ICT IN TRANSITION COUNTRIES IN THE AGE OF INFORMATI

Бојан Крстић, Јелена Петровић, Тања Станишић

DOI Number
-
First page
747
Last page
763

Abstract


Апстракт

Сврха рада је да се истражи утицај образовања на развој информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у државама у транзицији. Циљ рада је да се одговарајућом методологијом идентификује повезаност достигнутог степена развоја образовања са развојем ИКТ који је мерен помоћу индикатора у оквиру комплексног индекса развоја ИКТ (енгл. ICT Development Index IDI). Истраживање се реализује применом кластер анализе, дескриптивне статистике, компаративне, корелационе и регресионе анализе. Резултати истраживања и дискусија структурирани су у три следећа сегмента: а) испитивање међузависности нивоа развијености ИКТ и нивоа образовања, б) анализа утицаја стопе писмености одраслог становништва, стопе учешћа становништва са средњим образовањем и стопе учешћа становништва са високим образовањем на ниво развијености информационо-комуникационих технологија и в) испитивање хетерогености транзиционих економија према нивоу образовања, као и њен утицај на развој ИКТ. Резултати анализе указују на постојање позитивне корелационе везе између развоја ИКТ и нивоа развоја образовања, при чему најзначајнији утицај на развој и примену ИКТ има развој високог образовања.

Кључне речи: информационо-комуникационе технологије, образовање, државе у транзицији.

Abstract

The purpose of this paper is to investigate the impact of education on the development of information and communication technologies (ICT) in transition countries. The aim is to identify, by using the appropriate methodology, the connection between the level of education development and the development of ICT, which are measured by several indicators within the IDI (ICT Development Index). The research uses cluster analysis, descriptive statistics, and comparative, correlation, and regression analysis. The research results and discussion are organized in the following three segments: a) examination of interdependence between ICT development and education level, b) analysis of the impact of the Adult literacy rate, Secondary gross enrollment ratio and Tertiary gross enrollment ratio on the ICT development level, and c) heterogeneity test of transition economies according to the level of education, as well as its influence on the development of ICT. The results of the analysis indicate the existence of a positive correlation between the ICT development and the level of education development. The development of higher education has the most important influence on the development and application of ICT.

Key words: information and communication technologies, education, transition countries

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Delors, J. (1996). Learning: The Treasure Wihin. Report to UNESCO of the International Commission on the Development of Education. Paris: UNESCO.

Evans, D., & Yen, C. D. (2005) E-government: An analysis for implementation: Framework for understanding cultural and social impact. Government Information Quarterly, 22 (3), 354-373. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2005.05.007

Ferro, E., Helbig, C. N., & Gil-Gracia, J. R. (2011). The role of IT literacy in defining digital divide policy needs. Government Information Quarterly, 28 (1), 3-10. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2010.05.007

Giannetti, F., Michelini, M., & D'Andrea, A. (2009). Instruments Go Virtual: Experiences on Educational Activities in the field of Telecommunications at the University of Pisa. Microwave Review, 15 (1), 8-16.

Gil-Flores, J., Torres-Gordillo, J. J., & Perera-Rodríguez, V. H. (2012). The role of online reader experience in explaining students’ performance in digital reading. Computers & Education, 59, 653–660, doi:10.1016/j.compedu.2012.03.014

ITU. (2014). Measuring the Information Society Report 2014, Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf

Knežević, M., & Veselinović, P. (2015). New Education Policy’s Priorities as a Function of Economic Development of Serbia. Ekonomika, 61 (1), 151-159.

Kruk, M. (2000). Edukacja i wychowanie w dobie globalizacji. [w:] Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, Rondalska D., Zduniak A., (red.). Poznań: Wyd. WSB.

Lundvall, B.A. (1998). The Learning Economy: Challenges to Economic Theory and Policy. Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishers.

Miladi, H., & Malekmohammadi, I. (2010). Feasibility of application of e-learning in higher education using factor analysis (Case study: agricultural extension and education students in Razi university). Journal of agricultural extension and education researches, 3 (1), 15-29.

Ministry of Education. Conclusions of the EDeAN European Conference on Accessibility and Design for All (2008). Retrieved from http://www.ceapat.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/decalogoleonacc.p df

Petrović, M., Bojković, N., Antić, I, & Petrovic, D. (2012). Benchmarking the digital divide using a multi-level outranking framework: Evidence from EBRD countries of operation. Government 29, 597-607. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2012.05.008

Sogol, T., Mohammadia, H. M., & Rezvanfar, A. (2014). Information and communication technology (ICT) in higher education: advantages, disadvantages, conveniences and limitations of applying e-learning to agricultural students in Iran. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152, 300-305.

The European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report 2012 – Integration across borders (2012). Retrieved from http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr12.pdf

Radovanović, V., & Savić, Lj., Knowledge and innovations – key factors of development and employment in the mining companies. Mining & Metallurgy Engineering Bor, 153 (1), 153-168. doi:10.5937/MMEB1401153R

Weber, A. (2011). The role of education in knowledge economies in developing countries. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2589-2594, doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.151


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804