(НЕ)УСКЛАЂЕНОСТ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА СА АКТУЕЛНИМ ПОТРЕБАМА ИНДУСТРИЈЕ У СРБИЈИ/(IN)COMPATIBILITY OF PROFESSIONAL EDUCATION WITH THE CURRENT NEEDS OF SERBIAN INDUSTRY

Марица Шљукић, Срђан Шљукић

DOI Number
-
First page
715
Last page
732

Abstract


Апстракт

         У раду се разматра (не)усаглашеност различитих нивоа стручног образовања са актуелним потребама индустрије у Србији, на примеру шест индустријских организација које су различитих структуралних карактеристика и које припадају различитим гранама индустрије (текстилној, хемијској, металској, дрвној, електро/машинској и прехрамбеној). Анализа је заснована на резултатима емпиријског истраживања које је у наведеним организацијама реализовано применом метода вишеструког случаја. Основни налази упућују на то да се у оквирима дефинисаног проблема (усклађеност/неусклађеност стручног образовања и индустријског рада у српском друштву) препознају две интересно раздвојене групације актера (послодавци и запослени) који имају различите перцепције квалитета стручног образовања и његове усаглашености са конкретним потребама индустријског процеса рада.

Кључне речи: стручно образовање, индустрија, српско друштво, транзиција, друштвени актери.

Abstract

In this paper the authors deal with the (in)compatibility of the different levels of professional education with the need of industry in Serbia, using the example of the six industrial organizations. These industrial organizations have got different structural characteristics and belong to different branches of industry (textile, chemical, metal, wood, electromechanical and food processing). The analysis is based on the results of empirical research, which has been realized by the multiple case method. The main findings make us think that it is possible (within the framework of the defined problem) to recognize two groups of social actors (employers and employees) with different interests and different perception of quality of professional education and its compatibility with the needs of industrial process of work.

Key words: industry, professional education, Serbian society, social actors, transition. 

 

 


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. The Qualitative Report, 4, 544−559.

Becker, G.S. (2006). The Age of Human Capital. In Lauder, H., Brown, P., Dillabough, J-A. & Halsey, A.H. (ed.), Education, Globalization and Social Change, (pp. 292−294). Oxford: Oxford University Press.

Braverman, H. (1983). Rad i monopolistički кapital: degradacija rada u dvadesetom stoljeću [Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century. Zagreb: Globus.

Bryman, Alan (2006). Integrating quantitative and qualitative research: how is it done? Qualitative Research, 6 (1), 97−113.

Вукадиновић, Ђ. (Ур.) (2011). Образовање у транзицији [Education In Transition. Нова српска политичка мисао, посебно издање, XIX(2).

Вуковић, С. (2012). Српско друштво и економија (1918−1992) [Serbian society and economy (1918-1992). Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.

Galbraith, J. R. (1968). Environmental and Technological Determinants of Organization Design: A Case Study.

http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/47606/environmentalecoogalb.pdf?sequence=1

Đurović, S. (1986). Državna intervencija u industriji Jugoslavije (1918−1941) [State intervention in the industry of Yugoslavia (1918-1941). Beograd: ISI.

Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories from Case Study Research. The Academy of Management Review, 14(4), 532−550.

Koković, D. (2009). Društvo i obrazovni kapital [Society and educational equity. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Lawrence, P. R. & Lorsch J. W. (1967). Differentiation and Integration in Complex Organizations. Administrative Science Quarterly, 12(1), 1−47.

Марјановић, В. и Марјановић, М. (2014). Подстицање развоја индустрије као кључна детерминанта стратегије реструктурирања привреде Републике Србије [Stimulation Of Industrial Development As The Key Determinant Of The Strategy Of Serbian Economic Restructuring. ТЕМЕ, 4, 1425−1444.

Матејић Ђуричић, З. и Филиповић, М. (2014). Експанзија образовања: реалност и привид једнаких шанси у доступности образовања [School Expansion: Reality And Psudo-Reality Of Equal Educational Opportunity. Социолошки преглед, 1, 87−103.

Milić, V. (2011). Osnovi metodologije iskustvenog istraživanja u duštvenim naukama [Basically experiential methodology in social science research. Beograd: Zavod za proučavanje sela.

Milošević, B. (1990). Tehničko stvaralaštvo radnika [Technical creative workers. Novi Sad: Narodna tehnika Vojvodine.

Milošević, B. (2004). Umeće rada: prilozi sociologiji rada [Inserts work: Contributions to the sociology of work. Novi Sad: Прометеј.

Mojić, D. (2010). O proučavanju organizacija u našoj sociologiji [A study of organizations in our sociology. Sociologija, 1, 106−110.

Privredna komora Srbije. Privredne grane (2013). Преузето са: http://www.pks.rs

Rifkin, J. (2004). The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. New York: Tarcher/Penguin.

Savić, Lj. (2010). Ekonomika industrije [Industrial Economics.Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.

Шљукић, М. и Шљукић, С. (2011). Образовање и привреда у контексту образовних реформи [Education and Economy in the Context of Educational Reforms. Нова српска политичка мисао, посебно издање, XIX (2), 107−117.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research – Design and Methods. SAGE Publications, Inc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804