INTERCULTURAL PERSPECTIVE OF SCHOOLS IN SERBIA

Maja Vracar, Sladjana Andjelković, Zvezdan Arsić

DOI Number
https://doi.org/10.22190/TEME1803917V
First page
917
Last page
935

Abstract


Starting from the current role of school in preparing students for life in a socially and culturally diverse world, this paper points out the need to change the paradigm towards an open constructivist curriculum and new learning strategies in the implementation of the concept of interculturality in the school context. Special attention has been devoted to developing intercultural competences of both students and teachers starting from the changes in the school culture, constructivist, contextual and integrated approach in viewing multicultural contents and activities. The paper presents two examples of the implementation of this concept which were created within the second component of the project entitled “The Support to Human Capital Development and Research – General Education and Human Capital Development – Razvionica” in schools in Serbia. The summary provides an outline of the pedagogical measures for supporting intercultural education, including the role of developing the school culture in that process.


Keywords

intercultural education, contextual approach, integrated approach, constructivist approach, students’ intercultural competences.

Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Анђелковић,С., Станисављевић Петровић, З. (2013). Учење и поучавање ван учионице – Амбијентална настава [Learning and teaching outside the classroom - Ambient teaching]. Настава и васпитање, бр. 1, год. LXII, (39–52).

Анђелковић, С., Станисављевић Петровић, З. (2013). Школа и неформални образовни контексти [School and Informal Educational Contexts]. Београд: Универзитет у Београду, Географски факултет.

Анђелковић, С., Станисављевић-Петровић, З. (2011): Значај природних и друштвених ресурса у функцији интеграцијског и амбијенталног приступа у иновирању функција школе. [The Importance of Natural and Social Resources in the Function of Integrated and Ambient Approach in Innovating School Functions]. Гласник Српског географског друштва, 91, 1, 171–193.

Banks, J.A. (1999). An Introduction to Multicultural Education (2nd edition). Boston: Allyn & Bacon.

Bennett, M., (1993), Towards Ethnorelativism: A Developmental Model of Intercultural Sensitivity. In R. M. Paige (Eds.), Education for the Intercultural Experience, (17–71). Yarmouth: Intercultural pres.

Богнар, Л. Матијевић, М. (2002). Дидактика. [Didactics]. Загреб: Школска књига.

Божиловић и Ј. Петровић (ур.), Модернизација, културни идентитети и приказивање различитости, [Modernization, cultural identity and representation of diversity, published as a full paper], 27–28. 2011, Ниш 211–230. Ниш: Филозофски факултет.

Брунер, Ј. С. (2000). Култура образовања. [The Culture of Education]. Загреб: Едука

Byram, M. (2000). Assessing Intercultural Competence in Language Teaching. Sprogforum, 18. 6, 8–13.

Ђорђевић, Д., Дамјановић, Р. (2016). Школска клима, њен значај за понашање ученика и могућности мерења. Теме, XL, 1, 301317.

Ђуришић-Бојановић, М. (2003) Мултикултуралност и мултиперспективност у образовању. [Multiculturality and Multiperspectivity in Education]. У С. Крњајић (ур.), Уважавање различитости и образовање [Respecting Differences and Education]. (137–142). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Гајић, О. и сар.(2011). Персоналне и социо-демографске карактеристике као корелати вредносних оријентација и интересовања студената у Војводини. [Personal and sociodemographic characteristics as the correlates of the value orientation and interests of students in Vojvodina]. Зборник Института за педагошка истраживања, 43, 1, 139–159.

Gertsen, M. C. (1990). Intercultural competence and expatriates. International Journal of Human Resource Management. 1, 3, 341–362.

Горки, П. Ц. (2006). Complicity with conservatism: The de‐politicizing of multicultural and intercultural education. Intercultural Education. 17, 2, 163–177.

Гошовић.Р и сар. (2012). Водич за унапређивање интеркултуралног образовања. [A Guide to Improving Intercultural Education]. Фондација за отворено друштво: Београд. Преузето 6. јануара 2017. са адресе file:///C:/Users/sladja/Downloads/Gosovic_Mrse_Jerotijevic_Petrovic_Tomic%202012%20%20Vodic%20za%20unapredjivanje%20interkulturalnog%20obrazovanja.pdf

Драшкић Вићановић и [Овде се чини да нешто недостаје због и.]. (2014). Културни идентитет, национални идентитет и проблем укуса. [Cultural Identity, National Identity and the Problem of Taste]. XI, 22, 47–56 ARHE.

Hrvatić, N. (2007): Interkulturalna pedagogija: nove paradigme, u: Previšić, V. i sаradnici: Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. [Pedagogy for lifelong education and knowledge society]. Zagreb, Hrvatsko pedagogijsko društvo, 41. – 57.

Интеркултурно размевање и људска права (2010). Intercultural Understanding and Human Rights]. Сарајево: Хелсиншки комитет Норвешке, Универзитет у Мостару, Хелсиншки комитет за људска и мањинска права Босне и Херцеговине, Хелсиншки комитет за људска права у Републици Српској (БИХ).

Јелачић, С. (2011). Специфичности и значај интеркултуралног образовања у савременим друштвима. [Specific characteristics and importance of intercultural education in modern societies]. Норма, 16, 1, 9–20.

Јовановић, Б., Качапор, С. (2016). Васпитавање за међународну толеранцију и сарадњу. [Education for international tolerance and cooperation]. Теме, 1, 351364.

Кнежевић Флорић, О. (2005). Мултикултурализам као основа интеркултуралног образовања. [Multiculturalism as a basis of intercultural education]. Педагошка стварност, 51(5-6), 353–362.

Коковић, Д. (2005). Пукотине културе. [The Cracks of Culture]. Нови Сад: Прометеј.

Лукач-Зоранић, А., Ивановић, А. (2014). Интеркултурално образовање: Нужност данашњице. [Intercultural Education: The Necessity of Modern Times]. Друга Међународна конференција Босна и Херцеговина и Еуроатланске интеграције: Тренутни изазови и перспективе, Бихаћ, Књига 2, (1081–1919). Бихаћ: Правни факултет у Бихаћу и CDI Бурч Универзитет.

Марковић Крстић, С. (2012). Васпитање за демократију, толеранцију и мултикултурализам [Education for Democracy, Tolerance and Multiculturalism]. U N.

Милутионвић Јована, Критички конструктивизам – концепција и могућности у области образовања, [Critical constructivism – the concept and the possibilities in the area of education]. Настава и васпитање, 2015. 437–453

Милутиновић, Ј., Зуковић, С. (2007). Образовање и културни плурализам. [Education and cultural pluralism]. Педагогија. 1, 23–33.

Neuliep, J. W. (2012). Intercultural Communication: A Contextual Approach (4th edition). Boston: Houghton Mifflin.

Новаковић, Н. (2014). Глобализација, глобализација образовања и Болоњска декларација. [Globalisation, Globalisation of Education and the Bologna Process]. Теме, XXXVIII, 285–298

Оквир националног курикулума – основи учења и наставе, [The National Curriculum Framework ‒ Foundation of Learning and Teaching]. Пројекат „Развионица”, Београд, 2015.

Ouellet, F. (1991). L’Education interculturelle-essays sur contenu de la formation des maitres. Paris: Editions L’Harmattan.

Петровић, А. (2001). Реформе наставних планова и програма и обука наставника матерњег језика за рад у мултикултуралном друштву. [The Curriculum Reform and Training Mother Tongue Teachers to Work in a Multicultural Society]. Зборник Института за педагошка истраживања, 33, 1, 442–450.

Процена квалитета Оквира националног курикулума – основе учења и наставе, [The Assessment of the Quality of the National Curriculum Framework – Foundation of Learning and Teaching]. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд, 2016.

Purković, D.,Bezjak, J. (2015). Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi temeljnog tehničkog odgoja i obrazovanja. [Contextual approach to learning and teaching in the basic technical education]. Školski vjesnik, 64, 1, 131–152.

Seelye, H. N. (1993). Teaching culture: Strategies for intercultural communication. Lincolnwood, IL: National Textbook Company.

Стандарди општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања (2013). [The standards of general intercurricular competences for the end of high school education]. Преузето 6. јануара 2017. са адресе http://www.ceo.edu.rs/images/stories/obrazovni_standardi/Opsti_standardi_postignuca/MEDJUPREDMETNE%20KOMPETENCIJE.pdf

Стратегија образовања у Србији, [Education Strategies in Serbia]. Vlada Republike Stbije, URL: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ СТРАТЕГИЈА-ОБРАЗОВАЊА.pdf (28.03.2017).

Stoll, L., Fink, D. (2000). Mijenjajmo naše škole. [Let’s change our schools]. Zagreb: Educa.

Szczepanski, A. (2001). What is Outdoor Education? U: Other Ways of Learning. 4th Eurocongress of The European Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, Rimforsa, Sweden. Posećeno 6. januara 2017,.http://www.eoe-network.org/European%20InstituteOE.htm

UNESCO (2001).Universal Declaration on Cultural Diversity.

UNESCO (2006). Guidelines on Intercultural Education, Education Sector UNESCO (ED-2006/WS/59) Paris: CLD 29366.

Вукчевић, Л. (2007). Методички модели у настави лектире у основној школи. [Teaching Models in Teaching Required Readings in Primary School]. Норма, год. 12, 2-3, 51–60.

Вујичић Л. (2007). Култура одгојно-образовне установе и квалитета промјена одгојно-образовне праксе. [The culture of educational institution and the quality of changes in educational practice]. Magistra Iadertina, 2, 1, 91–106

Walzer, M. (1994). Multiculturalism and Individualism. Dissent, 41, 185–191.

Зуковић, С. Милутиновић, Ј. (2008). Школа у духу новог времена: образовање за различитост. [School in the spirit of new times: education for diversity]. Настава и васпитање, 57, 4, 530–538.
DOI: https://doi.org/10.22190/TEME1803917V

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804