КРИЗА ДЕМОКРАТИЈЕ И УТИЦАЈ КОРПОРАТИВНОГ НОВИНАРСТВА/THE CRISIS OF DEMOCRACY AND THE IMPACT OF CORPORATE JOURNALISM

Зоран Јевтовић

DOI Number
-
First page
1583
Last page
1596

Abstract


Апстракт

Посматрајући савремено глобално друштво, запажамо два појма која спајају нације, религије, идеологије и културе: криза и промене. Уочавамо их свуда око себе: најексплицитније у економији и политици, преко безбедности и међународног права, науке и образовања, до медија и новинарства. Нове комуникационе технологије са процесима глобализације, денационализације, десуверенизације, конгломерације и корпоративизма преобликовале су изглед планете, издвајајући процес прикупљања, селектовања, обликовања и управљања информацијама као један од приоритетних за очување друштвене моћи. Проблем је у чињеници да се никада већи број медија широм планете налази у власништву свега неколико глобалних корпорација. Растући јаз између богатих и сиромашних тако се прикрива усмеравањем и надзором информација које спектакуларношћу, емоцијама и сензацијама привлаче пажњу реципијената. Уместо речи у извештавањима преовлађује спинована слика, дубина размишљања се мења манипулацијом и површношћу, док на место аналитичности ступа пропаганда. Грађански одговорно новинарство би требало да је удаљено од влада, извршних власти, законодаваца, финансијских центара, полиције, синдиката, цркве... јер је то једини начин да их надзире. У супротном и само постаје етаблирани део система, служећи интересима идеолошких олигархија и корпоративног капитала, чиме се и постојање демократије доводи у питање!

Кључне речи: новинарство, друштвени интереси, јавно мњење, медијско власништво, објективност, промене, цивилно друштво.

 

Abstract

When one observes the contemporary global society, one sees the two concepts that connect the nations, religions, ideologies and cultures: crisis and change. They can be noticed everywhere: the most explicitly in the economy and politics, through security and international law, science and education, to the media and journalism. New communication technologies with the processes of globalization, de-nationalization, seizing sovereignty, conglomeration and corporatism have transformed the appearance of the planet, highlighting the process of collecting, selecting, shaping and managing information as a priority for the preservation of social power. The problem lies in the fact that a large number of media across the planet is owned by a few global corporations. In that way, the growing gap between rich and poor is concealed by directing and overseeing information, which are spectacular, emotional and sensational, thus attracting the attention of recipients. Instead of words, in reports prevails spun image, the depth of thinking is changing by manipulation and superficiality, and analytics is replaced by propaganda. Civilly responsible journalism should be set away from the government, executive authorities, legislators, financial centres, police, trade unions, churches... because it’s the only way to supervise them. Otherwise, journalism itself would only become a part of the system, serving the ideological interests of the oligarchy and corporate capital, which threatens the democracy!

Keywords: journalism, social interests, public opinion, media ownership, objectivity, changes, civil society.


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Bagdikian, B. H. (1997). The Media Monopoly, 5th Edition, XIV‒XVI. Boston: Beacon.

Bustern, C. J. (1989). Daиly Newspaper Chaиns and the Antиtrust Laws. Journalism Monographs 110, New York.

Galbraith, J.K. (1970). Nova industrijska država [New industrial state]. Zagreb: Stvarnost.

Galbraith, J.K. (1983). Anatomija moći [Anatomy of power]. Zagreb: Stvarnost.

Edwards, D. & Cromwell, D. (2009). Newspeak in e 21st Century. London and New York: Pluto Press.

Фукујама, Ф. (1997). Судар култура [The clash of cultures]. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Хабермас, Ј. (2007). Политичка комуникација у медијском друштву – Да ли демократија још увек поседује епистемолошку димензију? Утицај нормативне теорије на емпиријско истраживање. [Political communication in the media society - Is democracy still has the epistemological dimension? The impact of normative theory to empirical research]. ЦМ, 5, 5-26.

Хакет, А. Р. и Џао, Ј. (2010). Одрживост демократије – новинарство и објективност [The sustainability of democracy - journalism and objectivity]. Београд: Клио.

Хантингтон, С. (2000): Сукоб цивилизација [The clash of civilizations]. Подгорица: ЦИД и Бања Лука: Романов.

Јевтовић, З. (2007). Масмедијски преображај тероризма и религије у глобалном поретку [Mass media transformation of terrorism and religion in the global ranking]. Политикологија религије, 1, 97-124.

Маркс, К. и Енгелс, Ф. (1977). Манифест комунистичке партије [The Communist Manifesto]. Сарајево: Свјетлост.

Милашиновић, С., Јевтовић, З. и Деспотовић, Љ. (2012). Политика, медији, безбедност [Politics, media, security]. Београд: Криминалистичко-полицијска академија.

Schumpetеr, J. (1950). Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper Brothers.

Cunningham, B. (2006). Re-thinking Objectivity. Columbia Journalism Review, April 16. http://www.rdillman.com/Dillman/Courses/COMCommon/articles/news/Re-thinking%20Objectivity.pdf (Посећено 17. 5. 2014)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804