АНАЛИЗА ЧИНИЛАЦА ИЗВОЗНИХ ПЕРФОРМАНСИ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА/ ANALYSIS OF EXPORT PERFORMANCE FACTORS OF ENTERPRISES FROM THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE PROCESS OF EUROPEAN INTEGRATION

Јелена Вапа Танкосић, Светлана Игњатијевић, Јована Гардашевић

DOI Number
-
First page
1257
Last page
1276

Abstract


Апстракт

 

Предмет истраживања је анализа извозних проблема и статегија предузећа из Републике Србије, са циљем да се идентификују главни извозни проблеми и испита њихов утицај на извозне перформансе, у светлу европских интеграција и укључивања на инострано тржиште. Истраживачки модел обухвата извозне проблеме и извозну стратегију као независне варијабле, и потом истражује релационе везе ових варијабли са извозним перформансама. Истраживањем смо обухватили мала и средња предузећа са територије Републике Србије. Користили смо упитник како би тестирали директан и индиректан утицај варијабли на краткорочне извозне перформансе употребом методе факторске анализе. Резултати истраживања указују да предузећа која поседују особље квалификовано за извоз на инострано тржиште имају директан утицај на побошање извозних перфоманси, као и да су најважнији проблеми при уласку на инострано тржиште, а посебно на тржиште ЕУ, за српске извознике  сложеност извозне документације, лоша организација извозног одељења предузећа, лош дизајн производа, високи трошкови превоза робе и неадекватна промоција предузећа на извозним тржиштима.


Кључне речи: извоз, извозне перформансе, извозни проблеми, тржиште ЕУ

 

Abstract

This paper focuses on the analysis of export problems and export strategies of enterprises from the Republic of Serbia, with the aim of identifying the major export problems and examining their impact on export performance in the light of European integration and future entry in international markets. The research model integrates export problems and export strategy as independent variables and then explores the relational connections of these variables with export performance. The study includes SMEs from the territory of the Republic of Serbia. We used a questionnaire to test the direct and indirect effects of variables on short-term export performance using the method of factor analysis. Research findings indicate that enterprises that have the personnel qualified for export into foreign markets have the most effective impact on improving export performance, and that the most important problems in entering the foreign market, especially the EU market, for the Serbian exporters are the complexity of export documentation, poor organization of the firm’s export department, poor product design, high transportation costs, and inadequate promotion of enterprises on export markets.

Key words: export, export performance, export problems, EU market


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Aaby, N. & Slater, S. (1989). Management Influences on Export Performance: A Review of the Empirical Literature 1978-88. International Marketing Review, 6 (4), 7-26.

AOFI -Serbian Export Credit and Insurance Agency, www.aofi.rs, accessed on Nov. 20, 2014.

Cavusgil, S.T. & Zou, S. (1994). Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58, 1-21.

Czinkota, M.R. (1994). A National Export Assistance Policy for New and Growing Businesses. Journal of International Marketing, 2 (1), 91-101.

Ignjatijević, S. & Milojević, I. (2012a). Competitive food production as a stimulus to economic development in Serbia. In Thematic Proceedings: International Scientific Meeting „Sustainable agriculture and rural development in terms of the Republic of Serbia strategic goals realization within the Danube region – preservation of rural values” (1496-1512). Belgrade: Institute of Agricultural Economics. available at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/43195/

Ignjatijević, S., Babović, J. & Đorđević, D. (2012b). Balasa indeks u određivanju komparativnih prednosti poljoprivrednih proizvoda u izvozu [Balassa index in determining comparative advantage of agricultural goods export]. Teme, 36(4), 1783-1800.

Johanson, J. & Vahlne, J.E. (1990). The Mechanism of Internationalization. International Marketing Review, 7(4), 11-24.

Julian, C.C. (2003). Export marketing performance: A study of Thailand firms. Journal of Small Business Management, 41(2), 213-221.

Katsikea, E., Theodosiou, M. & Morgan, N.A. (2007). Managerial, organizational and external drivers of sales effectiveness in export market ventures. Journal of the Academy of Marketing Science, 35, 270-283.

Katsikeas, C., Leonidou, L.C. & Morgan, N. (2000). Firm-level export performance assessment: Review, evaluation, and development. Journal of the Academy of Marketing Science, 28(4), 493-511.

Katsikeas, C., Piercy, N. & Ioannidis, C. (1996). Determinants of export performance in a European context. European Journal of Marketing, 30(6), 6-35.

Kotabe, M. & Czinkota, M.R. (1992). State government promotion of manufacturing exports: gap analysis. Journal of International Business Studies, 23(4), 637-658.

Leonidou, L. C., Katsikeas, C.S. & Piercy, N.F. (1998). Identifying managerial issues on exporting: Past research and future directions, Journal of International Marketing, 6(2), 74-102.

Leonidou, L.C. (1995). Empirical Research on Export Barriers: Review, assessment, and synthesis, Journal of International Marketing, 3(1), 29-43.

Leonidou, L.C. (2004). An analysis of the barriers hindering small business export development. Journal of Small Business Management, 42(3), 279-302.

Leonidou, L.C., Katsikeas, C.S. & Samiee, S. (2002). Marketing Strategy Determinants of Export Performance: A Meta-Analysis. Journal of Business Research, 55, 51-67.

Mariotti, S. & Piscitello, L. (2009). Research on export performance over the past 10 years: a narrative review. European Journal of International Management, 3, 365-381.

Morgan, N., Kaleka, A. & Katsikeas, C.S. (2004). Antecedents of Export Venture Performance: A Theoretical Model and Empirical Assessment. Journal of Marketing, 68 (1), 90-108.

Ožegović, L. & Pavlović, N. (2012). Menadžment malih i srednjih preduzeća nosilac razvoja privrede [Management of small and medium size enterprises as a carrier of economic growth], Škola biznisa, 1, 74-84.

Ruppenthal, T. & Bausch, A. (2009). Research on export performance over the past 10 years: a narrative review. European Journal of International Management, 3, 328- 364.

Salomon, R. & Shaver, M.J. (2005). Export and domestic sales: Their interdependence and determinants. Strategic Management Journal, 26 (9), 855-871.

Salomon, R. M. (2006). Learning from Exporting: New Insights, New Perspectives. Edward Elgar Publishing.

Seringhaus, F.H.R. (1986). The impact of government export marketing assistance, International Marketing Review, 3(2), 55-65.

Seringhaus, F.H.R. & Botschen, G. (1991). Cross-national comparison of export promotion services: the views of Canadian and Austrian companies. Journal of International Business Studies, First Quarter, 115-133.

Shoham, A. & Albaum, G.S. (1995). Reducing the impact of barriers to exporting: A managerial perspective. Journal of International Marketing, 3(4), 85-105.

Shoham, A. (1998). Export performance: A conceptualization and empirical assessment. Journal of International Marketing, 6(3), 59-81.

Shoham, A. (2002). Standardization of International Strategy and Export Performance: A Meta-Analysis. Journal of Global Marketing, 16(1/2), 97-118.

Sousa, C.M.P. (2004). Export performance measurement: An evaluation of the empirical research in the literature. Academy of Marketing Science Review, 9, 1-22.

Tesfom, G. & Lutz, C. (2006). A classification of export marketing problems of small and medium sized manufacturing firms in developing countries. International Journal of Emerging Markets, 1(3), 262-81.

Vapa-Tankosić, J., Redžepagić S. & Stojsavljević, M. (2013). Trade, Regional Integration and Economic Growth: MEDA Region and the Western Balkan Countries. A Focus on the Mediterranean Region Series: Financial and Monetary Policy Studies, Vol. 36. Peeters, Marga; Sabri, Nidal; Shahin, Wassim (Eds.) Springer London Ltd. pp. 215-229. ISBN: 978-3-642-35696-4.

Vapa-Tankosić, J. & Stojsavljević, M. (2014). EU Common Agricultural Policy and Pre-Accession Assistance Measures for Rural Development. Economics of Agriculture, 195-2010.

Yeoh, P.L. (2004). International learning: antecedents and performance implications among newly internationalizing companies in an exporting context. International Marketing Review, 21 (4-5), 511-535.

Zou, S., Taylor, C.R. & Osland, G.E. (1998). The EXPERF scale: a cross-national generalized export performance measure. Journal of International Marketing, 6(3), 37-58.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804