ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ИНТЕГРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ/STATE SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND INTEGRATION PROCESSES

Свето Пурић, Милан Благојевић

DOI Number
-
First page
83
Last page
98

Abstract


Апстракт

Време у којем живимо карактеришу, између осталог, разноврсни процеси повезивања држава у свету, као и њиховог интегрисања у различите међународ-не организације. За простор на којем живимо од посебне важности су настојања да се он интегрише у структуре Европске уније. Једно од питања које се с тим у вези већ дуже време поставља је, не само то какво државно уређење има БиХ, него и са каквим обликом тог уређења она може постати чланица поменуте Уније. Том питању је посвећен овај рад. У њему аутори, између осталог, указују на искуства држава Белгије и Шпаније, чије сложено државно уређење није пре-прека за њихово чланство у Европској унији. Због тога ни Дејтонски устав није препрека за чланство Босне и Херцеговине у тој организацији (као ни у другим међународним организацијама), што је и најважнија порука овог рада.

Кључне речи: интеграциони процеси, евроатлантске интеграције, државно уређење, ентитети, расподела надлежности.

Abstract

Our time is characterized, among other things, by different kind of processes of associating of states in the world, as well as their integration into different international organizations. To the area where we live, and as it has been shown many time in political practice, striving that this area be integrated into European Union structures is of special importance. One of the questions related to that striving, the question that is being put for a long time, is not only what kind of governmental structure has Bosnia and Herzegovina but with what kind of governmental structure this state can become a member of European Union. This paper is devoted to this question. In the work the author, inter alia, points out on the experiences of the states (Belgium and Spain) whose complex governmental structure is not obstacle for their membership in European Union. For that reason neither Dayton Constitution is obstacle for membership of Bosnia and Herzegovina in that organization (it is not obstacle for membership of this state in other international organization as well), and exactly this is a main message of this paper.

Key words: integration processes, euro-atlantic integrations, governmental structure, entities, distribution of competences


Full Text:

PDF (Cрпски)

References


Адемовић Д., Јосеф М., Марковић Г. (2012). Уставно право Босне и Херцеговине [Constitutional right of Bosnia and Herzegovina]. Сарајево: Удружење „Konrad Adenauer“.

Бановић Д., Гаврић С. (2010). Уставна реформа у Босни и Херцеговини [Constitutional reform in Bosnia and Herzegovina]. Загреб: Политичка мисао.

Благојевић, М. (2002). Правна природа и положај Брчко дистрикта у Босни и Херцеговини [Legal nature and position of the Brčko District in Bosnia and Herzegovina]. Босна и Херцеговина, Добој.

Благојевић, М. (2011). Правна природа Брчко дистрикта деценију после (Упоредни приказ) [Legal nature of the Brčko District decade after (Comparative review)]. Босна и Херцеговина, Бања Лука.

Благојевић, М. (2011). Правни есеји [Legal Essays]. Босна и Херцеговина, Бања Лука.

Благојевић, М. (2004). Технологија охаеризма [Technology of “оhaerizam“]. Босна и Херцеговина, Добој.

Kуртчехајић С. (2012). Облик државног уређенја Босне и Херцеговине заснованог на Дејтонском уставу [Bosnia and Herzegovina government form based on the Dayton agreement]. Преглед − часопис за друштвена питања, Универзитет у Сарајеву. 96

Савић, М., Цветковић, В.Н.,& Цветковић, Н. (2006). Филозофија [Philosophy]. (четврто издање) Београд.

Swenden, W. (2003). Belgian Federalism – Basic Institutional Featuresand Potentialasa Modelforthe European Union. Royal Institute of International Affairs, European programme.

Swenden W. (2002). Asymmetric Federalism and Coalition-making in Belgium. The Journal of Federalism, 32, 67−87.

Шарчевић, Е. (2010). Устав из нужде [The Constitution of emergency]. Консолидација уставног права Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина, Сарајево.

Шарчевић Е. (2009). Дејтонски Устав: Карактеристике и карактеристични проблеми [The Dayton Constitution: Characteristics and special problems]. Сарајево: Удружење „Konrad Adenauer“.

Прописи

Закон о Савету министара БиХ [The Law on the Bosnia and Herzegovina Council of Ministers], Службени гласник БиХ. Бр. 94 (2003)

Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине [The Service Law in the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina],Службени гласник БиХ. Бр. 88 (2005)

Закон о одбрани Босне и Херцеговине[The Law of Defense of Bosnia and Herzegovina], Службени гласник БиХ. Бр. 88 (2005)

Закон о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини[The Law of State Aid in Bosnia and Herzegovina ], Службени гласник БиХ. Бр.10 (2012)

Закон о провођењу Анекса Г Споразума о питањима сукцесије на територији Републике Српске [The Law of Annex G Implementation of the Agreement Succession Issues Agreement on Republic of Srpska territory], Службени

гласник РС. Бр. 71 (2010).

Налог о проведби Одлуке Уставног суда БиХ Високог представника [Order for implementation of the Bosnia and Herzegovina Constitutional Court decision of the High Representative], број АП-953/05, преузето 1.2.2014. године са

сајта: http://www.ohr.int/print/?content_id=39398.

Одлука којом се успоставља Комисија за одбрамбену реформу[Decision for Establishing the Defense Reform], (2005) преузето 1.2.2014. године са сајта: http://www.ohr.int/print/?content_id=29841.

Споразум о преносу надлежности у области одбране [Agreement on the transfer of competences in the field of defense],Службени гласник РС. Бр. 4 (2005)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


© University of Niš, Serbia
Creative Commons licence CC BY-NC-ND
Print ISSN: 0353-7919
Online ISSN: 1820-7804