TM G. XXVI Br. 1 Str. 33 - 53 Niš januar - mart 2002.
UDK 329.3:28/.297
Originalni naučni rad
Ajlin Barker (Eileen Barker)
Londonska škola za ekonomiju i politiku, London (Velika Britanija)
(London (UK))
E-mail: e.barker@lse.ac.uk
STAJANJE NA RASKRŠĆU: POLITIKA MARGINALNOSTI U "SUBVERZIVNIM ORGANIZACIJAMA"
Rezime
Ovaj tekst se bavi jednom kategorijom lica koja, u najboljem slučaju, ostaju zanemarena, a, u najgorem, prolaze neprimećena od strane naučnika i ostalih, zainteresovanih za opisivanje i objašnjavanje savremenih novih religioznih pokreta. U tom smislu, ja u ovu kategoriju svrstavam one koji su nekad bili potpuno angažovani, središnji članovi jednog novog religioznog pokreta, a koji sada funkcionišu na marginama datog pokreta. Tvrdi se da takve osobe dodaju još jednu dimenziju raspravi o politici religijskog otpadništva budući da, na svoj način, nude alternativni položaj i funkciju za nezadovoljne pripadnike novog religioznog pokreta koji su u zategnutim odnosima sa ostatkom društva. Štaviše, delovanjem na marginama pokreta, ovi članovi doprinose nastanku nove dinamike u unutrašnjoj strukturi i kulturi pokreta, kao i u njegovim odnosima sa spoljnim društvenim okruženjem.
Ključne reči: novi religiozni pokreti, periferni i marginalni članovi, izolovani pojedinci, marginalne mreže

STANDING ON CROSSROADS: MARGINALITY POLITICS IN "SUBVERSIVE ORGANIZATIONS"
Summary
This text deals with one aspect of persons who, at best, remain neglected, and at worst remain unnoticed by scientist and the others, interested in describing and explaining contemporary new religious movements. In this respect, I put in that category those who used to be completely engaged, the central members of a new religious movement, and who now function on the margins of the movement in question. It is claimed that such persons add another dimension to the discussion of religious defection policy, since they, in a way of their own, offer an alternative position and function for the discontent members of a new religious movement who are in unfavourable relations with the rest of the society. Moreover, by acting from the margins of the movement, these members contribute to the creation of a new dinamics in the internal structure and culture of the movement, as well as in its relations with the external social surrounding.
Key words:  new religious movements, peripheral and marginal members, isolatedindividuals, marginal networks