TM G. XXVI Br. 1 Str. 55 - 76 Niš januar - mart 2002.
UDK 322.2
Prethodno saopštenje
Esad Ćimić
Filozofski fakultet, Zadar (Hrvatska)

POLITIČKO I RELIGIJSKO U DRUŠTVU
(na primjeru odnosa države i vjerskih zajednica)
Rezime
Tajna mudrosti u uspostavljanju suodnosa države i crkve sadržana je u zajedničkom naporu da država izbjegne da bude "kolektivni teist" ili pak "kolektivni ateist". U suglasju s tim, crkva ne smije ni u kojoj domeni instrumentalizirati državu i, usporedo s tim, uznastojati se othrvati bilo kom obliku, otvorene ili prikrivene, manipulacije od strane države i političkih stranaka.
Povlačenje crkve od pretenzija na politiku i na njenu avangardnu misiju unutar nacije, dakle, njeno ostajanje u religijskim okvirima, odgovaralo bi prevladavajućoj tendenciji razvoja crkve i religije u svijetu i osobitostima našeg društva. Uklonom prema ovakvoj usmjerenosti, i država i crkva pokazat će da se temelje na humanističkim principima što se iscrpljuju u ovostranom (kad je govor o državi) i sežu u onostrano (kad je govor o crkvi).
Ključne peči:  religija, crkva, država, politika, kršćanstvo, islam

THE POLITICAL AND RELIGIOUS IN SOCIETY
(based on the example of state-religious communities relationship)
Summary
The secret of wisdom in establishing a relationship between the state and the church is contained in the mutual effort for the state to avoid being the "collective theist" or "collective atheist". In accordance with that, the church must not in any respect instrumentalize the state and, simultaneously, has to try to resist any form, either open or disguised, of manipulation on the part of the state and political parties.
The withdrawal of the church from politics and its avant-guarde mission within a nation, which means its remaining within the religious framework, would suit the prevailing tendences of church and religion development in the world and the peculiarities of our society. By avoiding this direction, both the state and the church will show that they are based upon humanistic principles which is exhausted in the this-wordly  (when it comes to the state) and reaches the other-wordly (when it comes to the church).
Key words: church, state, politics, Christianity, Islam