TEME 1/2011
ČASOPIS ZA DRUŠTVENE NAUKE
TM G. XXXV Br. 1 Str. 1 - 334 Niš januar - mart 2011.
UDK: 1+3  ISSN 0353-7919

SADRŽAJ - CONTENTS

STUDIJA
A STUDY
Marko Škorić, Aleksej Kišjuhas
EVOLUCIJA I PRIRODNA SELEKCIJA PRE ČARLSA DARVINA:
ISTORIJSKA ANALIZA ADUMBRACIJA, ANTICIPACIJA I DIREKTNIH UTICAJA NA FORMULISANJE JEDNE NAUČNE IDEJE (3)
EVOLUTION АND NАTURАL SELECTION BEFORE CHАRLES DАRWIN: HISTORICАL ANАLYSIS OF ADUMBRАTIONS, ANTICIPАTIONS АND
DIRECT INFLUENCES ON FORMULАTING А SCIENTIFIC IDEА (3)TURIZMOLOGIJA
TOURISMOLOGY
Vidoje Stefanović, Nedžad Azemović
GENEZA TEORIJSKE MISLI O RAZVOJU TURIZMA
ORIGINS OF THEORETICAL THOUGHTS ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM
Ivana Volić, Imre Nađ
KVALITATIVNE METODE U TURIZMU – PUT KA KONSTITUISANJU TEORIJSKE OSNOVE ZA BUDUĆU NAUKU
QUALITATIVE METHODS IN TOURISM - A WAY TOWARDS CONSTITUTING THE THEORETICAL BASIS FOR FUTURE SCIENCE

Boban Milojković, Velimir Aleksić, Saša Kicošev
TURISTIČKO-KARTOGRAFSKA VIZUELIZACIJA EVROPSKOG PEŠAČKOG PUTA KROZ SRBIJU – DEONICE E7 NA PLANINI TARI
TOURIST AND CARTOGRAPHIC VISUALIZATION OF EUROPEAN WALKING ROUTE THROUGH SERBIA – SECTION E7 ON MOUNTAIN TARA

Vuk Garača, Gordana Jovanović, Lolita Zakić
INTERDESTINACIJSKA FUNKCIONALNA ZAVISNOST: SLUČAJ BEOGRADA I NOVOG SADA
INTER-DESTINATION FUNCTIONAL DEPENDENCE: BELGRADE AND NOVI SAD CASE

Ljiljana Stanković, Suzana Đukić
RAZVOJ NOVOG MARKETING PRISTUPA U TURIZMU
DEVOLPMENT OF THE NEW MARKETING APPROACH IN TOURISM

Milan Spasojević, Vukašin Šušić
SAVREMENE TENDENCIJE U RAZVOJU ZDRAVSTVENOG TURIZMA U SVETU I SRBIJI
CONTEMPORARY TENDENCY IN HEALTH TOURISM DEVELOPMENT IN THE WORLD AND SERBIA


PANORAMA
PANORAMA
Zoran Avramović
PEDAGOŠKE I DIDAKTIČKE VEŠTINE UNIVERZITETSKOG NASTAVNIKA (Primer akademika Mihaila Markovića)
PEDAGOGICAL AND DIDACTIC SKILLS OF A UNIVERSITY LECTURER

Irena Pejić
OGRANIČENJA ZAKONODAVNE FUNKCIJE PARLAMENTA
LIMITATIONS TO THE LEGISLATIVE FUNCTION OF PARLIAMENT

Srđan Marinković, Isidora Ljumović
EFEKTI VLASNIČKE TRANSFORMACIJE BANKARSKOG SEKTORA SRBIJE – TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA
THE EFFECTS OF OWNERSHIP TRANSFORMATION IN SERBIAN BANKING INDUSTRY – A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS

Srđan Furtula
FISKALNI KRITERIJUMI KONVERGENCIJE KAO POTENCIJALNI KATALIZATOR NEUSPEHA EMU
THE FISCAL CONVERGENCE CRITERIA AS A POTENTIAL CATALYST FOR THE FAILURE OF THE EMU

Tatjana Milivojević
SISTEMSKI UZROCI I USLOVI RAZVOJA MOBINGA KAO ORGANIZACIONE PRAKSE
THE SYSTEMIC CAUSES AND CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF MOBBING AS ORGANIZATIONAL PRACTICE

Dušan Marinković
MANASTIR I GRAD: ISTORIJSKA PARADIGMA OBLIKOVANJA I ORGANIZOVANJA EVROPSKOG URBANOG ŽIVOTA
THE MONASTERY AND THE CITY: A HISTORICAL PARADIGM OF SHAPING AND ORGANIZING THE EUROPEAN URBAN LIFEDRUŠTVENI NAUČNICI UNIVERZITETA U NIŠU
SOCIAL SCIENTISTS FROM NIS UNIVERSITY
Dragoljub B. Đorđević
LENA PETROVIĆ – ANGLISTA I PREVODILAC
LENA PETROVIĆ – teacher of English Literature and translator –

Lena Petrović
HEAR THE VOICE OF THE ARTIST: POSTMODERNISM AS A FAUSTIAN BARGAIN
GLAS UMETNIKA: POSTMODERNIZAM KAO FAUSTOVSKA NAGODBA

Lena Petrović
HAROLD PINTER AND THE POLITICS OF THE ABSURD
HAROLD PINTER I POLITIČKA UPOTREBA APSURDA


PRIKAZI I OSVRTI
EVALUATIONS AND SURVEYS
Nadežda Silaški
METAFORE, ROD I POLITIKA
METAPHORS, GENDER, AND POLITICS

Suzana Marković Krstić
PRIRODNOST ŽIVOTA U SELU
THE NATURALNESS OF LIFE IN THE COUNTRY

Ana Kražić
O ČASOPISU „POLITIKOLOGIJA RELIGIJE“
ON THE JOURNAL "POLITICOLOGY OF RELIGION"

Dragoljub B. Đorđević
PRAVOSLAVLJE SAGLEDANO „NA DRUGI NAČIN“
ORTHODOXY OBSERVED "DIFFERENTLY"