TM G. XXIV Br. 1-2 Str. 9 - 20 Niš januar - jun 2000.
UDK 316.42+323.27:008+323.27:316.244
Originalni naučni rad
Milan Ranković
Beograd
REVOLUCIJA, EVOLUCIJA I KULTURA
Rezime
U ovom radu obavljena je globalna kritika društvenih revolucija (pre svega socijalističkih), sa posebnim osvrtom na uticaj revolucija na razvoj umetnosti i kulture. Ideolozi i protagonisti revolucija nastojali su da usreće čovečanstvo nasilnim putem, uz ogromne žrtve, kidajući prirodne tokove i preskačući nezaobilazne faze razvoja društva. Sfera duhovnog stvaralaštva, kultura i umetnost, najveći su gubitnici u društvenim revolucijama. Iskustva razvoja društva u dvadesetom veku sugerišu opšti zaključak da je društvena evolucija civilizacijski i kulturno produktivnija od društvene revolucije.
Ključne reči: revolucija, evolucija, kultura, umetnost, kritika društvenih revolucija.
REVOLUTION, EVOLUTION AND CULTURE
Summary
The paper offers a global critical analysis of social revolutions (primarily socialistic) with special reference to their influence upon the development of art and culture. The ideologists and the protagonists of revolutions attempted to make the mankind happy by force, with great sacrifices, violating the natural course of events and skipping the unavoidable phases of social evolution. The sphere of spiritual creativity, culture and art, are the main losers in social revolutions. The experience gained from the development of the society in the 20th century suggests a general conclusion that, from the civilizational and cultural point of view, social evolution is more productive than social revolution
Key words:  revolution, evolution, culture, art, criticism of social revolutions