TM G. XXIV Br. 1-2 Str. 37 - 45 Niš januar - jun 2000.
UDK 316.33+316.347:316.7
Originalni naučni rad
Danilo Ž. Marković
Učiteljski fakultet, Beograd
GLOBALIZACIJA I PROBLEMI OČUVANJA NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA
Rezime
U radu se razmatra problem očuvanja nacionalnog kulturnog identiteta u uslovima globalizacije. Globalizacija se definiše kao proces povezivanja konkretnih društava, na osnovu ekonomske povezanosti u ekonomske i političke odnose međuzavisnosti i kulturne povezanosti na osnovu informatičkih tehnologija i sredstava masovnih komunikacija, iako sa puno protivurečnosti, u jedinstveno svetsko društvo na planeti Zemlji i svesti ljudi o pripadnosti kako posebnim, tako i svetskom društvu. Ovako definisana globalizacija izražava zakonitost u razvoju ljudskog društva, uslovljenu razvojem proizvodne moći čoveka i sredstava međuljudske i međudržavne komunikacije zasnovane na nauci, najautentičnijem pokazatelju sposobnosti u razvoju čoveka kao misaonog i stvaralačkog bića. Stvaranje svetskog društva na planeti Zemlji ne treba da bude praćeno i ukidanjem osobenosti konkretnih društava. Naprotiv, njihove osobenosti, izražene u njihovom kulturnom identitetu treba da budu očuvane, očuvanjem tog identiteta. Različitost kultura je izraz čoveka-stvaraoca, i svaki narod ima pravo da sačuva i unapredi svoju kulturu i svoje vrednosti u uslovima globalizacije. Rečju, kao što globalizacija predstavlja zakonitost u civilizacijskom razvoju ljudskog društva, civilizacijski karakter tog procesa zahteva i pretpostavlja očuvanje kulturnog identiteta svakog naroda. U kontekstu ovakvog pristupa globalizaciji, u radu se ukazuje da, sa političkog stanovišta, ona ne vodi nužno monopolarnom, već multipolarnom svetu. Jer, multipolarni svet jedino može očuvati u jedinstvenoj planetarnoj civilizaciji raznovrsnost kultura, tj. bogatstvo oblika čovekove stvaralačke sposobnosti.
Ključne peči: globalizacija, svetsko društvo, nacionalni i kulturni identitet.
GLOBALIZATION AND PROBLEMS OF PRESERVING NATIONAL CULTURAL IDENTITY
Summary
The paper deals with the problem of preserving national cultural identity in the conditions of globalization. Globalization is defined as a process in which concrete societies, on the strength of their economic integration into economical and political relations of interdependence and cultural interrelation enabled by information technologies and mass-media, are integrated, in spite of numerous contradictions, into a unique global society on the planet Earth based on the people's sense of belonging to their specific and to the global society alike. Thus defined globalization is a manifestation of the regularity in the development of the human society, conditioned by the development of man's production power and means of interpersonal and intergovernmental communication based on science, the most authentic indicator of the abilities in the development of man as a thinking and creative being. Creation of a global society on the planet Earth should not be followed by elimination of the peculiarities of concrete societies. Rather the contrary, their peculiarities, manifested in their cultural identity, should be preserved by preserving their identity. Differences in culture are an expression of man's creativity, and each nation has a right to preserve and improve its own culture and its specific values in the conditions of globalization. In a word, just as globalization is a manifestation of the pattern in the civilizational development of the human society, the same civilizational character of that process also requires and presupposes preservation of the cultural identity of each and every nation. In the context of this approach to globalization, the paper suggests that, from the political standpoint, it should not necessarily lead to a unipolar, but rather to a multipolar world. Because, it is only in a multipolar world that variety of cultures, i.e. the wealth of forms of man's creative abilities  may be preserved in an integrated planetary civilization.
Key words: globalization, global society, national and cultural identity.