TM G. XXIV Br. 1-2 Str. 47 - 64 Niš januar - jun 2000.
UDK 316.7+316.422
Originalni naučni rad

Dragan Koković
Filozofski fakultet, Novi Sad
KULTURA KAO ČINILAC TRANZICIJE I MODERNIZACIJE
Rezime
Sa tranzicijom i modernizacijom u društvu, a čiji je nosilac kultura, dolaze i novi obrasci i modeli ponašanja koji su nekada bili neshvatljivi. Dolazi do radikalnih promena u kulturi međuljudskih odnosa na širem socijalnom planu, a takođe do novih oblika komuniciranja između pojedinaca. Sve to se vidno odražava na vrednosti, norme, obrasce ponašanja i načine vaspitanja, počevši od porodice i škole, pa sve do preduzeća, grupe prijatelja i svakodnevnih međuljudskih odnosa. Tranzicija i modernizacija u kulturi aktu-eli-zovale su nove fenomene kulturnog života, kao što su poslovna kultura, proizvodna kultura, kultura potrošnje sa marketingom, biznis kultura i kultura rukovođenja.
Ključne reči: modernizacija, kontramodernizacija, tranzicija, kulturno nasleđe, stil života, kulturni identitet, marketing.
CULTURE AS A FACTOR OF TRANSITION AND MODERNIZATION
Summary
Transition and modernization, with culture as their promoter, bring along new patterns and models of behavior, formerly inconceivable. This leads to radical changes in the culture of interpersonal relations on a wider social plan, as well as to some new forms of communication among individuals. All this has a major effect on the values, standards, patterns of behavior as well as on the educational practice, from the family and the school, to the companies, groups of friends and everyday interpersonal relations. Transition and modernization in culture have actualized some new phenomena of cultural life, such as commercial culture, production culture, consumption culture with marketing, business culture and culture of management.
Key words: modernization, counter-modernization, transition, cultural heritage, life style, cultural identity, marketing.