TM G. XXIV Br. 1-2 Str. 91 - 107 Niš januar - jun 2000.
UDK 316.7 E. MOREN
Originalni naučni rad
Nikola Božilović
Filozofski fakultet, Niš
EDGAR MOREN I ANTROPOSOCIOLOGIJA
Rezime
Autor ove studije ima za cilj da poznatog francuskog kulturologa Edgara Morena predstavi kao istraživača na području socijalne antropologije i sociologije kulture. Morenova kulturološka istraživanja objedinjena su u naučnoj disciplini koju on naziva antroposociologija. Na tom planu on razmatra složene odnose između ljudske prirode, društva i kulture, koji su međusobno čvrsto prepleteni i nerazdvojni. Moren podvlači snagu socijalnih i kulturnih determinizama, ali ne previđa ni snagu bio-fizičkih zakona koji se odslikavaju na planu društva, kulture i civilizacije. Morenova istraživanja predstavljaju doprinos tzv. humanističkim naukama, ali u naučnim diskusijama i raspravama ona nailaze na različita, ponekad i protivrečna tumačenja. Autor ovoga članka kritički eksplicira Morenove socijalno antropološke teze nastojeći da ne naruši njihovu autentičnost.
Ključne reči: čovek priroda, antropologija, sociologija, tehnika, društvene promene, Događaj, istorija, struktura, determinizam.
EDGAR MORIN AND ANTHROPOSOCIOLOGY
Summary
The author of this study aims to present a well-known French culturologist Edgar Morin as a researcher in the field of social anthropology and sociology of culture. Morin's culturological investigations have been unified in a scientific discipline he calls anthroposociology. Engaged in this area, he considers complex relations among the human nature, society and culture which are tightly interwoven and inseparable. Morin underlines the power of social and cultural determinisms, but does not fail to see the power of bio-physical laws reflected on the society, culture and civilization. Morin's investigations are a contribution to the so-called humanistic sciences, but in scientific discussions and debates they come accross different, sometimes contradictory interpretations. The author of this paper critically explicates Morin's social anthropological theses, trying not to impair their authenticity.
Key words: man, nature, anthropology, sociology, technics, social changes, event, history, structure, determinism.