TM  G. XXII  Br. 1-2  Str. 21 - 30  Niš  januar - jun  1998.
UDK 339.1:338(497)+330.322.1/.9(497)
Prethodno saopštenje

Snežana Plavšić, Gordana Biblilovska
Ekonomski fakultet, Skoplje, Makedonija
INTERBALKANSKA SARADNJA I INTEGRACIJA U RAZVOJU TRŽIŠNE PRIVREDE
Rezime
Jugoistočno-evropska inicijativa za saradnju (SECI) osnovana je 1996. godine sa ciljem da se uspostavi saradnja zemalja u regionu, kao i omogući pristup jugoistočne Evrope ka evropskoj integraciji, pre svega na ekonomskom i ekološkom planu. Istraživanja u ovom našem radu odnose se, pre svega, na: 1. Analizu dosadašnjih mogućnosti za investicionu saradnju, slobodnu trgovinu i razmenu dobara, kao i stvaranje jugoistočno-evropske inicijative za saradnju (SECI); 1.1. Koliko čini raspad Jugoslovenske privrede, koliko su svi izgubili? 1.2. Jugoistočno-evropska inicijativa za saradnju (SECI); 2. Motivisanost stranih investitora i mogućnost za realizaciju njihovih motiva; 2.1. Strani kapital u domaćoj privatizaciji (pozitivna i negativna iskustva); 2.2. Budućnost stranih investicija na Balkanu; 3. Stepen mogućnosti operacionalizacije stranih ulaganja u balkanskim zemljama; 3.1. Nove mogućnosti za inostrane kompanije; 3.2. Bogate mogućnosti za inostrane investitore, pomoć Evropske Unije; 3.3. Nova era za međubalkansku saradnju.
Ključne reči: SECI, CEFTA, Kritski samit, tržišna privreda, integracija

INTER-BALKANIC CO-OPERATION AND INTEGRATION
IN THE DEVELOPMENT OF THE MARKET ECONOMY
Summary
The South-East European Cooperation Initiative (SECI) was instituted in 1996 with an aim to establish cooperation among the countries of the region, as well as to enable inclusion of the South-East Europe into the European integration, primarily on economic and ecological grounds. Our research mainly applies to: 1. The analysis of previous possibilities for cooperation in the area of investments, free trade and exchange of goods, and the establishment of the South-East European Cooperation Initiative (SECI). 1.1. What are the effects of the dissolution of the Yugoslav economy; how heavy are the losses suffered by all? 1.2. South-East European Cooperation Initiative (SECI); Foreign investors' motivation and chances to realize their motives. 2. Motivation of foreign investitors and opportunities for the realization; 2.1. Foreign capital in the domestic privatization (positive and negative experiences); 2.2. The future of foreign investments in the Balkans. 3. The degree of operationalization of foreign investments in the Balkan countries; 3.1. New possibilities for foreign companies; 3.2. Rich possibilities for foreign investors, help from the European Union; 3.3. The new era for inter-Balkanic cooperation.
Key words: SECI, CEFTA, the Crete Summit, market economy, integration