TM G. XXIII Br. 1-2 Str. 7 - 19 Niš januar - jun 1999.
UDK 101.1/.9+162.6
Originalni naučni rad
Gligorije Zaječaranović
Niš
FILOZOFIJA I DIJALEKTIKA ISTORIJE
Rezime
Filozofiranje je jedna od bitnih i neotuđivih mogućnosti čoveka. A filozofija kao rezultat toga predstavlja najviši oblik teorijskog mišljenja i manifestaciju stvaralaštva čoveka. Ona se razvija kao sastavni deo ukupnog dijalektičkog odnosa subjekta i objekta, čoveka i sveta, u toku ljudske istorije. Shvatanje i određenje suštine filozofije menja se u procesu dijalektike istorije, u zavisnosti od odnosa svih bitnih činilaca tog procesa. Isto tako se menjaju i ostali važni momenti filozofskog mišljenja: predmet filozofije, metode koje se koriste i jezička forma ili oblik izlaganja. Iako se razvoj filozofije zbiva kroz aktivnosti filozofa, pokazuje se da ove nisu proizvoljne nego uslovljene ukupnom kulturom i naročito filozofskom tradicijom. A podloga svega toga je-su određena društvena stanja i procesi, život, delatnost i odnosi društvenih grupa, kao i materijalne tekovine razvoja civilizacije uopšte i nauka posebno. Ali filozofija i teorijska delatnost uopšte mogu uti-cati na promene društvenih stanja i usmeravanje društvenih procesa, u sklopu uzajamnog delovanja i zavisnosti činilaca društvenih zbivanja.
Ključne reči: filozofija, dijalektika istorije, određenje filozofije, predmet filozofije, metode, jezička forma.
PHILOSOPHY AND DIALECTICS OF HISTORY
Summary
Philosophizing is one of man's substantial and inalienable potentials. And, as a result of this, philosophy is the highest form of theoretical thinking and manifestation of man's creativity. It develops as an integral part of the total dialectic relation between the subject and the object, the man and the world, throughout the human history. Apprehension and determination of the essence of philosophy has been changing in the process of the dialectics of history, depending on the relations among all the crucial factors of this process. The same pattern of change also applies to other significant moments of philosophical thought: the subject of philosophy, its methods and language form or form of expression. Although the development of philosophy takes shape through the activities of philosophers, it shows up that they are not arbitrary, but rather dependent on the entire culture and particularly on the philosophical tradition. And all these are based on specific social conditions and processes, life, activities of social groups and their interrelations, as well as on the material achievements resulting from the development of civilization in general and sciences in particular. But philosophy and theoretical endeavors in general may influence the changes of social conditions and give direction to the social processes within the framework of interaction and interdependence of the factors of social affairs.
Key words:  philosophy, dialectics of history, determination of philosophy, subject of  philosophy, methods, language form