TM G. XXV Br. 1-4 Str. 49 - 72 Niš januar - decembar 2001.
UDK 316.32+327     316:321.01(091)
Originalni naučni rad
Martin Šo (Martin Shaw)
Univerzitet Saseks Falmer, Brajton (Engleska)
(Falmer, Brighton (UK))
E-mail: m.shaw@sussex.ac.uk
STANJE MEĐUNARODNIH ODNOSA
Rezime
Prvo, razmatram glavna ograničenja kritičke međunarodne teorije u njenom zanemarivanju države. Drugo, rezimiram važne perspektive iz istorijske sociologije, ali i osvetljavam neke poteškoće u uklapanju ovoga pristupa u globalnu teoriju. Treće, ukratko dajem sedam glavnih teza globalističke istorijske sociologije države. U završnim napomenama, nudim ovo kao okosnicu jedne nove, posle-međunarodne, globalne teorije koja može izmenjenim međunarodnim odnosima odrediti njihovu buduću ulogu.
Ključne peči:  realizam, međunarodni odnosi, globalistička istorijska sociologija države, globalna država, novi institucionalizam

THE STATE OF INTERNATIONAL RELATIONS
Summary
In this chapter, I develop this challenge in three stages. First, I discuss the main limitations of critical international theory, in its neglect of the state. Second, I summarise relevant perspectives from historical sociology - but also highlight some difficulties in integrating this approach into global theory. Thirdly, I outline seven major theses of a globalist historical sociology of the state. In my concluding remarks, I offer this as the axis of a new post-international, global theory which may define a future role for a transformed International Relations.
Key words: Realism, International Relations, globalist historical sociology of the state, global state, the new institutionalism