TM G. XXV Br. 1-4 Str. 103  - 120 Niš januar - decembar 2001.
UDK 316.25 ANALA
Pregledni članak
Pavle Milenković
Filozofski fakultet, Novi Sad
E-mail: pavlemil@ptt.yu
TEORIJSKO-METODOLOŠKE IMPLIKACIJE PROMENA UNUTAR ISTORIOGRAFSKOG DISKURSA
Rezime
U ovom radu raspravlja se pre svega o posledicama preobražaja unutar istoriografskog diskursa iz ugla francuske istoriografske tradicije, pre svega strukturalne istoriografije, odn. škole Anala. Razlozi ovoj "jednostranosti" i favorizovanju jedne tradicije na račun ostalih leži, naravno, osim u (subjektivnoj) ograničenosti autora ovoga spisa, i u činjenici da je škola Anala, po autoritativnom sudu ostalih istraživača, verovatno najuticajnija orijentacija u istoriografiji u poslednjih nekoliko decenija.
Ključne peči:  istoriografija, škola Anala, kvantitativni pristup, istorijska sociologija, sociološka istorija

THEORETICAL-METHODOLOGICAL IMPLICATIONS OF CHANGES IN THE HISTORIOGRAPHIC DISCOURSE
Summary
This article discusses the consequences of changes within historiographic discourse from the point of view of French historiographic tradition, before all structural historiographic, that is the school of Anal. The reasons for this 'one-sided' favouring of one tradition undermining the rest lies of course, besides in (subjective) limitations of the author of the article, also in the fact that the school of Anal, according to the judgment of other researchers, is the most influential orientation in the historiographic in the last couple of decades.
Key words: historiographic, shool of Anal, quantitative approach, Historical Sociology, sociological tradition