TM G. XXVI Br. 2 Str. 177 - 205 Niš april - jun 2002.
UDK 504.03.001.11
Stručni rad
N. M. Mamedov
Akademija upravljanja pri Prezidijumu Ruske Federacije
Moskva

O PREDMETU SOCIJALNE EKOLOGIJE
(Ogledno uopštavanje definicija)
Rezime
Pojam socijalna ekologija nastaje 60-tih godina 20-og veka i počinje da se koristi kao ime za kompleksno naučna usmerenja, usmerena ka otkrivanju premisa i uslova harmonizacije međudejstva društva i prirode na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.
Na osnovu analize oko 30 poznatih u literaturi određenja socijalne ekologije, autor govori o položaju socijalne ekologije kao nauke, predmetnom polju i cilju istraživanja, karakteru nauke, metodološkom aparatu, specifičnosti socijalno-ekoloških znanja, mestu socijalne ekologije u hijerarhiji nauka i njenom statusu. Na osnovu izloženog predlaže svoje određenje socijalne ekologije.
Ključne reči: socijalna ekologija, predmet istraživanja, cilj istraživanja