TM G. XXVI Br. 2 Str. 219 - 234 Niš april - jun 2002.
UDK 581.5:316.324
Originalni naučni rad
Danilo Ž. Marković
Učiteljski fakultet
Beograd

GLOBALIZACIJA I OPASNOST GLOBALNE EKOLOŠKE KRIZE
Rezime
U radu se razmatraju posledice međusobno povezana tri procesa: globalizacije, snažnog razvoja nauke i tehnologije i globalne ekološke ugroženosti na Zemlji, sa kojima se završio dvadeseti  i ušlo u dvadesetprvi vek. Autor analizira suštinu i posledice ovih procesa i ukazuje na potrebu kvalitativne promene odnosa prirode i društva u cilju rešavanja ekoloških problema i otklanjanja opasnosti od globalne ekološke krize.
Ključne reči:  globalizacija, ekološka kriza, eologizacija, ekološka opasnost, industrijski rizik, koevolucija, "rizično društvo", planetarni humanizam.

GLOBALISM AND DANGER OF GLOBAL ECOLOGICAL CRISIS
Summary
This paper deals with the consequences of three mutually connected processes: globalization, strong science and technology development and global ecological endangement on the Earth which we eutered the twenty and the twenty-first century with. The author analyses the essence and the consequences of these processes and empleusizes tge need of quality changes in the relations between nature and society with the purpose of fincling a solution to ecological problems and eliminating the danger of global ecological crisis.
Key words:  globalization, ecological crisis, ecologization, ecological endangment, industrial risk, coevolution, "risky society ", planetary humanism.