TM G. XXVI Br. 2 Str. 289 - 300 Niš april - jun 2002.
UDK 364.124+316.42:351.851+581.5
Originalni naučni rad
A. D. Ursul
Akademija  upravljanja pri Prezidijumu Ruske Federacije
 Moskva

TRANZICIJA RUSIJE KA ODRŽIVOM RAZVOJU
I MODEL BUDUĆEG OBRAZOVANJA
Rezime
U osnovi ideja prelaska na održivi razvoj (OR) sadrži raznovrsne metode koje uključuju primenu ekološki bezbedne tehnologije u industrijsku sferu, ekološki orijentisanu ekonomiju, vođenje demografske politike u celom svetu, radi smanjenja antropogenog pritiska na biosferu. Ruski državni razvojni sistem podstiče razvoj duhovnog života, kulture i religije, istorije i nacionalne tradicije u skladu sa regionalnim i prirodnim datostima čime se sigurno doprinosi ostvarivanju ideje o  održivom razvoju.
Prelazak na održivi razvoj zahteva transformaciju društvenih aktivnosti u svim sferama. U radu su definisane osnove novih funkcija društvenih aktivnosti zasnovanih na principima i idejama održivog razvoja, koje pomažu realizaciju novog civilizacijskog modela - održivog razvoja. Ova ideja (OR) zahteva drugačiji sistem obrazovanja, koji u 21. veku mora da pretrpi supstancijalne promene saglasno principima održivog razvoja.
Ključne reči:  obrazovanje, održivi razvoj, tranzicija.

TRANSITION OF RUSSIA TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MODEL OF ANTICIPATED EDUCATION
Summary
A general idea of transition to Sustainable Development (SD) consists of various methods of lightening antrophogenic pressure at the biosphere ranging from introducing ecologically safe technologies in industrial sphere and comprehensive intensification of ecologically oriented economy - to working out and realizing effective demographic policy through all over the world. Russian State system's features of development, spiritual life and mentality, culture and religion, history and national traditions together with regional and natural realities and so on will have certain influence upon common tendencies of the `SD-transformations`.
The transition of world society and any state to the SD model essentially transforms social activities in any sphere. I shall define here coming into being of new functions of the social activities under the influences and ideas of SD, and any other changes which assist in realization of new civilization model, as SD transformations. It concerns also the entire system of education, which in the 21st century is to undergo substantial transformations in accordance with SD objectives and principles.
Key words:  education, sustainable development, transition.