TM G. XXVI Br. 2 Str. 301 - 319 Niš april - jun 2002.
UDK 330.341(497.11)+581.5:330(497.11)
Stručni rad
Danijela Kostadinović-Krasić
Učiteljski fakultet
 Beograd

ODRŽIVI RAZVOJ I RAZVOJ JUGOSLAVIJE
Rezime
Ovaj rad se bavi pitanjima održivog razvoja i razvoja Jugoslavije. Bitan akcenat je stavljen na ulogu međunarodnih organizacija i institucija u ostvarivanju koncepta održivog razvoja, zatim na odnos ekologije i ekonomije kao i na ekološku situaciju i privredni razvoj u Jugoslaviji.
Ključne reči: održivi razvoj, RIO Deklaracija, životna sredina.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE DEVELOPMENT OF YUGOSLAVIA
Summary
This paper deals with the questions of sustainable development and the development of Yugoslavia. The fundamental emphasis is focused on the role of the international organizations and institutions in making the concept of sustainable development, then on the relationship of ecology and economy as well as on the ecological situation and economy development in Yugoslavia.
Key words:  sustainable development, RIO declaration, environment.