TM G. XXVI Br. 3 Str. 383 - 393 Niš jul - septembar 2002.
UDK 79-055.2:591.555.1
Originalni naučni rad
Ljubica Bačanac1, Ljubiša Lazarević2
1Republički zavod za sport, Beograd
2Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd

ANDROGINOST I SPORT
Rezime
Da bi utvrdili da li bavljenje sportom doprinosi oslobađanju žena od rigidnog polnog tipiziranja, koje u svakoj, pa i u našoj sredini, podrazumeva tradicionalni koncept femininosti, izveli smo istraživanje na uzorku žena sportista (N=70) i žena nesportista (N=102). Ispitivanje je obavljeno Beogradskom verzijom BSRI (Vuletić, 1983) koja sadrži 15 atributa za merenje femininosti, 15 za merenje maskulinosti i još 16 neutralnih socijalno poželjnih (8) i socijalno nepoželjnih (8) svojstava.
Rezultati potvrđuju našu generalnu hipotezu da bavljenje sportom oslobađa ženu od rigidnog polnog tipiziranja, tj. usvajanja tradicionalnog stereotipa femininosti, podstičući prihvatanje androginog koncepta polne uloge. Rezultati analize varijanse govore da su sportistkinje u poređenju sa nesportistkinjama značajno više i maskuline i femine, odnosno one su androgine (istovremeno visoka naglašenost i maskulinih i feminih svojstava). Androginost ženu sportistu čini snažnom, sposobnom da rukovodi, nezavisnom, hrabrom, prekaljenom, spremnom na rizik i kompeticiju, ali istovremeno i izrazito ženstvenom, privlačnom, toplom, čednom, pedantnom i prijatnom.
Ključne reči:  žena, sport, polno tipiziranje, androginost.
ANDROGENITY AND SPORT
Summary
To strengthen is engaging in sport contributes to Women's liberation of rigid gender typizing, which in every as well as in our enviroment too, comprise traditional concept of femininity, we conducted research on the sample of sport women (H=70) and non-sport women (H=102). Research was conducted by Belgrade Version BSRI (Vuletić, 1983) which consists of 15 atributes for measuring of femininity, 15 for measuring of musculinity and 16 more neutral social desirable (8) and undesirable (8) features.
Results confirm our general hypothesis that engaging in sport liberates woman of rigid gender typising, or accepting of traditionale stereotype of femininity, by encouraging acceptance of androgenic concept of gender role. Results of variance analysis show that sport women compared to non-sport women are significanly more both feminine and musculine, which means they are androgenic (highly emphasized of feminine and musculine features, at the same time).
Androginity makes sport women strong, competent to lead, indipendent, brave, tempered, ready for risk and competition, but at the same time highly feminine, attractive, worm, inocent, pedantic and nice (afreeble).
Key words:  woman, sporth, gender typizing, androginity.